2023-2027-es időszakra vonatkozó Nemzeti Stratégiai Terv (PNS) kivonatának magyar nyelvű kiadványa

Tartalomjegyzék

PD- 01 - FENNTARTHATÓSÁGOT ELŐSEGÍTŐ ALAPSZINTŰ JÖVEDELEMTÁMOGATÁS (BISS)

A 2023–2027-es időszakban Románia 9 697 000 ha területre fog fenntarthatóságot elősegítő alapszintű jövedelemtámogatást nyújtani (továbbiakban ezen támogatás rövidítése BISS).

A BISS kiegészítője a többi közvetlen kifizetéseknek, akárcsak a fenntarthatóságot elősegítő újraelosztó kiegészítő jövedelemtámogatások, és a fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott kiegészítő jövedelemtámogatások.

A 2023–2027-es időszakban a BISS keretében nyújtható maximális támogatás 4.822.415.070,00 euro, amely az EU közös agrárpolitikájának (PAC) stratégiai tervének a 2115/2021-es számú rendeletében szereplő költségvetés rendelkezéseinek és pénzügyi bontásának felel meg. Az egységnyi támogatás értéke növekvő tendenciát mutat, 2023- ban96,47 euro/ha, 2027-ben pedig 103,06 euro/ha értékre fog emelkedni.

Követelmények:

 • a mezőgazdasági termelő Románia területén mezőgazdasági tevékenységet folytat, és a PNS 4.1.4. fejezetében szereplő meghatározás szerint ” ” minősül;
 • legalább 1 hektár mezőgazdasági földterületet kell megműveljen, a mezőgazdasági te- rületek legalább 0,3 ha nagyságúak kell legyenek, az üvegházak, szőlőültetvények, gyümölcsösök, komlóültetvények, faiskolák esetében pedig a mezőgazdasági parcel- lák legalább 0,1 hektárnak kell lenniük;
 • üvegházakban és melegsátrakban termesztett zöldségek esetében, amelyek jövede- lemhez kötött támogatásokban részesülnek, a megművelt terület minimum 0,3 hektár kell legyen és a parcellák minimum 0,03 hektár nagyságúak kell legyenek;
 • legelők esetében hektáronként legalább 0,3 SZÁ állatterhelést kell biztosítaniuk, vagy évente legalább egyszer le kell kaszálni a területet;

PD-02 - FENNTARTHATÓSÁGOT ELŐSEGÍTŐ ÚJRAELOSZTÓ KIEGÉSZÍTŐ JÖVEDELEMTÁMOGATÁSOK (CRISS)

A támogatás feltételezi a mezőgazdasági termelő által bejelentett támogatható hektáronkénti egyszeri támogatás nyújtását, termeléstől függetlenül.

Az újraelosztó jövedelemtámogatásra, egyszeri éves elszámolható hektár alapú támogatás formájában, azon mezőgazdasági termelők jogosultak, akik részesülnek a fenntarthatóságot elősegítő alapszintű jövedelemtámogatásban és a mezőgazdasági üzemük 1 – 50 hektár között van.

A CRISS-támogatások kiegészítik a BISS-támogatásokat, a növénytermesztési ágazatban lévő ökorendszerekkel, valamint a növénytermesztési és az állattenyésztési ágazatban működő egyéb jövedelemhez kötött támogatási rendszerekkel.

Követelmények:

A CRISS a BISS támogatásokra jogosult mezőgazdasági termelőkre vonatkozik. A CRISS- támogatásra jogosult gazdaságok területe 1–50 hektár között kell legyen. A mesterséges körülmények kialakításának elkerülése érdekében (azok a mezőgazdasági termelők, akik felosztják gazdaságaikat annak érdekében, hogy megkapják ezen beavatkozás által nyújtott támogatást), a CRISS támogatásra azon mezőgazdasági termelők jogosultak, akik nem darabolták szét a gazdaságukat 2020 után.

A közvetlen kifizetések (FEGA) az éves felső összeghatár 10%-át teszik ki a teljes éves felső összeghatárnak, amelyet a FEGA-ból a FEADR-be történő utalást követően számítanak ki.

A CRISS támogatásokra Románia a közvetlen kifizetések felső határának 10%-át különíti el, ami 978 688 815,57 eurót jelent a 2023–2027-es időszakra.

A területenkénti éves egységtámogatás a CRISS beavatkozás éves felső határa és az APIA által az egyes támogatási években meghatározott támogatható hektárszám közötti arány eredménye, figyelembe véve, hogy csak az 1–50 hektár közötti területtel rendelkező gazdaságok igényelhetik.

Figyelembe véve a IACS 2020-as évi kampányában meghatározott területet az 1–50 közötti hektárral rendelkező gazdaságoknak, ami 3 748 473 ha, az előrejelzett kifizetési összeg 2023- ban 50,61 euró/ha lesz, 2027-ben pedig eléri az 54,16 euró/ha értéket.

A 2023–2027-es időszakra a támogatásban részesülő tervezett terület 3 748 473 hektár.

Ez a kifizetés a nagyon kis területű mezőgazdasági kistermelőknek is szól, mivel ők a továbbiakban nem részesülnek a „mezőgazdasági kistermelőknek” nyújtott támogatásból, amely nem bizonyult számukra vonzónak a PAC 2014-2020-as időszakában. CRISS támogatásra jogosultak továbbá azok a gazdaságok, amelyek nem tartoztak a „mezőgazdasági kistermelők” rendszerének hatálya alá, de amely a konszolidációs folyamatban lévő kis- és közepes méretű gazdálkodás részei, mint a rövid ellátási lánc és a környezetbarát mezőgazdaság gyakorlatának legfontosabb résztvevői.

PD-03 - A FIATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐKNEK NYÚJTOTT KIEGÉSZÍTŐ JÖVEDELEMTÁMOGATÁS

A 2023–2027-es időszakban Románia a fiatal mezőgazdasági termelők részére kiegészítő jövedelemtámogatást fog nyújtani, ami a termeléstől függeten támogatást jelent a fiatal mezőgazdasági termelő által bejelentett támogatható hektár alapján. A fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott kiegészítő jövedelemtámogatás hozzá fog járulni jövedelmük növeléséhez a tevékenységük megkezdésekor és után.

Követelmények:

A fiatal mezőgazdasági termelők alapszintű jövedelemtámogatása éves támogatást jelent azoknak a fiatal mezőgazdasági termelőknek, akik a fenntarthatóság érdekében alapszintű jövedelemtámogatásra jogosultak, és a támogatható kedvezményezettek kategóriájába tartoznak, nevezetesen:

 • a fiatal mezőgazdasági termelőt a nemzeti stratégiai támogatási program (PNS) megfelelő fejezete (4. fejezet) szerint határozzák meg;
 • a fiatal mezőgazdasági termelőt első alkalommal helyezik a mezőgazdasági üzem élére;
 • a fiatal mezőgazdasági termelő jogosult a BISS támogatásra;
 • a támogatás az első 50 támogatható hektárra nyújtható;

A maximális mérettől függetlenül a mezőgazdasági üzemeknek csak az első 50 hektárja jogosult támogatásra.

Az előző támogatási időszak folytatásaként, azok a mezőgazdasági termelők, akik a PAC 2014–2020-as támogatási ciklusban teljes mértékben részesültek ebből a kifizetésből, a 2023–2027-es  időszakban  már  nem  pályázhatnak  a  RO  312  RO  kiegészítő jövedelemtámogatására. Ellenben, ha a fiatal mezőgazdasági termelők nem részesültek teljes körű támogatásban a 2014–2020-as támogatási ciklusban és a 2021-2022-es átállási időszakban, akkor jogosultak kifizetésre a 2023–2027-es támogatási időszakban a támogatás odaítélésekor meghatározott támogathatósági feltételek fenntartásával előírt 5 éves határidőig. A felső határ 2023-ban 12 880 000,00 euró, a 2023–2027 közötti időszakra vonatkozó teljes felső határ 67 200 000,00 euró, ami 0,69% -a a FEGA közvetlen kifizetéseinek éves felső határának .

Figyelembe véve, hogy 2022-ben a IACS által a fiatal mezőgazdasági termelőkre vonatkozó támogatási rendszer keretében meghatározott támogatható terület 300 000 hektár volt, 2023- ban a becslések szerint a kifizetés előrejelzett összege 46,00 euró/ha, 2027-re pedig 50,00 euró/ha a becsült érték.

PD-04 - SZÁNTÓFÖLDÖN ALKALMAZHATÓ, KÖRNYEZETKÍMÉLŐ TÁMOGATÁSOK

Az agro ökológiai intézkedések alkalmazása egy éves kifizetést biztosít a szántóterületekre a 2115/2021-es számú Szabályozás 31-es cikkelyének 7-es bekezdésének b) alpontja alapján.

Az éves kifizetés az agro ökológiai intézkedésekre vonatkozik és az általános és egyedi kötelező feltételek alkalmazásából eredő többletköltségekből eredő bevételkiesés részleges fedezésére nyújtják.

Az agro ökológiai intézkedések számos, környezetvédelmi szempontból előnyös mezőgazdasági gyakorlatot írnak elő, amelyeket az általános és egyedi kötelező követelmények szerint osztályoznak és ezeket „Az önkéntes éghajlat- és környezetvédelmi programra vonatkozó kötelezettségvállalások leírása” címszó alatt részletezik, lehetővé téve a mezőgazdasági termelő számára, hogy válasszon egyet a konkrét követelmények közül, miután teljesítette az összes többi ökológiai gazdálkodás alapvető követelményét. Ugyanakkor az ökológiai gazdálkodás támogatására való jogosultsághoz a mezőgazdasági termelőnek teljes mértékben meg kell felelnie a BISS-ben előírt mezőgazdasági és környezeti követelményeknek, illetve a feltételrendszernek.

Első kötelező követelményként a mezőgazdasági termelők 2023-től kezdődően a szántóterületeik 5%-át fenn kell tartsák a nem termelési és tájképi elemek (beleértve az ugaroltatott területeket is) számára, a talaj védelmének biztosítása érdekében, mint a mezőgazdasági tevékenység fő természeti erőforrása.

Ugyanakkor egy másik kötelező követelmény a fehérjenövények termesztésére vonatkozik a szántóterületeik 10% -án (2023), valamint 5% -án (az azt követő években).

A végső konkrét követelmény évente, hektáronként két fa ültetésére vonatkozik, amelyek hozzájárulnak a növények védelméhez, a biológiai sokféleség csökkenésének megállításához és visszafordításához, az ökoszisztéma-szolgáltatások javításához, valamint az élőhelyek és a tájak megőrzéséhez, amelyek menedéket jelenthetnek a madarak és állatok számára.

Az ökológiai gazdálkodás által lefedett támogatható szántóterület 5 750 000 ha, amely 10,01 hektártól kezdődő gazdaságokból épül fel, és amelyek jelenleg félintenzív vagy intenzív hagyományos mezőgazdaságot folytatnak.

Általános kötelező követelmények

 • 2023-től a mezőgazdasági termelőknek a szántóterület 5%-át nem termelékeny elemek (beleértve a parlagon hagyott földterületet is) számára kell fenntartaniuk. 1.1 Olyan gazdaságok esetében, ahol a szántóterület több mint 75%-át fű vagy egyéb lágyszárú takarmánynövények, hüvelyes növények, termesztési ciklus nagy részében víz alatti növények vagy a RO 318 RO -nak megfelelően ezek kombinációinak a termesztésére használják, 2024-től kezdődően a nem termelékeny elemek (köztük a parlagon hagyott földterületek) arányának meg kell haladnia a 3%-ot.
 • A teljes bejelentett szántóterület minimális részén növényi fehérjében gazdag hüvelyes növények, nitrogénmegkötők termesztése, amelyeket be lehet takarítani, mint pl. szója, fogyasztói/takarmányborsó, bükköny, sparcete, lóhere, facelia, bab, fasolita, agar, csicseriborsó, csillagfürt, lencse, bob, lucerna, földimogyoró, hüvelyesek és évelő fűfélék keverékei. A minimális arány 2023-ban 10%, 2024-től pedig 5% lesz.
 • A június 15-től október 15-ig tartó érzékeny időszakban a szántóterületet mezőgazdasági növényekkel kell bevetni vagy a gazdaság szántóterületének legalább 85 %-án biztosítani kell a talaj minimális borítását a fő növénykultúra betakarítása után megmaradt.

Speciális követelmények:

Az alábbi különleges követelmények egyikét alkalmazni kell a kötelező tarlóval, másodvetésű növényekkel, takarónövényekkel vagy az újonnan telepített őszi növényekkel az általános követelmények mellett:

A – termésdiverzifikáció gyakorlása szántóföldön, területtől függően, az alábbiak szerint:

 • a 10,01 és 30 ha közötti területek esetében a mezőgazdasági termelőnek legalább két különböző kultúrát kell termesztenie, és a fő terménynek a szántóterület legfeljebb 75 %-át kell lefednie;
 • a 30 hektárnál nagyobb területek esetében a mezőgazdasági termelőnek legalább három különböző kultúrát kell termesztenie, és a domináns kultúrának a szántóterület legfeljebb 70 %-át kell lefednie, vagy két domináns kultúra, amelyek együttesen a szántóterület legfeljebb 85%-át fedik le;
 • abban az esetben, ha a szántóterületet, a termesztési ciklus nagy részében, több mint 80%-ban, fű/lágyszárú/hüvelyes növények vagy víz alatti növények borítják, a növénytermesztés diverzifikálására vonatkozó feltétel teljesül;
 • a gazdaság szántóföldjein a növénytermesztés diverzifikálására vonatkozó feltételek teljesülését a kérelmezői év májustól – szeptemberig terjedő időszakában kell figyelembe venni;
 • a diverzifikációs gyakorlaton belül a „kultúra” a következők bármelyikét jelenti:

Fő mezőgazdasági kultúra lehet a következők bármelyike: a) a növények botanikai osztályozásában meghatározott különböző nemzetségek bármelyikének terménye; b) a Brassicaceae, a Solanaceae és a Cucurbitaceae esetében bármely fajnak a növénykultúrája; c) parlagon hagyott földterületek; d) lágyszárú fűszernövények vagy egyéb egynyári takarmányok.

 • a termesztési ciklus nagy részében víz alatt lévő kultúrák (pl. Rizs).

B – Alkalmazza a konzervatív talajtechnológiát (no/minimum/sávművelés) a gazdaság megművelt területének legalább 50%-án.

A konzervatív talajmegmunkálás (talajművelés nélküli, szalagos talajművelés vagy minimális talajművelés) a következő elemeken alapul:

Vetés előzetes talajelőkészítés nélkül (talajművelés nélkül); RO 319 RO Vetés az előkészített csíkokban a sorok közötti beavatkozás nélkül (strip talajművelés);

Vetés a talaj sekély előkészítése után, anélkül, hogy a barázdát befordítanák (minimális talajművelés).

C – ültessen évente legalább 2 fát hektáronként a gazdaság területén, mint pl.: helyi fajtái a következő típusoknak: alma, őszibarack, szilva, sárgabarack, cseresznye, meggy, birs, dió, tölgy, szil, hárs, mogyoró, akác, platán, juhar, fenyő, gesztenye és más fajok.

A termőföldön alkalmazható környezetbarát gyakorlatok ökogazdálkodás kedvezményezettje az aktív gazdálkodók kategóriájába tartozik az EU 2115/2021-es rendeletének 4. cikkelye értelmében (a nemzeti definíció szerint) és a BISS-program kedvezményezettje, a BISS-hez kapcsolódó környezetvédelmi feltételek maradéktalan betartásával.

Az ökológiai gazdálkodás hektáronként alkalmazandó, és minden olyan szántóterületre kiterjed, amelyen a növénytermesztési ágazatban mezőgazdasági tevékenységet folytatnak.

Az ökológiai gazdálkodás keretében támogatásra jogosult gazdaságok mérete legalább 10,01 hektár.

A 2023-2027 közötti időszakban tervezett egységösszeg 56,28 euró/ha. A maximális összeg 73 euró / ha.

PD-05 - KÖRNYEZETBARÁT MEZŐGAZDASÁG GYAKORLÁSA KISGAZDASÁGOKBAN (HAGYOMÁNYOS HÁZTARTÁSOKBAN)

Az ökológiai gazdálkodás a kisgazdaságoknak szól (általános nevén hagyományos háztartások), amelyek többsége a IACS-ba nyilvántartott gazdaság. 

Az ökológiai gazdálkodás célja, hogy ösztönözze a hagyományos, legfeljebb 10 hektáros gazdaságokat a környezetbarát mezőgazdasági gyakorlatok alkalmazásában, és a vidék mezőgazdasági hagyományainak a folytatásában. Ugyanakkor az ökológiai gazdálkodás támogatja a kistermelőket a vidék életképességének megőrzésével, a természeti tőke tiszteletben tartásával és a biológiai sokféleség fenntartásával. A program a haszonnövény- termesztő gazdaságok azon kategóriáira vonatkozik, amelyek a mezőgazdasági földterületeiken (szántóföld, gyepterület és állandó kultúrák) állatállománnyal is rendelkeznek.

Az ökológiai gazdálkodás által lefedett támogatható terület meghaladja az 1,2 millió hektár mezőgazdasági területet.

Kötelező általános követelmények:

 • a gazdálkodó 0,3-1 SZÁ / ha közötti, esettől függően az ANSVSA és az ANZ nemzeti adatbázisába bevezetett állatállományt birtokol, mint pl.: juhok, kecskék, szarvasmarhák, bivalyok, lófélék, állatok, legalább 6 naptári hónapig;
 • abban az esetben, ha a mezőgazdasági termelő szántóterületet művel meg, akkor a megművelt terület legalább 10 %-át a következőkkel kell bevetnie:
  • növényi fehérjében gazdag hüvelyes növények, nitrogénmegkötők, a fitotechnikai és mezőgazdasági technológiai gyakorlat szerint, a talaj minőségének természetes tápanyagokkal történő javítása érdekében, mint például a proteaginous / hüvelyes fajok: lucerna, szója, lencse, borsó, bükköny, lóhere, sparcete, bab, csicseriborsó, csillagfürt sp. ;
  • a terület többi részén a mezőgazdasági termelőknek adott esetben az alábbi növényfajok közül legalább egyet termeszteniük kell: olajos magvak, kukorica, zab, árpa, búza, tritikálé (speciális füvek), cékla, takarmány karalábé, minőségi és egészséges takarmányadagot alkotó növények;
  • ideiglenes gyep a szántóföldeken;

Speciális követelmények:

Az alábbi különleges követelmények egyikét alkalmazni kell a kötelező általános követelmények mellett:

 1. A gazdálkodónak ültetni kell évente legalább 2 fát hektáronként a gazdaság területén, mint pl.: helyi fajtái a következő típusoknak: alma, őszibarack, szilva, Corcoduş Zarzăr, sár- gabarack, cseresznye, meggy, birs), dió, tölgy, ulm, hárs, mogyoró, akác, Glădiţă, Paltin, artar, jugastru, fenyő, Sălcioară, gesztenye és más fajok.

Gyepterületek esetében csak az A. változat alkalmazandó.

B. A mezőgazdasági termelő június 15. és október 15. között köteles:

 • a szántóterület legalább 85%-át megművelni: a betakarítás után hátrahagyott tarlóval, másodvetéssel, takarónövényekkel vagy újonnan bevetett őszi növényekkel. A meghatározott időintervallumban a földterületet legfeljebb 2 héten belül be kell vetni, leszámítva a talaj előkészítéséhez és a főnövény telepítéséhez szükséges időt.
 • állandó kultúrák esetében 75 %, ha a talajt minimálisan a sorok közötti füves sávokkal, mulcsokkal vagy növényi maradványokkal fedik le.

Azok a gazdálkodók, akik ezt a támogatást választják, nem férhetnek hozzá a PD – 06 – os támogatáshoz, éspedig “A sorok közötti távolság füvesítése a gyümölcs, bortermelő, faiskolai és komlóültetvényekben.”

Kedvezményezett: A környezetbarát mezőgazdaság gyakorlása kisgazdaságokban (hagyományos háztartásokban) támogatás feltételezi, hogy a termelő az EU 2115/2021-es rendeletének 4. cikkelye értelmében aktív mezőgazdasági termelők kategóriájába tartozik és a BISS-rendszer kedvezményezettje. A mezőgazdasági termelő legalább 1 hektáros és legfeljebb 10 hektár szántóterülettel (TA) vagy állandó gyepterülettel (PP), állandó kultúrákkal (CP) vagy vegyes, legalább 0,3 ha TA vagy PP, illetve állandó kultúrák esetében pedig 0,1 hektár parcellákkal rendelkezik.

Támogatható terület:

Az ökológiai gazdálkodás minden olyan gazdaság esetében alkalmazható, amely rendelkezik legalább 1 hektáros és legfeljebb 10 hektáros mezőgazdasági területtel (szántóterület TA, állandó kultúrák (CP) és állandó gyepterület (PP)), ahol a parcellák legalább 0,3 ha TA vagy PP, és 0,1 ha az állandó kultúrák esetében.

Környezetbarát mezőgazdaság gyakorlása kisgazdaságokban (hagyományos háztartásokban) támogatás egységes éves kifizetést jelent a támogatható földterületen.

A 2023–2027 közötti időszakra tervezett egységösszeg 76 euró/ha. A maximális összeg 98,8 euró/ ha.

A minimális összeg 64,60 euró/ ha. 

PD-06 - A SOROK KÖZÖTTI TÁVOSÁG FÜVESÍTÉSE GYÜMÖLCSTERMESZTŐ, SZŐLŐTERMESZTŐ, FAISKOLAI ÉS KOMLÓÜLTETVÉNYEKEN

Az ezen ökológiai gazdálkodás program keretében nyújtott támogatást a mezőgazdasági terület egységére (ha) vetítve nyújtják és azon mezőgazdasági termelőknek ítélik oda, akik a gyümölcstermesztő, szőlő-, faiskolai és komlóültetvény területének legalább 75 %-át teljesen vagy felváltva, a sorok közötti távolságokat zölden tartja (két füves rész, egy nem).

Általános kötelező követelmények:

 • június 15. és október 15. között a gyümölcs-, szőlő-, faiskolai és komlóültetvény területének legalább 75%-át füvesíteni kell vagy füvesíteni fogják
 • június 15-től október 15-ig nem engedélyezett a talajmunka a füvesített részeken

Kedvezményezett:

 • az EU 2115/2021-es rendeletének 4. cikkelye értelmében az aktív mezőgazdasági termelők kategóriájába tartozik (a nemzeti fogalommeghatározás szerint)
 • a BISS kedvezményezettje
 • Románia területén található, a IACS-ban azonosítható mezőgazdasági terület felhasználója

Támogatható terület: Az ökológiai gazdálkodás program minden olyan, nemzeti szinten létező, állandó kultúrával bevetett területre vonatkozik, amelyen szőlőültetvények, gyümölcsültetvények, faiskolák és komló található. A mezőgazdasági üzem mérete legalább 1 ha, a parcella mérete legalább 0,1 ha.

Azok a gazdálkodók, akik ezt az ökológiai gazdálkodás programot választják, nem kérvényezhetik a PD – 05 – Környezetbarát mezőgazdaság gyakorlása kis gazdaságokban (hagyományos háztartások) támogatást.

A 2023-2027 közötti időszakban tervezett egységösszeg 85,50 euró/ha. A maximális összeg 102,60 euró/ ha.

A minimális összeg 76,95 euró/ ha.

PD-07 - A TEJELŐ TEHENEK JÓLÉTÉNEK NÖVELÉSE

A mezőgazdasági termelők ösztönzése olyan technikák alkalmazására, amelyek jobb feltételeket teremtenek a tejelő tehenek tenyésztéséhez és tartásához.

A támogatás célja az alternatív megoldások alkalmazásából eredő többletköltségek és bevételkiesés fedezése, amely az antibiotikumok használatának csökkenéséhez, a láb- és tőgybetegségek megelőzéséhez, valamint a tejelő tehenek jólétének javulásához vezet.

Az önkéntes éghajlat- és környezetvédelmi programra vonatkozó kötelezettségvállalások leírása

A haszonállatok védelmére vonatkozó jelenlegi szabványok az 58/1998-as irányelv szerint:

 • az állatokat megfelelő méretű, megfelelő készségekkel, ismeretekkel és szakmai tapasztalatokkal rendelkező személyzetnek kell gondoznia;
 • minden olyan állattartórendszerben tartott állatot, amelynek jóléte a gyakori emberi gondozástól függ, naponta legalább egyszer meg kell vizsgálni. A más rendszerekben nevelt vagy tartott állatokat a szenvedés elkerüléséhez időközönként elegendő megvizsgálni;
 • a nem állattartórendszerben tartott állatokat, adott esetben és amennyire lehetséges, védeni kell az egészségüket fenyegető kockázatokkal szemben;

A magasabb szintű szabványokon túlmutató egyedi követelmények:

 • a fejőberendezés műszaki állapotának időszakos ellenőrzése a traumás fejés elkerülése érdekében, ellenőrzés legalább évente 3-szor;
 • a fejőgépek hüvelyének cseréje legfeljebb 4 havonta;
 • a tőgykarbantartó termékek használata fejés előtt és után;
 • minden egyes felnőtt állat további éves körömpucolása;
 • a istálló pihenőhelyének nagyobb kényelemben való fenntartása, az alom minimális mennyiségének 100%-os növelésével, 2 kg/fő/napról 4 kg/fő/napra;

Kedvezményezett:

 • állattenyésztő az, aki az EU 2115/2021-es rendeletének 4. cikkelye értelmében aktív mezőgazdasági termelők kategóriájába tartozik (a nemzeti meghatározás szerint);
 • egészségügyi-állatorvosi szempontból engedélyezett/nyilvántartásba vett állattartó gazdaság tulajdonosa, és ezen program keretében támogatást kér a felnőtt tejelő tehenek számára;
 • az állatokat a hatósági rendszer szerint azonosították és nyilvántartották;

Becsült teljes éves támogatás:

  1. A traumás fejés elkerülése és a tőgy jóléte – 50,26 euró / SZÁ euro / SZÁ / év
  2. Köröm egészség – 29,09 euró / SZÁ euró / SZÁ / év
 • A pihenőhely javítása – 20,83 euró / SZÁ SZARVASMARHA

Összesen 50,26 EUR/ SZÁ +29,09 EUR/ SZÁ + 20,83 EUR/ SZÁ = 100,18 EUR/ SZÁ /év

PD-08 – A FIATAL HÍZÓMARHA JÓLÉTÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉS

A mezőgazdasági termelők támogatást kapnak az olyan állatjóléti kötelezettségvállalások végrehajtásához, amelyek túlmutatnak a nemzeti és európai jogszabályokból eredő kötelező előírásokon.

Ez a támogatás a magasabb szintű állatjóléti intézkedések alkalmazásából eredő többletköltségek és bevételkiesés fedezésére szolgál.

A beavatkozás a következő állatfajokra és kategóriákra vonatkozik: fiatal hízó marha.

A magasabb szintű szabványokon túlmutató egyedi követelmények:

 • az istállóban törénő tartási időszak alatt minden egyes állat számára kijelölt hasznos hely legalább 15%-kal történő növelése;
 • az istálló pihenőhelyének nagyobb kényelemben való fenntartása, az alom minimális mennyiségének 50%-os növelésével, 2 kg/fő/napról 3 kg/fő/napra;

Speciális követelmények:

 • évi maximális felhalmozott állománya maximum 5000 darab fiatal hízó szarvasmarha;
 • a támogatásra jogosult állományt a vágásra való leszállítás időpontjáig kell tartani, legalább 6 hónapig;
 • engedélyezett vágóhídra történő szállításkor az élősúlya legalább 450 kg/egyed legyen;

Kedvezményezett:

 • állattenyésztő az, aki az EU 2115/2021-es rendeletének 4. cikkelye értelmében aktív mezőgazdasági termelők kategóriájába tartozik (a nemzeti meghatározás szerint);
 • egészségügyi-állatorvosi szempontból engedélyezett/nyilvántartásba vett állattartó gazdaság tulajdonosa, és ezen program keretében támogatást kér a fiatal hízó szarvasmarha számára;

Becsült teljes éves támogatás:

 1. Az istállóban az egyes állatok számára elkülönített hasznos terület legalább 15%-kal történő növelése a fél intenzív és intenzív tartásban – 98,71 EURO/SZÁ
 2. Fokozott kényelmi feltételek biztosítása az állatok pihenőhelyén – 10,81 euro / SZÁ

TELJES CSOMAG / FŐ = 98,71 euro + 10,81 euro = 109,52

PD-09 – JÖVEDELEMHEZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS – SZÓJA

A támogatás magában foglalja a növénytermesztéshez kapcsolódó támogatható hektáronkénti egységes támogatás nyújtását.

Támogathatósági feltételek:

 • a mezőgazdasági termelőnek Románia területén olyan mezőgazdasági tevékenységet kell folytatnia, amely tiszteletben tartja az aktív mezőgazdasági termelő jogszabályban szereplő meghatározását;
 • a mezőgazdasági termelő a BISS kedvezményezettje és a IACS rendszerben azonosítható és szántóföldi kategóriába tartozó mezőgazdasági terület felhasználója;
 • a mezőgazdasági termelő legalább 1 hektár mezőgazdasági földterületen gazdálkodik, a parcellák területe legalább 0,3 ha;
 • a mezőgazdasági termelő a nemzeti jogszabályokban előírt minimális éves szójatermelést visszafordítja a feldolgozó egységekbe, és/vagy a termelést saját fogyasztására, a tartott állatok takarmányozására használja fel;
 • a szójavetőmag lottok esetében a mezőgazdasági termelőnek igazolnia kell a nemzeti jogszabályokban előírt minimális mennyiségű vetőmag leszállítását;
 • a mezőgazdasági termelőnek a nemzeti jogszabályoknak megfelelő vetőmagot kell használnia;
 • a szójababot érettségkor kell betakarítani;

A 2023–2027-es időszakra a támogatásban részesülő tervezett terület 176 000 hektár, a 2023- ra tervezhető előrejelzett támogatás pedig 150 EUR/ha. A terület meghatározásakor figyelembe vették a 2015–2020-as finanszírozási időszakban támogatott területeket. A 2023- ra becsült maximális előrejelzett támogatás 195 EUR/ha, amely esetében figyelembe vették a termesztési technológia alkalmazásához szükséges inputok áringadozására vonatkozó hipotézist. Az előrejelzett becsült minimális támogatás 2023-ban 135 euró/ha, amelynél figyelembe vették a megművelt területek növelésének lehetőségét.

PD-10 – JÖVEDELEMHEZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS –LUCERNA

A támogatás magában foglalja a növénytermesztéshez kapcsolódó támogatható hektáronkénti egységes támogatás nyújtását.

Támogathatósági feltételek:

 • a kedvezményezett aktív mezőgazdasági termelő és mezőgazdasági tevékenységet folytat Románia területén;
 • a mezőgazdasági termelő a BISS kedvezményezettje és a IACS rendszerben azonosítható és szántóföldi kategóriába tartozó mezőgazdasági terület felhasználója;
 • a mezőgazdasági termelő legalább 1 hektár mezőgazdasági földterületen gazdálkodik, a parcellák területe legalább 0,3 ha;
 • a mezőgazdasági termelőnek évi bizonyos mennyiségű szénát, illetve szénából származó termékeket, nevezetesen granulátumot, pelletet vagy lisztet, vagy a nemzeti jogszabályokban előírt minősített vetőmagot kell előállítania (15 t/ha/év zöld tömeg vagy 3,75 t/ha széna vagy szénából származó termékek, vagy 200 kg minősített vetőmag, a nemzeti előírásoknak megfelelően);
 • a mezőgazdasági termelőnek a minimális zöld tömegtermelést, illetve széna- vagy szénából származó terméket kell értékesítenie a RNE-ben nyilvántartott állattartó gazdaságok és/vagy a madarak számára, vagy kell biztosítsa a RNE-ben nyilvántartott és az általuk tartott állatok és/vagy madarak minimális takarmányozását vagy a takarmány készletezését;
 • a felhasznált vetőmag a nemzeti jogszabályoknak megfelelő minősített vetőmag kell legyen;
 • a lucernát optimális, érett állapotban kell betakarítani;

A 2023–2027-es időszakra a támogatásban részesülő tervezett terület 121.783 hektár, a 2023- ra tervezhető előrejelzett támogatás pedig 101 EUR/ha. A terület meghatározásakor figyelembe vették a 2015–2020-as finanszírozási időszakban támogatott területeket. A 2023- ra becsült maximális előrejelzett támogatás 131,3 EUR/ha, amely esetében figyelembe vették a lucerna termesztési technológia alkalmazásához szükséges inputok áringadozására vonatkozó hipotézist. Az előrejelzett becsült minimális támogatás 2023-ban 90,9 euró/ha, amelynél figyelembe vették a megművelt területek növelésének lehetőségét.

PD-11 - JÖVEDELEMHEZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS - HÜVELYESEK iparosításhoz - KERTI BORSÓ, SZEMESPASZULY ÉS HÜVELYESEK

A támogatás a növénytermesztéshez kapcsolódóan hektáronként egy egyszeri támogatás nyújtását foglalja magában.

Követelmények:

 • a gazdálkodónak a mezőgazdasági tevékenységét Románia területén kell végeznie, a hatályban lévő jogszabályoknak megfelelően;
 • a gazdálkodó a BISS kedvezményezettje és az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszerben (IACS) beazonosított mezőgazdasági terület használója, amely termőföldhasználati besorolással rendelkezik;
 • a gazdálkodó legalább 1 ha területű termőföldet művel, a mezőgazdasági parcella területe legalább 0,3 ha;
 • a gazdálkodónak minősített vetőmagot kell használnia a nemzeti jogszabályoknak megfelően;
 • a gazdálkodónak igazolnia kell, a nemzeti jogszabályok által meghatározott, minimális éves termékmennyiség kereskedelmi forgalomba hozatalát;
 • abban az esetben, ha a gazda egyben feldolgozó is, a feldolgozást könyvelési bizonylatokkal kell igazolnia;

A 2023-2027 közötti időszakra a tervek szerint 6300 ha területre nyújtanak majd támogatást, 2023-ban a tervezett irányadó összeg 215 euró/ha. A referenciaterület megállapításánál figyelembe vették a 2015-2020-as időszakban támogatott terület mértékét.

A 2023-as évre a becsült maximális irányadó összeg 279,50 euró/ha, amely összeg meghatározásánál figyelembe vették a növénytermesztési technológia alkalmazásához szükséges inputárak valószínűsíthető áringadozásait. A 2023-as évre a becsült minimális indikatív összeg 193,50 euró/ha, amelynél figyelembe vették a megművelt területek esetleges növekedését.

PD-12 – JÖVEDELEMHEZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS – KENDER

A támogatás a növénytermesztéshez kapcsolódóan hektáronként egy egyszeri támogatás nyújtását feltételezi.

Követelmények:

 • a gazdálkodónak a mezőgazdasági tevékenységét Románia területén kell végeznie, a hatályban lévő jogszabályoknak megfelelően;
 • a gazdálkodó a BISS kedvezményezettje és az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszerben (IACS) beazonosított mezőgazdasági terület használója, amely termőföldhasználati besorolással rendelkezik;
 • a gazdálkodó legalább 1 ha területű termőföldet művel, a mezőgazdasági parcella területe legalább 0,3 ha;
 • a gazdálkodónak termesztési engedéllyel kell rendelkeznie, és be kell tartania a kábító és pszichotróp anyagokat tartalmazó növények termesztésére vonatkozó jogszabályokat;
 • a kenderkultúrát a virágzás befejezésétől számított legalább 10 napig normál termesztési körülmények között, a termesztéstechnológiának megfelelően kell fenntartani, hogy a THC-tartalom (tetrahidrocanabinol) meghatározásához szükséges ellenőrzések elvégezhetők legyenek az Európai Únió előírásai szerint;
 • a gazdálkodónak minősített fajta vetőmagot kell használnia a nemzeti jogszabályoknak megfelően;
 • a gazdálkodónak igazolnia kell, a nemzeti jogszabályok által meghatározott, minimális éves termékmennyiség kereskedelmi forgalomba hozatalát;
 • abban az esetben, ha a gazda egyben feldolgozó is, a feldolgozást könyvelési bizonylatokkal kell igazolnia;

A 2023-2027 közötti időszakra a tervek szerint 950 ha területre nyújtanak majd támogatást, 2023-ban a tervezett irányadó összeg 245 euró/ha. A referenciaterület megállapításánál figyelembe vették a 2015-2020-as időszakban támogatott terület mértékét. A 2023-as évre a becsült maximális irányadó összeg 318,50 euró/ha, amely összeg meghatározásánál figyelembe vették a kender növénytermesztési technológia alkalmazásához szükséges inputárak valószínűsíthető áringadozásait. A 2023-as évre a becsült minimális indikatív összeg 220,50 euró/ha, amelynél figyelembe vették a megművelt területek esetleges növekedését.

PD-13 – JÖVEDELEMHEZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS – RIZS

A támogatás a növénytermesztéshez kapcsolódóan hektáronként egy egyszeri támogatás nyújtását jelenti.

Követelmények:

 • a gazdálkodónak a mezőgazdasági tevékenységét Románia területén kell végeznie, a hatályban lévő jogszabályoknak megfelelően;
 • a gazdálkodó a BISS kedvezményezettje és az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszerben (IACS) beazonosított mezőgazdasági terület használója, amely termőföldhasználati besorolással rendelkezik;
 • a gazdálkodó legalább 1 ha területű termőföldet művel, a mezőgazdasági parcella területe legalább 0,3 ha;
 • a gazdálkodónak igazolnia kell egy minimális éves rizstermelés értékesítését a nemzeti jogszabályoknak megfelelően;
 • abban az esetben, ha a gazda egyben feldolgozó is, a feldolgozást könyvelési bizonylatokkal kell igazolnia;
 • a gazdálkodónak igazolnia kell, hogy a hatályos jogszabályok szerint minősített vetőmagot használ;

A 2023-2027 közötti időszakra a tervek szerint 6000 ha területre nyújtanak majd támogatást, 2023-ban a tervezett irányadó összeg 605 euró/ha. A referenciaterület megállapításánál figyelembe vették a 2015-2020-as időszakban támogatott terület mértékét. A 2023-as évre a becsült maximális irányadó összeg 786,50 euró/ha, amely összeg meghatározásánál figyelembe vették a rizs növénytermesztési technológia alkalmazásához szükséges inputárak valószínűsíthető áringadozásait. A 2023-as évre a becsült minimális indikatív összeg 544,50 euró/ha, amelynél figyelembe vették a megművelt területek esetleges növekedését.

PD-14 – JÖVEDELEMHEZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS – BURGONYA VETŐMAG

A támogatás a növénytermesztéshez kapcsolódóan, hektáronként egy egyszeri támogatás nyújtását foglalja magába.

Követelmények:

 • a gazdálkodónak Románia területén kell végeznie a mezőgazdasági tevékenységét, a hatályban lévő jogszabályoknak megfelelően;
 • a gazdálkodó a BISS kedvezményezettje és az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszerben (IACS) beazonosított mezőgazdasági terület használója, amely termőföldhasználati besorolással rendelkezik;
 • a gazdálkodó legalább 1 ha területű termőföldet művel, a mezőgazdasági parcella területe legalább 0,3 ha;
 • a gazdálkodó rendelkezik engedéllyel burgonya vetőmag termelésére;
 • a gazdálkodónak igazolnia kell, a nemzeti jogszabályok által meghatározott, minimális éves termékmennyiség kereskedelmi forgalomba hozatalát;
 • a gazdálkodó nemzeti jogszabályoknak megfelelően értékesít egy minimális burgonya vetőmag termelést;
 • a gazdálkodó igazolja, hogy a nemzeti jogszabályoknak megfelelően minősített burgonyavetőmagot használ és termel;

A támogatás a növénytermesztéshez kapcsolódóan hektáronként egy egyszeri támogatás nyújtását foglalja magában.

A 2023-2027 közötti időszakra a tervek szerint 650 ha területre nyújtanak majd támogatást, 2023-ban a tervezett irányadó összeg 2.001 euró/ha. A referenciaterület megállapításánál figyelembe vették a 2015-2020-as időszakban támogatott terület mértékét. A 2023-as évre a becsült maximális irányadó összeg 2.601,3 euró/ha, amely összeg meghatározásánál figyelembe vették a vetőmag növénytermesztési technológia alkalmazásához szükséges inputárak valószínűsíthető áringadozásait. A 2023-as évre a becsült minimális indikatív összeg 1.800,90 euró/ha, amelynél figyelembe vették a megművelt területek esetleges növekedését.

PD-15 – JÖVEDELEMHEZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS – KOMLÓ

A támogatás a növénytermesztéshez kapcsolódóan, hektáronként egy egyszeri támogatás nyújtását foglalja magába.

Követelmények:

 • a gazdálkodónak a mezőgazdasági tevékenységét Románia területén kell végeznie, a hatályban lévő jogszabályoknak megfelelően;
 • a gazdálkodó a BISS kedvezményezettje és az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszerben (IACS) beazonosított mezőgazdasági terület használója, amely termőföldhasználati besorolással rendelkezik;
 • a gazdálkodó legalább 1 ha területű termőföldet művel, a mezőgazdasági parcella területe legalább 0,1 ha;
 • a gazdálkodónak szerződést kell kötnie egy sörfőzdével vagy komlófeldolgozóval, vagy egy gyógyszeripari feldolgozóval. A feldolgozói kapacitással rendelkező gazdálkodók mentesülnek a szerződések bemutatása alól;
 • a gazdálkodónak igazolnia kell egy minimális éves termelés értékesítését/feldolgozását, a nemzeti jogszabályoknak megfelelően;

A 2023-2027 közötti időszakra a tervek szerint 260 ha területre nyújtanak majd támogatást, 2023-ban a tervezett irányadó összeg 599,91 euró/ha. A referenciaterület megállapításánál figyelembe vették a 2015-2020-as időszakban támogatott terület mértékét. A 2023-as évre a becsült maximális irányadó összeg 779,88 euró/ha, amely összeg meghatározásánál figyelembe vették a növénytermesztési technológia alkalmazásához szükséges inputárak valószínűsíthető áringadozásait. A 2023-as évre a becsült minimális indikatív összeg 539,92 euró/ha, amelynél figyelembe vették a megművelt területek esetleges növekedését.

PD-16 – JÖVEDELEMHEZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS – CUKORRÉPA

A támogatás a növénytermesztéshez kapcsolódóan, hektáronként egy egyszeri támogatás nyújtását foglalja magába.

Követelmények:

 • a gazdálkodónak a mezőgazdasági tevékenységét Románia területén kell végeznie, a hatályban lévő jogszabályoknak megfelelően;
 • a gazdálkodó a BISS kedvezményezettje és az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszerben (IACS) beazonosított mezőgazdasági terület használója, amely termőföldhasználati besorolással rendelkezik;
 • a gazdálkodó legalább 1 ha területű termőföldet művel, a mezőgazdasági parcella területe legalább 0,3 ha;
 • a gazdálkodónak szerződést kell kötnie a cukorrépa termelésére és kitermelésére, a nemzeti jogszabályok szerint elismert cukorgyárral;
 • a gazdálkodónak biztosítania kell a legalább 6 növény/m2 átlagos sűrűséget;
 • a gazdálkodónak igazolnia kell a nemzeti jogszabályokban meghatározott minimális termelés kereskedelmi forgalomba hozatalát;
 • a gazdálkodónak igazolnia kell minősített vetőmag felhasználását a hatályos jogszabályok szerint;

A 2023-2027 közötti időszakra a tervek szerint 20.000 ha területre nyújtanak majd támogatást, 2023-ban a tervezett irányadó összeg 900 euró/ha. A referenciaterület megállapításánál figyelembe vették a 2015-2020-as időszakban támogatott terület mértékét. A 2023-as évre a becsült maximális irányadó összeg 1.170 euró/ha, amely összeg meghatározásánál figyelembe vették a cukorrépa növénytermesztési technológia alkalmazásához szükséges inputárak valószínűsíthető áringadozásait. A 2023-as évre a becsült minimális indikatív összeg 810 euró/ha, amelynél figyelembe vették a megművelt területek esetleges növekedését.

PD-17 – JÖVEDELEMHEZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS – FRISS FOGYASZTÁSRA VAGY FELDOLGOZÁSRA SZÁNT ZÖLDSÉGEK (paradicsom, uborka, paprika, padlizsán)

A támogatás a növénytermesztéshez kapcsolódóan, hektáronként egy egyszeri támogatás nyújtását foglalja magába.

Követelmények:

 • a gazdálkodónak a mezőgazdasági tevékenységét Románia területén kell végeznie, a hatályban lévő jogszabályoknak megfelelően;
 • a gazdálkodó a BISS kedvezményezettje és az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszerben (IACS) beazonosított mezőgazdasági terület használója, amely termőföldhasználati besorolással rendelkezik;
 • a mezőgazdasági termelő legalább 1 hektár mezőgazdasági területet művel, a mezőgazdasági parcella területének legalább 0,3 hektárnak kell lennie;
 • a mezőgazdasági termelőnek igazolnia kell, hogy a nemzeti jogszabályokban meghatározott minimális termésmennyiséget frissen hasznosította vagy egy bejegyzett iparosítási egységnek szállította;
 • a mezőgazdasági termelőnek igazolnia kell a nemzeti jogszabályoknak megfelelő minősített vetőmag használatát;
 • a gazdának zöldségeket kell termesztenie a földeken (paradicsom, uborka, paprika (paprika, hosszú paprika, pritamin paprika, padlizsán);

A 2023-2027 közötti időszakra a tervek szerint 2000 ha területre nyújtanak majd támogatást, 2023-ban a tervezett irányadó összeg 1.600 euró/ha. A referenciaterület megállapításánál figyelembe vették a 2015-2020-as időszakban támogatott terület mértékét. A 2023-as évre a becsült maximális irányadó összeg 2.080 euró/ha, amely összeg meghatározásánál figyelembe vették a növénytermesztési technológia alkalmazásához szükséges inputárak valószínűsíthető áringadozásait. A 2023-as évre a becsült minimális indikatív összeg 1.440 euró/ha, amelynél figyelembe vették a megművelt területek esetleges növekedését.

PD-18 – JÖVEDELEMHEZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS – ÜVEGHÁZBAN ÉS FÓLIASÁTORBAN TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK (PARADICSOM, UBORKA, PAPRIKA, PADLIZSÁN)

A támogatás a növénytermesztéshez kapcsolódóan, hektáronként egy egyszeri támogatás nyújtását foglalja magába.

Követelmények:

 • a gazdálkodónak a mezőgazdasági tevékenységét Románia területén kell végeznie, a hatályban lévő jogszabályoknak megfelelően;
 • a gazdálkodó a BISS kedvezményezettje és az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszerben (IACS) beazonosított mezőgazdasági terület használója, amely termőföldhasználati besorolással rendelkezik;
 • a mezőgazdasági termelő legalább 1 hektár mezőgazdasági területet művel, a mezőgazdasági parcella területének legalább 0,3 hektárnak kell lennie;
 • a mezőgazdasági termelőnek igazolnia kell, hogy a nemzeti jogszabályoknak megfelelően minimális éves mennyiséget forgalmaz;
 • a mezőgazdasági termelőnek igazolnia kell a nemzeti jogszabályoknak megfelelő minősített vetőmag használatát;

A 2023-2027 közötti időszakra a tervek szerint 2000 ha területre nyújtanak majd támogatást, 2023-ban a tervezett irányadó összeg 2.100 euró/ha. A referenciaterület megállapításánál figyelembe vették a 2015-2020-as időszakban támogatott terület mértékét. A 2023-as évre a becsült maximális irányadó összeg 2.730 euró/ha, amely összeg meghatározásánál figyelembe vették a növénytermesztési technológia alkalmazásához szükséges inputárak valószínűsíthető áringadozásait. A 2023-as évre a becsült minimális indikatív összeg 1.890 euró/ha, amelynél figyelembe vették a megművelt területek esetleges növekedését.

PD-19 – JÖVEDELEMHEZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS – GYÜMÖLCSÖK (SZILVA, ALMA, CSERESZNYE, MEGGY, SÁRGABARACK ÉS ŐSZIBARACK)

A támogatás a növénytermesztéshez kapcsolódóan, hektáronként egy egyszeri támogatás nyújtását foglalja magába.

Követelmények:

 • a gazdálkodónak a mezőgazdasági tevékenységét Románia területén kell végeznie, a hatályban lévő jogszabályoknak megfelelően;
 • a gazdálkodó a BISS kedvezményezettje és az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszerben (IACS) beazonosított mezőgazdasági terület használója, amely termőföldhasználati besorolással rendelkezik;
 • a mezőgazdasági termelő legalább 1 hektár mezőgazdasági területet művel, a mezőgazdasági parcella területének legalább 0,1 hektárnak kell lennie;
 • friss fogyasztásra, valamint iparosításra szánt gyümölcsök termeléshez kötött támogatásban részesülnek a szilva-, alma-, cseresznye-, meggy-, kajszi- és őszibarack termelő aktív gazdálkodók;
 • a termelőnek igazolnia kell, hogy a gyümölcsöt frissen is és feldolgozásra is felhasználták;
 • a mezőgazdasági termelőnek a nemzeti jogszabályoknak megfelelően igazolnia kell a feldolgozásra vagy friss fogyasztásra szánt gyümölcsök hektáronkénti éves minimális hozamát;

A 2023-2027 közötti időszakra a tervek szerint 12.000 ha területre nyújtanak majd támogatást, 2023-ban a tervezett irányadó összeg 567 euró/ha. A referenciaterület megállapításánál figyelembe vették a 2015-2020-as időszakban folyósított területek utáni kifizetések mértékét. A 2023-as évre a becsült maximális irányadó összeg 737,10 euró/ha, amely összeg meghatározásánál figyelembe vették a növénytermesztési technológia alkalmazásához szükséges inputárak valószínűsíthető áringadozásait. A 2023-as évre a becsült minimális indikatív összeg 510,30 euró/ha, amelynél figyelembe vették a megművelt területek esetleges növekedését.

PD-20 – JÖVEDELEMHEZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS – TAKARMÁNYNÖVÉNY VETŐMAG

A támogatás a növénytermesztéshez kapcsolódóan hektáronként egy egyszeri támogatás nyújtását foglalja magába.

Követelmények:

 • a gazdálkodónak a mezőgazdasági tevékenységét Románia területén kell végeznie, a hatályban lévő jogszabályoknak megfelelően;
 • a gazdálkodó a BISS kedvezményezettje és az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszerben (IACS) beazonosított mezőgazdasági terület használója, amely termőföldhasználati besorolással rendelkezik;
 • a mezőgazdasági termelő legalább 1 hektár mezőgazdasági területet művel, a mezőgazdasági parcella területének legalább 0,3 hektárnak kell lennie;
 • a mezőgazdasági termelőnek igazolnia kell, hogy a nemzeti jogszabályoknak megfelelően minimális termelést értékesített;
 • a gazdálkodónak rendelkeznie kell a takarmánynövény vetőmag termesztésére vonatkozó engedéllyel;
 • a gazdálkodónak igazolnia kell, hogy a jogszabályoknak megfelelően minősített vetőmagot használt;

A 2023-2027 közötti időszakra a tervek szerint 6.000 ha területre nyújtanak támogatást, 2023- ban a tervezett irányadó összeg 200 euró/ha.

A 2023-as évre a becsült maximális irányadó összeg 260 euró/ha, amely összeg meghatározásánál figyelembe vették a növénytermesztési technológia alkalmazásához szükséges inputárak valószínűsíthető áringadozásait. A 2023-as évre a becsült minimális indikatív összeg 180 euró/ha, amelynél figyelembe vették a megművelt területek esetleges növekedését.

PD-21 – JÖVEDELEMHEZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS – TEJELŐ SZARVASMARHA

Az intervenció keretében támogatható állatonként egyszeri, termeléshez kötött támogatást nyújtanak.

Követelmények:

A támogatásban azok a Románia területén mezőgazdasági tevékenységet folytató aktív mezőgazdasági termelők, szarvasmarha-tenyésztők részesülnek, akik megfelelnek az alábbi jogosultsági feltételeknek:

 • kedvezményezettként, vidéktől függően legalább 5 vagy 10 tejelő tehénből álló állományt kell tartaniuk, és legfeljebb 250 tejelő tehén az ANSVSA-kóddal rendelkező gazdaságokban;
 • az állatok nem lehetnek 10 évesnél idősebbek;
 • az egységes támogatási kérelem (szankciómentes) benyújtásának határidejétől számított négy hónapos megőrzési időn belül meg kell őrizni a kérelemben említett ANSVSA-kóddal rendelkező gazdaság(ok)ban az állatokat;
 • az állatállományt, amelyre az SCZ-t igénylik, az egységes támogatási kérelem benyújtásának napján, de legkésőbb a megtartási időszak első napján azonosítani és a RNE-ben nyilvántartásba kell venni;
 • legalább 6 hónapos, az egységes kifizetési kérelem benyújtásának napján érvényes szerződést kötöttek az illetékes hatóság által elismert első vásárlóval és rendelkezik legalább egy, a tej kiszállítását igazoló okmánnyal, ha a termelő saját tejfeldolgozó egységgel rendelkezik;
 • rendelkeznie kell legalább egy árukísérő bizonylat és egy, a tejnek a termelő saját feldolgozóüzemébe történő szállítását igazoló átvételi elismervény másolatával, valamint az ONRC által kiállított, a tevékenység célját, azaz a tejfeldolgozást igazoló igazolás másolatával;
 • a tej végső fogyasztónak történő értékesítése esetén az őstermelői igazolvány és az eladási füzet (Carnet de comercializare), valamint a hatályos egészségügyi és állat- egészségügyi jogszabályok által előírt, az állati eredetű élelmiszerek előállításával kapcsolatos tevékenységeket szabályozó egyedi dokumentumok birtoklása;
 • a módosított 429/2016/EU rendelet rendelkezéseinek megfelelően kitöltött és frissített ANSVSA-kóddal ellátott egyéni gazdaságnyilvántartás vezetése;
 • Azoknak a tejelő teheneknek, amelyekre SCZ-t kérnek, be kell legyenek jegyezve a fajtanemesítő hivatalhoz és ezzel párhuzamosan egy ellenőrzést végző szervhez/egyesülethez, amely a törzskönyvezéshez vezető utat biztosítja;

A 250 tejelő tehénnél nagyobb állományt tartó kérelmezők jogosultak a legfeljebb 250 tejelő tehénre számított SCZ-re.

A 2023-2027 közötti időszakra a támogatásban részesülő tervezett állomány 300000 darab, a tervezett indikatív összeg 338 euró/egyed. Az állományméret megállapításakor a 2015- 2020-as programozási időszakban kifizetett állományok elemzését vették figyelembe. A becsült maximális indikatív összeg 440,10 euró/egyed, amelynél figyelembe vették a változékony piaci árak és a növekvő termelési költségek miatt csökkenő állományok feltételezését. Becsült minimális indikatív összeg 296,12 EUR/egyed, amelynél figyelembe vették az állatállomány lehetséges növekedését.

PD-22 – JÖVEDELEMHEZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS – HÚSMARHA

Az intervenció keretében termelésenként és támogatható állatonként egyszeri termeléshez kötött támogatást nyújtanak.

Követelmények:

A támogatásban azok a Románia területén mezőgazdasági tevékenységet folytató aktív mezőgazdasági termelők, szarvasmarha-tenyésztők részesülnek, akik megfelelnek az alábbi támogathatósági feltételeknek:

 • legalább 10, de legfeljebb 250 darab felnőtt húsmarha/kedvezményezett állatból álló állományuk van az ANSVSA kóddal rendelkező gazdaságokban;
 • azok a kérelmezők, akiknek az állománya több mint 250 darab kifejlett húsmarha bikából áll, részesülnek a legfeljebb 250 darab húsmarha bika szintjén számított SCZ- kedvezményben;
 • a húshasznú tehenek és a húshasznú keresztezett tehenek, amennyiben 48 hónapos korukig nem rendelkeznek RNE-ben és a törzskönyvi adatbázisban nyilvántartott utóddal, nem részesülnek termeléshez kötött állattenyésztési támogatásban a teljes tartási időszakban;
 • a húshasznú tehenek és a húshasznú keresztezett tehenek, ha az elmúlt 24 hónapban nem volt RNE-ben jegyzett utódjuk és nem szerepeltek a törzskönyvi adatbázisban, nem részesülnek termeléshez kötött állattenyésztési támogatásban a teljes tartási időszakban;
 • az ANSVSA-kóddal rendelkező gazdaságban lévő állatok, amelyekre a kedvezményezett SCZ-t igényel, húsmarhák esetében legfeljebb 12 évesek, húsbikák esetében pedig legfeljebb 6 évesek lehetnek;
 • az ANSVSA-kóddal ellátott egyéni gazdaságnyilvántartás kitöltése és frissítése a módosított és kiegészített 429/2016/EU rendelet rendelkezéseivel összhangban;
 • azokat az állatokat, amelyekre az SCZ-t igénylik, az egységes támogatási kérelem benyújtásának határidejétől számított 4 hónapot, a tartási időszak alatt szankciómentesen, a kérelemben említett ANSVSA-kóddal rendelkező gazdaság(ok)ban kell tartani;
 • az állatállományt, amelyre az SCZ-t igénylik, az egységes támogatási kérelem benyújtásának napján, de legkésőbb a megtartási időszak első napján azonosítani kell és be kell jegyezni a nemzeti mezőgazdasági egységek nyilvántartásába;
 • a húsmarhákat, amelyek után SCZ-t igényelnek, be kell jegyezni/be kell jegyeztetni a fajta törzskönyvébe, fő vagy kiegészítő szekcióba, és a húsmarha bikákat, amelyek után SCZ-t igényelnek, be kell jegyezni a fajta törzskönyvébe, fő szekcióba;

A 2023-2027 közötti időszakra a támogatandó állomány tervezett nagysága 80 000 állat, a tervezett indikatív összeg 279 euró/egyed. Az állománynagyság meghatározásakor figyelembe vették a 2015-2020-as programozási időszakban kifizetett állományok elemzését. A becsült maximális indikatív összeg 383,8 euró/fej, amelynél figyelembe vették a piaci árak ingadozása és a megnövekedett termelési költségek miatti állománycsökkenés feltételezését. Becsült minimális indikatív összeg 190,82 EUR/egyed, amelynél figyelembe vették az állatállomány lehetséges növekedését.

PD-23 – JÖVEDELEMHEZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS – TEJBIVALYOK

Az intervenció keretében támogatható állatonként egyszeri, termeléshez kötött termelési támogatást nyújtanak.

Követelmények:

 • a mezőgazdasági termelő mezőgazdasági tevékenységet folytat Románia területén (aktív mezőgazdasági termelők, bivaly-tenyésztők részére nyújtott támogatás);
 • állatok (felnőtt bivalyok) tartása;
 • a tejelő bivalyokat, amelyekre SCZ-t igényeltek, a kérelemben említett ANSVSA- kóddal rendelkező gazdaság(ok)ban kell tartani, az egységes támogatási kérelem benyújtásának határidejétől számított 4 hónapos megtartási időszak alatt, szankció nélkül;
 • az egységes kifizetési kérelem benyújtásának napján, de legkésőbb a megtartási időszak első napján azonosítani kell és be kell jegyezni a nemzeti mezőgazdasági üzemek nyilvántartásába azt az állatállományt, amelyre az SCZ-t igénylik;
 • a mezőgazdasági termelőnek a módosított és kiegészített 429/2016/EU rendelet rendelkezéseinek megfelelően ki kell töltenie és aktualizálnia kell az ANSVSA-kóddal ellátott egyéni gazdaságnyilvántartást, és az SCZ-hez igényelt tejelő bivalyokat be kell jegyezni/be kell jegyeztetni a fajta törzskönyvébe, fő vagy kiegészítő szakaszába;

A 2023-2027 közötti időszakra a támogatásban részesülő tervezett állomány 12000 darab, a tervezett indikatív összeg 169,19 EUR/egyed. Az állománynagyság meghatározásakor figyelembe vették a 2015-2020-as programozási időszakban kifizetett állományok elemzését. A becsült maximális indikatív összeg 270,06 euró/egyed, amelynél figyelembe vették az állományok csökkenésének feltételezését a változékony piaci árak és a megnövekedett termelési költségek miatt. Becsült minimális indikatív összeg 160 EUR/egyed, amelynél figyelembe vették az állatállomány lehetséges növekedését.

PD-24 – JÖVEDELEMHEZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS – JUHOK ÉS KECSKÉK

A beavatkozás a támogatható állatonkénti termeléshez kötött egyszeri támogatás nyújtását foglalja magába.

A gazdálkodó jogosultsági feltételei:

 • a gazda mezőgazdasági tevékenységet folytat Románia területén;
 • a támogatást kecsketenyésztéssel foglalkozó aktív mezőgazdasági termelők kapják;

Követelmények:

 • kedvezményezettenként 150 és 500 darab közötti nőivarú juh- és/vagy kosállomány, kivéve a hegyvidéki területeken található UAT-ok esetében, amelyek esetében az SCZ-t 60 és 500 darab közötti nőivarú juh- és/vagy kosállományra kérik;
 • azon gazdaságból származó állatok, amelyekre a kedvezményezett SCZ-t kér, legalább egy évesek a kérelem benyújtási évének március 31-én;
 • a gazdaságban lévő állatok, amelyekre a kedvezményezett SCZ-t kér, nőstények esetében legfeljebb 8 évesek, kosok esetében pedig legfeljebb 6 évesek;
 • azt az állományt, amelyre az SCZ-t kérik, azonosítani kell, és be kell jegyezni a nemzeti mezőgazdasági egységek nyilvántartásába (RNE);
 • a módosított és kiegészített 429/2016/EU rendelet rendelkezéseinek megfelelően kitöltött egyéni gazdaságnyilvántartással kell rendelkeznie;
 • az állatokat, amelyekre az SCZ-t igénylik, az egységes támogatási kérelem benyújtásának határidejétől számított 100 napos megtartási időszakig szankciómentesen kell tartani a kérelemben említett ANSVSA-kóddal rendelkező gazdaság(ok)ban;
 • az egységes támogatási kérelem benyújtásának napján, de legkésőbb a megtartási időszak első napján azonosítani kell és nyilvántartásba kell venni a RNE-ben azt az állományt, amelyre az SCZ-t igénylik;
 • azokat a kosokat, amelyekre az SCZ-t igénylik, be kell jegyezni a fajta törzskönyvének főosztályába;
 • a törzskönyvbe bejegyzett anyajuh-állomány, amelynek fő- vagy kiegészítő szekciójára az SCZ-t igénylik, megfelel az ugyanazon fajta törzskönyvébe, fő szekciójába bejegyzett legalább egy kos nemek arányának, amely 35 anyajuhra jut legalább egy kos;
 • a törzskönyvbe be nem jegyzett, nem törzskönyvezett anyajuhokból álló állománynak, amelyre az SCZ-t kérik, meg kell felelnie a 35 anyajuhra jutó legalább egy minősített kos nemek arányának.
 • Az 500-nál több nőstény juhból és/vagy kosból álló nyájjal rendelkező kérelmezők legfeljebb 500 nőstény juh és/vagy kos szintjén kiszámított SCZ-t kapnak;

A 2023-2027 közötti időszakra a támogatandó állomány tervezett nagysága 4000000 darab, a tervezett indikatív összeg 20 EUR/egyed. Az állományméret megállapításakor a 2015-2020- as programozási időszakban kifizetett állományok elemzését vették figyelembe. A becsült maximális indikatív összeg 24 euró/egyed, amelynél figyelembe vették a változékony piaci árak és a növekvő termelési költségek miatt csökkenő állományok feltételezését. Becsült minimális indikatív összeg 12,54 EUR/egyed, amelynél figyelembe vették az állatállomány lehetséges növekedését.

lit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

PD-25 – JÖVEDELEMHEZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS – SELYEMHERNYÓ

A kezdeményezés egy egyszeri támogatás nyújtását foglalja magába, olyan termelés esetén amely minimálisan megfelel a következő paramétereknek: 10 grammos selyemhernyó petét tartalmazó 15 kg nyers selyemhernyó-gubó dobozonként.

Követelmények:

A gazda mezőgazdasági tevékenységet folytat Románia területén. Olyan aktív gazdálkodóknak ítélik oda, akik:

 • vásárol 10 grammos selyemhernyó petét tartalmazó/dobozt az egészségügyi és állategészségügyi által engedélyezett egységektől, amiből legalább 15 kg nyers selyemhernyó-gubó nyerhető;
 • minden 10 grammos keltethető selyemhernyó-pete dobozonként minimum 15 kg nyers selyemhernyó-gubóra vonatkozó szállítási szerződést kell kötni egy feldolgozóval/üzemeltetővel;
 • harmadik személyen keresztül történő feldolgozás esetén a Feldolgozó egység/Üzemeltető tevékenységi körébe kell tartozzon a selyemgolyók kereskedelme és/vagy szálak előkészítése és a textilszálak fonása és/vagy szövetek gyártása;

ÁGAZATI BEAVATKOZÁSOK

A. ZÖLDSÉG GYÜMÖLCS

IS-LF-01 – BEFEKTETÉSEK TÁRGYI ÉS IMMATERIÁLIS ESZKÖZÖKBE, KÍSÉRLETI ÉS INNOVATÍV KUTATÁS ÉS GYÁRTÁS, MÓDSZEREK ÉS EGYÉB CSELEKVÉSEK

A beavatkozást országos szinten területi tartományként alkalmazzák a termelői szervezetekre – TERMELŐI SZERVEZETEK (TSZ) alatt a zöldség-gyümölcs ágazatban tevékenykedő szervezeteket értjük amelyek operatív programot futtatnak – PO.

A támogatásra olyan beruházások jogosultak, amelyek a 47. cikkely 1-es bekezdése a. pontja szerinti beruházások és amelyek megfelelnek a 2115/2021-es rendelet 46. cikkelyének, valamint segítik a kapcsolódó célok hatékony teljesítését.

A támogatás a beruházás elszámolható költségei egy részének megtérítése formájában valósul meg.

Az elszámolható költségek típusai a III. mellékletben találhatók meg, az elszámolható költségtípusok listája a 126/2022-es rendelet 22. cikkelyének 3. bekezdésében vannak részletezve. Egyéb típusú elszámolható kiadások is figyelembe vehetők a KAP stratégiai tervükben, feltéve, hogy azok a 126/2022-es rendel II-es mellékletében nincsenek felsorolva. Az elszámolható kiadásoknak hozzá kell járulniuk az operatív programok keretében megvalósuló kiadások 15%-a (környezetvédelem) és 2%-a (kutatás) értékéhez kapcsolódó célok teljesítéséhez.

Az ilyen típusú beavatkozásokba bevonható tevékenységek és kiadások nem kimerítő listáját a nemzeti jogszabályok részletezik.

A 2115/2021-es rendelet 46. cikkelyének a), b), c) pontjában szereplő céloknak megfelelő főbb beruházások:

 • bármilyen termelés esetén: olyan gépek és berendezések, amelyek kifejezetten az OCP hatálya alá tartozó gyümölcs- és zöldségtermesztéshez szükséges rovarírtók és műtrágyák adagolására szolgálnak, és amelyek tekintetében a termelői szervezet elismert/jártas;
 • zöldségtermesztés: talajelőkészítő és növénytermesztési berendezések (ültető-, vetőgépek, alagút-összeszerelő és -bontó gépek), betakarító gépek;
 • gyümölcstermesztés: talajelőkészítő berendezések és vágó-, betakarító berendezések, biológiai termelés: motoros kultivátorok, tematikus gyomirtási berendezések (kivéve a vontatott eszközöket);
 • üvegházak és fóliasátrak építése és elrendezése, beleértve a helyiségeiken belüli járatok kialakítását, a fémszerkezetek műanyag fóliával való lefedését;
 • kapcsolódó műszaki berendezések (a betakarítás vágási és kezelési eszközei, CO2- dúsító berendezések, fűtőberendezések korszerűsítése, hőszűrő, növénytartó rendszer, ködporlasztó, növény-egészségügyi kezelések alkalmazására szolgáló berendezések stb.);
 • öntözés: saját öntöző-, műtrágyázó- és csapadékvíz-gyűjtő és -újrafelhasználó rendszerbe történő beruházás (fúrás, vízkészlet kialakítása, szivattyútelep, szűrés, adagolás, automatizálás, szabadföldi parcellákon, védett területeken vagy gyümölcsültetvények létesítése alkalmával, csepegtető befrendezés stb.), valamint ezen berendezések karbantartásához szükséges gépek;
 • betárolási berendezés, tárolás, kondicionálás, belső szállítás berendezései, elsődleges átalakítás berendezései;
 • szabályozott hőmérsékletű szállítóeszközök vagy kiegészítő hűtőberendezések, mérő- és biztonsági műszerek, hűtőberendezések, hűtőplatformok;
 • hőmérséklet-szabályozó berendezések;
 • megújuló energiát használó hűtött közlekedési eszközök;
 • fogadóállomás, csoportosítás, és/vagy tároló építése, beleértve a termékek fagyasztására szolgáló terek kialakítását;
 • kondicionáló berendezések (tisztítás, mosás, válogatás, hámozás, csomagolás), ülepítő medencék, a termékek szilárdságának megőrzésére szolgáló berendezések;
 • gépek és berendezések fertőtlenítésére szolgáló berendezések;
 • szállítóeszközök (targoncák, stb.);
 • tartó- és vágórendszerek;
 • belső ellenőrzési berendezések a növény-egészségügyi szabályok és a rovarírtó maradványok megengedett legnagyobb határértékének a betartására;
 • beruházás egy további raktárhelyre, beleértve a bejárókat, platformokat és bekötőutakat, amelyek a gazdaság területén található raktárakat szolgálják ki;
 • beruházások számítógépesítési és készletgazdálkodási szoftverekbe;
 • kereskedelmi részlegként vagy értékesítési irodaként szolgáló épület létesítése vagy fejlesztése;

A 2115/2021-es rendelet 46. cikkelyének e) bekezdésében (i) – (v) pontjaiban, valamint f) bekezdésében szereplő céloknak megfelelő főbb beruházások:

 • az ültetési folyamathoz szükséges felszerelések és gépek;
 • öntözőrendszerek vagy szennyvízkezelés korszerűsítése/cseréje, mint pl.:
  1. új öntözőberendezésbe történő beruházások (beleértve az üzembe helyező berendezéseket, például a felhasznált mennyiségek nyomon követésére szolgáló berendezéseket), a meglévő öntözőberendezés cseréjével, amely lehetővé teszi a vízfogyasztás csökkentését;
  2. beruházások (beleértve az üzembe helyezési berendezéseket, például esőmérőket és egyéb mérőműszereket), amelyek lehetővé teszik a vízfogyasztás csökkentését a meglévő berendezések használatának/irányításának javítása révén, amelyhez a karbantartási költségek is hozzáadódnak;
  3. szennyvíz gyűjtő- és tisztítórendszer (adott esetben) kiépítése a termékek értékesítésre történő előkészítése és a tisztított víz más célra történő újrafelhasználása során az TSZ vagy a tagok gazdaságaiban;
  4. a növény-egészségügyi termékek és a műtrágya adagoló berendezések fertőtlenítéséből származó szennyvíz medencéinek és/vagy gyűjtő- és kezelőrendszereinek (adott esetben) építése:
   • mezőgazdasági figyelmeztető berendezések (klíma- és növény-egészségügyi állapot): meteorológiai állomások, számítástechnikai eszközök és szoftverek, berendezések/eszközök a betegségekkel és kártevőkkel való fertőzöttség mértékének becslésére stb.;
   • megújuló energia alapú eszközök/berendezések létesítése (kis szélerőművek, biomassza vagy pellet alapú, pellet gyártáshoz szükséges berendezések, geotermikus energia, fotovoltaikus, stb.) a 126/2022-es rendelet 11. cikkelyének, (3). bekezdésében lévő előírások betartásával;
   • a meglévő berendezések cseréje olyan új rendszerre, amely lehetővé teszi az energiafelhasználás csökkentését a 126/2022-es rendelet 11. cikkelyének, (3). bekezdésében lévő előírások betartásával;
   • egyes környezetvédelmi intézkedések végrehajtására szolgáló speciális berendezések, ideértve a növényi réteg kialakítására és fenntartására szolgáló speciális berendezéseket, a talaj növényi réteggel történő bevonására szolgáló ültetési anyagok telepítését egy meglévő ültetvényben;
   • a gyümölcs és/vagy csemegeszőlő ültetvény környezetének és a füves területek gépésített karbantartására szolgáló speciális berendezések;
   • a felesleges víz elvezetését szolgáló lefolyók, árkok kivitelezését szolgáló speciális gépek/berendezések beruházásai, mint pl.: a talajban lévő vízfelesleg eltávolítására szolgáló vízelvezető csövek szerelése, amely magában foglalhatja a vásárolt berendezések használatát és karbantartását;
   • komposztáló rendszer telepítése komposzt előállítása céljából a növényi maradványokból és/vagy a termelői szervezet és/vagy tagjainak szerves melléktermékeiből;
   • szétszóródásgátló eszközök beszerzése a növény-egészségügyi anyagok szomszédos felületekre és onnan történő kivándorlásának megakadályozására;
   • használt olajok és üzemanyagok tárolására szolgáló konténerek beszerzése, tárolásukra szolgáló terek, medencék kialakítása, beleértve a betonplatformokat is;
   • öntözőberendezések;
   • időjárásjelző berendezések/előfizetések beszerzésével és üzembe helyezésével történő felszerelése;

Főbb kutatási beruházások a 2115/2021-es rendelet 46. cikkelyének d) és g) pontjaiban említett céloknak megfelelően:

 • kísérleti berendezések, terepi és/vagy laboratóriumi vizsgálatok elvégzéséhez szükséges eszközök beszerzése;
 • informatikai, fejlesztési és adaptációs beruházások, amelyek lehetővé teszik például az TSZ-tagok és az TSZ menedzserek és marketing közötti információcserét;

Az úniós pénzügyi támogatás a kiadások 50%-ára korlátozódik, azonban lehet:

 • 60% azoknál a termelői szövetkezeteknél, amelyek megfelelnek a 2115/2021-es rendelet 52. cikkelyének (3). bekezdésében foglaltaknak;
 • 80% a kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos költségek esetében, ami megfelel a rendelet
 1. cikkelyének d) pontjában foglalt céloknak, ha az adott kiadások az operatív programhoz kapcsolódó kiadások legalább 5%-át fedezik;
 • 100% azoknál a termelői szövetkezeteknél, amelyek megfelelnek a 2115/2021-es rendelet 52. cikkelyének (6). bekezdésének az előírásainak;

Minden PO-nál figyelembe kell venni a következőket: a kiadások legalább 15%-ának környezetvédelmi tevékenységet kell céloznia, legalább három környezetvédelmi intézkedést kell tartalmaznia, és a kiadások legalább 2%-ának kutatási jellegű beavatkozásokat célozzon meg.

Az uniós pénzügyi támogatás az egyes termelői szövetkezetek által a referencia-időszakban forgalmazott termelés (VPC) 4,1%-ára korlátozódik (+0,5% a válságkezelési intézkedések esetében).

IS-LF-02 – TANÁCSADÁSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, KÜLÖNÖSEN A KÁRTEVŐK- ÉS BETEGSÉGEK ELLENI FENNTARTHATÓ TECHNIKÁKRA VONATKOZÓAN

A beavatkozást országos szinten, mint a termelői szövetkezetek – OP területi tartományaként alkalmazzák a zöldség-gyümölcs ágazatban, amelyek egy operatív program résztvevői.

Azon beruházások jogosultak támogatásra, amelyek a 2115/2021-es rendelet 47. cikkelyének (1)-es bekezdésének b) pontjának megfelelő beruházásokat célóznak meg.

Ezen támogatás keretében olyan zöldség-gyümölcs termelői szervezetek, szövetkezetek pályázhatnak támogatásra, akik jóváhagyott operatív programot hajtanak végre. Az elszámolható költségek kifizetése a ténylegesen felmerült költségek alapján történik, olyan igazoló dokumentumokkal alátámasztva, mint: szerződések, megállapodások, számlák, fizetési megbízások, számlakivonatok stb.

Ez a beavatkozás biztosítja a kutatási tevékenységek, a kutatási eredmények és az TIC infrastruktúra és szolgáltatások a gazdálkodók igényeihez való igazítását a fenntartható mezőgazdasági módszerek és a 0i feltételekhez való alkalmazkodás módszereinek alkalmazásával kapcsolatban. A zöldségtermesztésben fontos szerepet játszik a kutatás és az innováció, az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó fajták és hibridek létrehozásán, új innovatív technológiák bevezetésén, valamint az inputok és a víz megfontolt felhasználásával kapcsolatos tanácsadáson keresztül. Ezért elő kell segíteni a zöldség-gyümölcstermelők és az állami vagy magánszervezetek közötti együttműködést, amelyek innovációt hozhatnak a zöldség-gyümölcs ágazatba, és hozzájárulhatnak az ágazat versenyképességének és fenntarthatóságának növeléséhez.

Az ebbe a kategóriába tartozó támogatható intézkedések és kiadások listája a nemzeti jogszabályokban lesz részletezve. A főbb intézkedések:

 • termékminőséggel kapcsolatos tanácsadás;
 • technikai segítségnyújtási szolgáltatások a fenntartható kártevőirtási technikák terén;
 • technikai segítségnyújtási szolgáltatások a növény-egészségügyi termékek fenntartható használatának tehnikáihoz;
 • technikai segítségnyújtási szolgáltatások az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és az éghajlatváltozás mérséklése terén;
 • technikai segítségnyújtási szolgáltatások a munkakörülmények, a munkáltatói kötelezettségek, valamint a munkahelyi egészségügyi és biztonsági kérdések terén;
 • környezetvédelmi, valamint tanúsítási kérdésekben nyújtott szolgáltatások és tanácsadás;
 • tanácsadás és technikai segítségnyújtás az ellenőrzési tevékenységek, kockázatértékelés során;
 • technikai segítségnyújtás, képzés, tanácsadás – munkakörülmények, munkahelyi biztonság és egészségvédelem;
 • egyéb szolgáltatások és egyéb tanácsadással és technikai segítségnyújtással kapcsolatos tevékenységek;

Az úniós pénzügyi támogatás a kiadások 50%-ára korlátozódik, azonban lehet:

 • 60% azoknál a termelői szervezeteknél, amelyek megfelelnek a 2115/2021-es rendelet 52. cikkelyének (3). bekezdésében foglaltaknak;
 • 80% a kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos költségek esetében, ami megfelel a rendelet 46. cikkelyének d) pontjában foglalt céloknak, ha az adott kiadások az operatív programhoz kapcsolódó kiadások legalább 5%-át fedezik;
 • 100% azoknál a termelői szervezeteknél, amelyek megfelelnek a 2115/2021-es rendelet 52. cikkelyének (6). bekezdésének az előírásainak;

Az úniós pénzügyi támogatás az egyes termelői szervezetek által a referencia-időszakban forgalmazott termelés (VPC) 4,1%-ára korlátozódik (+0,5% a válságkezelési intézkedések esetében).

Minden operatív programnál figyelembe kell venni a következőket: a kiadások legalább 15%- ának környezetvédelmi tevékenységet kell céloznia, legalább három környezetvédelmi intézkedést kell tartalmaznia, és a kiadások legalább 2%-ának kutatási jellegű beavatkozásokat célozzon meg.

IS-LF-03 - KÉPZÉSEK, BELEÉRTVE AZ ÚTMUTATÁST ÉS A JÓ GYAKORLATOK CSERÉJÉT, FENNTARTHATÓ ELLENŐRZÉSI TECHNIKÁKAT A KÁRTEVŐK ÉS BETEGSÉGEK ELLEN, NÖVÉNYI EGÉSZSÉGÜGYI TERMÉKEK FENNTARTHATÓ HASZNÁLATÁT ÉS A KLÍMAVÁLTOZÁS CSÖKKENTÉSÉT

A beavatkozást országos szinten, mint a termelői szervezetek – TSZ területi tartományaként alkalmazzák a zöldség-gyümölcs ágazatban, amelyek egy operatív program résztvevői.

Azon beruházások jogosultak támogatásra, amelyek a 2115/2021-es rendelet 47. cikkelyének (1)-es bekezdésének c) pontjának megfelelő beruházásokat célóznak meg.

Ezen támogatás keretében olyan zöldség-gyümölcs termelői szövetkezetek pályázhatnak támogatásra, akik jóváhagyott operatív programot hajtanak végre. Az elszámolható költségek kifizetése a ténylegesen felmerült költségek alapján történik, olyan igazoló dokumentumokkal alátámasztva, mint: szerződések, megállapodások, számlák, fizetési megbízások, számlakivonatok stb.

A főbb intézkedések:

 • képzés, beleértve a fenntartható kártevő- és betegség-ellenőrzési technikákkal kapcsolatos jó tapasztalati cseréket;
 • képzés, ideértve a növény-egészségügyi termékek fenntartható használatára vonatkozó technikákkal kapcsolatos jó tapasztalati cseréket;
 • képzés, beleértve az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és az éghajlatváltozás mérséklése terén a bevált jó tapasztalatok cseréjét;
 • képzés, beleértve a szervezett kereskedési tárgyalási platformok, árutőzsdék használatára vonatkozó eligazítást és gyakorlati tapasztalatok cseréjét;
 • az operatív program keretén belül vásárolt szoftverek használatának oktatása;
 • képzés és műszaki oktatás az operatív programon belül egy vagy több intézkedés végrehajtására vonatkozóan: területtől függően – ökológiai termelés, integrált termelés és a betegségek és kártevők elleni integrált védekezés, egyéb környezetvédelmi szempontok, termékminőség, beleértve a növényvédőszer-maradványokat és egyéb területeket. Az intézkedések végrehajtása érdekében a képzést és az oktatást szakképzett (belső vagy külső) személyzetre kell bízni;
 • képzés a nemzeti és európai minőségbiztosítási rendszerek fejlesztésének támogatására a magas hozzáadott értéken alapuló termelési modellek kialakítása érdekében;
 • belső vagy külső szakképzett személyzet bevonásával szakképzési szolgáltatás biztosítása a környezetvédelmi intézkedések végrehajtására és/vagy azok hatékonyságának többletköltségekkel történő biztosítása;
 • tanulmányok, tervek, jelentések és/vagy elemzések készítése (a környezetvédelmi intézkedések egy része igényli tanulmányok, jelentések, tervek vagy elemzések elkészítését, azok tényleges megvalósítása előtt);

Az úniós pénzügyi támogatás a kiadások 50%-ára korlátozódik, azonban lehet:

 • 60% azoknál a termelői szervezeteknél, amelyek megfelelnek a 2115/2021-es rendelet 52. cikkelyének (3). bekezdésében foglaltaknak;
 • 80% a kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos költségek esetében, ami megfelel a rendelet 46. cikkelyének d) pontjában foglalt céloknak, ha az adott kiadások az operatív programhoz kapcsolódó kiadások legalább 5%-át fedezik;
 • 100% azoknál a termelői szervezeteknél, amelyek megfelelnek a 2115/2021-es rendelet 52. cikkelyének (6). bekezdésének az előírásainak;

Az uniós pénzügyi támogatás az egyes termelői szervezetek által a referencia-időszakban forgalmazott termelés (VPC) 4,1%-ára korlátozódik (+0,5% a válságkezelési intézkedések esetében).

Minden operatív programnál figyelembe kell venni a következőket: a kiadások legalább 15%- ának környezetvédelmi tevékenységet kell céloznia, legalább három környezetvédelmi intézkedést kell tartalmaznia, és a kiadások legalább 2%-ának kutatási jellegű beavatkozásokat célozzon meg.

IS-LF-04 – INTÉZKEDÉSEK A TERMÉKSZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS FENNTARTHATÓSÁGÁNAK ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK A JAVÍTÁSÁRA

A beavatkozást országos szinten, mint a termelői szervezetek – TSZ területi tartományaként alkalmazzák a zöldség-gyümölcs ágazatban, amelyek egy operatív program résztvevői.

Azon beruházások jogosultak támogatásra, amelyek a 2115/2021-es rendelet 47. cikkelyének (1)-es bekezdésének e) pontjának megfelelő beruházásokat célóznak meg.

Ezen támogatás keretében olyan zöldség-gyümölcs TSZ pályázhatnak támogatásra, akik jóváhagyott operatív programot hajtanak végre. Az elszámolható költségek kifizetése a ténylegesen felmerült költségek alapján történik, olyan igazoló dokumentumokkal alátámasztva, mint: szerződések, megállapodások, számlák, fizetési megbízások, számlakivonatok stb.

Támogatási területek:

 • a termékek nyomon követhetősége: a csomagok azonosításához szükséges módszerek, vonalkód, a termelő szövetkezetek esetében a munkaidő nyomon követése stb.;
 • a termék szállítás és tárolás hatékonyságának és fenntarthatóságának javítása (a tárolás térbeli optimalizálása, a logisztika és a szállítás optimalizálása a csomagolás, feldolgozás helyétől az eladás helyszínéig);
 • további szállítási költségek;

Az úniós pénzügyi támogatás a kiadások 50%-ára korlátozódik, azonban lehet:

 • 60% azoknál a termelői szervezeteknél, amelyek megfelelnek a 2115/2021-es rendelet 52. cikkelyének (3). bekezdésében foglaltaknak;
 • 80% a kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos költségek esetében, ami megfelel a rendelet 46. cikkelyének d) pontjában foglalt céloknak, ha az adott kiadások az operatív programhoz kapcsolódó kiadások legalább 5%-át fedezik;
 • 100% azoknál a termelői szervezeteknél, amelyek megfelelnek a 2115/2021-es rendelet 52. cikkelyének (6). bekezdésének az előírásainak;

Az úniós pénzügyi támogatás az egyes termelői szövetkezetek által a referencia-időszakban forgalmazott termelés (VPC) 4,1%-ára korlátozódik (+0,5% a válságkezelési intézkedések esetében).

Minden operatív programnál figyelembe kell venni a következőket: a kiadások legalább 15%- ának környezetvédelmi tevékenységet kell céloznia, legalább három környezetvédelmi intézkedést kell tartalmaznia, és a kiadások legalább 2%-ának kutatási jellegű beavatkozásokat célozzon meg.

IS-LF-05 - PROMOVÁLÁS, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MARKETING

A beavatkozást országos szinten, mint a termelői szervezetek – TSZ területi tartományaként alkalmazzák a zöldség-gyümölcs ágazatban, amelyek egy operatív program résztvevői.

Ezen támogatás keretében olyan zöldség-gyümölcs TSZ pályázhatnak támogatásra, akik jóváhagyott operatív programot hajtanak végre. Az elszámolható költségek kifizetése a ténylegesen felmerült költségek alapján történik, olyan igazoló dokumentumokkal alátámasztva, mint: szerződések, megállapodások, számlák, fizetési megbízások, számlakivonatok stb.

Azon beruházások jogosultak támogatásra, amelyek a 2115/2021-es rendelet 47. cikkelyének (1)-es bekezdésének f) pontjának megfelelő beruházásokat célóznak meg.

Támogatható tevékenységek:

 • piackutatások és tanulmányok, fogyasztói preferenciák tanulmányozása, vásárokon és kiállításokon való részvétel: piackutatás bármely országban; piackutatás (csak az utazással kapcsolatos bérköltségek és a forgalmazásban részt vevő személyzet bérköltsége); vásárok és kiállítások; tanulmányok a fogyasztói preferenciákról (tanulmányok költségei, szolgáltatásnyújtás, működési költségek);
 • a szervezetek termékeinek népszerűsítése és reklámozása: reklám/promováló kampányok; reklám szpottok; a termékek címkézésével kapcsolatos költségek; védjegybejegyzési költségek; a védjegy létrehozásának költsége; reklámanyagok;
 • általános reklámozás és promoválás: reklám-/promóciós kampányok; reklámok szpottok; címkézési költségek; reklámanyagok;
 • reklámozás, a termékmárkák minőségi jelzésekkel ellátott promoválása: reklám/promóciós kampányok; reklám szpottok; minőségi jelzésekkel ellátott címkézési költségek; a márkák minőségi címkék alatti regisztrálásának költségei; a védjegy létrehozásának költsége; reklámanyagok;
 • új termékek létrehozása: logó, csomagolási innováció, marketingtanulmányok; – internetes/intranet oldal létrehozása: anyagok beszerzése, oldal létrehozása, szoftverek, szolgáltatások, belső költségek;
 • terméstervezési politika és termelési naptárak: előtanulmányok – területek meghatározása és betakarítási előrejelzések és az információk begyűjtése;
 • a melléktermékek forgalmazásával kapcsolatos költségek;
 • hirdetőtáblákon, plakátokon, borítókon, gyermekeknek és tinédzsereknek szóló oktatási kezdeményezések oktatási központokban, tájékoztató kezdeményezések a fogyasztók számára az értékesítési pontokon, prospektusok a termékekről és receptekről, versenyanyagok (díjak, prospektusok), amelyek elősegítik a gyümölcs- és zöldségfogyasztást, zöldség-gyümölcs tematikájú vásárokon való részvétel;

Az úniós pénzügyi támogatás a kiadások 50%-ára korlátozódik, azonban lehet:

 • 60% azoknál a TSZ-nél, amelyek megfelelnek a 2115/2021-es rendelet 52. cikkelyének (3). bekezdésében foglaltaknak;
 • 80% a kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos költségek esetében, ami megfelel a rendelet 46. cikkelyének d) pontjában foglalt céloknak, ha az adott kiadások az operatív programhoz kapcsolódó kiadások legalább 5%-át fedezik;
 • 100% azoknál a TSZ-nél, amelyek megfelelnek a 2115/2021-es rendelet 52. cikkelyének (6). bekezdésének az előírásainak;

Az uniós pénzügyi támogatás az egyes termelői szövetkezetek által a referencia-időszakban forgalmazott termelés (VPC) 4,1%-ára korlátozódik (+0,5% a válságkezelési intézkedések esetében).

Minden operatív programnál figyelembe kell venni a következőket: a kiadások legalább 15%- ának környezetvédelmi tevékenységet kell céloznia, legalább három környezetvédelmi intézkedést kell tartalmaznia, és a kiadások legalább 2%-ának kutatási jellegű beavatkozásokat célozzon meg.

IS-LF-06 – AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS CSÖKKENTÉSE ÉS AZ EZEKRE VALÓ ALKALMAZKODÁSI INTÉZKEDÉSEK

A beavatkozást országos szinten, mint a termelői szövetkezetek – OP területi tartományaként alkalmazzák a zöldség-gyümölcs ágazatban, amelyek egy operatív program résztvevői.

Ezen támogatás keretében olyan zöldség-gyümölcs TSZ pályázhatnak támogatásra, akik jóváhagyott operatív programot hajtanak végre. Az elszámolható költségek kifizetése a ténylegesen felmerült költségek alapján történik, olyan igazoló dokumentumokkal alátámasztva, mint: szerződések, megállapodások, számlák, fizetési megbízások, számlakivonatok stb.

Azon beruházások jogosultak támogatásra, amelyek a 2115/2021-es rendelet 47. cikkelyének (1)-es bekezdésének f) pontjának megfelelő beruházásokat célóznak meg.

Az úniós pénzügyi támogatás a kiadások 50%-ára korlátozódik, azonban lehet:

 • 60% azoknál a TSZ-nél, amelyek megfelelnek a 2115/2021-es rendelet 52. cikkelyének (3). bekezdésében foglaltaknak;
 • 80% a kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos költségek esetében, ami megfelel a rendelet 46. cikkelyének d) pontjában foglalt céloknak, ha az adott kiadások az operatív programhoz kapcsolódó kiadások legalább 5%-át fedezik;
 • 100% azoknál a TSZ-nél, amelyek megfelelnek a 2115/2021-es rendelet 52. cikkelyének (6). bekezdésének az előírásainak;

Az uniós pénzügyi támogatás az egyes termelői szövetkezetek által a referencia-időszakban forgalmazott termelés (VPC) 4,1%-ára korlátozódik (+0,5% a válságkezelési intézkedések esetében).

Minden operatív programnál figyelembe kell venni a következőket: a kiadások legalább 15%- ának környezetvédelmi tevékenységet kell céloznia, legalább három környezetvédelmi

intézkedést kell tartalmaznia, és a kiadások legalább 2%-ának kutatási jellegű beavatkozásokat célozzon meg.

Az elszámolható költségek típusai a III. mellékletben – Az elszámolható költségtípusok jegyzéke – vannak részletezve a 126/2022-es delegált rendelet 22. cikkelyének a 3. bekezdésében , ami a 2115/2021-es úniós rendeletnek az alárendeltje. Egyéb típusú elszámolható kiadások is figyelembe vehetők a PAC stratégiai tervükben, feltéve, hogy azokat nem sorolja fel a 126/2022-es rendelet II. mellékletében. Minden operatív programnál figyelembe kell venni a következőket: a kiadások legalább 15%-ának környezetvédelmi tevékenységet kell céloznia, és a kiadások legalább 2%-ának kutatási jellegű beavatkozásokat célozzon meg.

Ez a beavatkozás a következő típusú költségeket tartalmazhatja:

 • talajvédelmet célzó költségek:
  • eróziógátló hatású gyomirtás gyümölcsösökben és csemegeszőlő ültetvényekben;
  • a megművelt területek vízelvezetése;
 • a vízkészletekkel való fenntartható gazdálkodást célzó költségek:
  • a szennyvíz kezelése és újrafelhasználása;
  • az energiafogyasztás csökkentését/alternatív energiák felhasználását célzó költségek;
 • Költségek, amelyek célja a biológiai sokféleség megőrzése és az élőhelyek létrehozása/megőrzése a biológiai sokféleség biztosítása érdekében:
  • a biológiai beporzás költségei;
  • poszméhek vásárlása vagy bérbeadása és felhasználása gyümölcsösök és/vagy zöldségnövények biológiai beporzására;
  • biológiai növény-egészségügyi anyagok (feromonok, fitofágok, csapdák) beszerzése a szintetikus növény-egészségügyi termékek használatának csökkentése érdekében;
  • a biológiai kártevőirtás költségei;
 • A szerves hulladékok és növényi melléktermékek környezetvédelmi célú kezelésének költségei:
  • komposzttermelés, műtrágyaként történő felhasználás céljából;
 • Egyéb költségek, amelyek célja a környezet javítása, például:
  • felszívódás gátló eszközök felszerelése a növény-egészségügyi anyagok szomszédos területekre és onnan történő kivándorlásának megakadályozására;
  • a gazdaságban található olaj- és üzemanyag-tároló helyek környezetbarát fenntartása – időjárásjelző szolgáltatások előfizetése (jégeső, fagy, vihar stb.);
  • szolgáltatásokat nyújtani az adott növények védelmére: kártevőirtás, rágcsálóirtás, kártevők elleni hálók stb.;
  • Bérköltségek.

A beavatkozáshoz szükséges költségek az alátámasztó dokumentumokon alapulnak, mint például: számlák, szerződések, megállapodások, fizetési megbízások, számlakivonatok stb.

Minden operatív programnál figyelembe kell venni a következőket:

A kiadások legalább 15%-ának, amelyek a 2115/2021-es rendelet 46. cikkelyének (e) és (f) pontjában foglalt célkitűzéseknek megfelelően környezetvédelmi tevékenységet céloz meg legalább három környezetvédelmi intézkedést kell tartalmaznia, és a kiadások legalább 2%- ának kutatási jellegű beavatkozásokat célozzon meg.

IS-LF-07 – NYOMON KÖVETHETŐSÉGI ÉS TANÚSÍTÁSI RENDSZEREK MEGVALÓSÍTÁSA, KÜLÖNÖSEN A VÉGSŐ FOGYASZTÓKNAK ELADOTT TERMÉKEK MINŐSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE

A beavatkozást országos szinten, mint a TSZ-ek, területi tartományaként alkalmazzák a zöldség-gyümölcs ágazatban, amelyek egy operatív program résztvevői.

Ezen támogatás keretében olyan zöldség-gyümölcs TSZ-ek pályázhatnak támogatásra, akik jóváhagyott operatív programot hajtanak végre. Az elszámolható költségek kifizetése a ténylegesen felmerült költségek alapján történik, olyan igazoló dokumentumokkal alátámasztva, mint: szerződések, megállapodások, számlák, fizetési megbízások, számlakivonatok stb.

Azon beruházások jogosultak támogatásra, amelyek a 2115/2021-es rendelet 47. cikkelyének (1)-es bekezdésének h) pontjának megfelelő beruházásokat célóznak meg és amelyek segítik a 2115/2021-es rendelet 46. cikkelyében megfogalmazott célok beteljesülését.

Példák költségtípusokra:

 • a tanúsítás megszerzése és fenntartása, nyomon követhetőség biztosítása: tárolóhelyekre és üzemekre vonatkozó tanúsítványok megszerzése, nyomon követése

– audit, tanácsadás stb.;

 • a termékek minőségének javítását célzó intézkedések, mint például: minőség- ellenőrzés;

Az úniós pénzügyi támogatás a kiadások 50%-ára korlátozódik, azonban lehet:

 • 60% azoknál a TSZ-nél, amelyek megfelelnek a 2115/2021-es rendelet 52. cikkelyének (3). bekezdésében foglaltaknak;
 • 80% a kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos költségek esetében, ami megfelel a rendelet 46. cikkelyének d) pontjában foglalt céloknak, ha az adott kiadások az operatív programhoz kapcsolódó kiadások legalább 5%-át fedezik;
 • 100% azoknál a TSZ-nél, amelyek megfelelnek a 2115/2021-es rendelet 52. cikkelyének (6). bekezdésének az előírásainak;

Az úniós pénzügyi támogatás az egyes termelői szövetkezetek által a referencia-időszakban forgalmazott termelés (VPC) 4,1%-ára korlátozódik (+0,5% a válságkezelési intézkedések esetében).

Minden operatív programnál figyelembe kell venni a következőket: a kiadások legalább 15%- ának környezetvédelmi tevékenységet kell céloznia, legalább három környezetvédelmi intézkedést kell tartalmaznia, és a kiadások legalább 2%-ának kutatási jellegű beavatkozásokat célozzon meg.

IS-LF-08 – A GYÜMÖLCS- ÉS ZÖLDSÉGPIAC VÁLSÁG MEGELŐZÉSÉRE ÉS KEZELÉSÉRE LÉTREHOZOTT INTÉZKEDÉSEK

A beavatkozást országos szinten, mint a TSZ-ek területi tartományaként alkalmazzák a zöldség-gyümölcs ágazatban, amelyek egy operatív program résztvevői.

Azon beruházások jogosultak támogatásra, amelyek a 2115/2021-es rendelet 47. cikkelyének (2)-es bekezdésének f) pontjának megfelelő beruházásokat célóznak meg és amelyek segítik a 2115/2021-es rendelet 46. Cikkelyének j) pontjában megfogalmazott célok beteljesülését.

Ezen támogatás keretében olyan zöldség-gyümölcs TSZ-ek pályázhatnak támogatásra, akik jóváhagyott operatív programot hajtanak végre. A támogatás odaítélése szabályszerűen benyújtott pályázat alapján történik. Az elszámolható költségek kifizetése a ténylegesen felmerült költségek alapján történik, olyan igazoló dokumentumokkal alátámasztva, mint: szerződések, megállapodások, számlák, fizetési megbízások, számlakivonatok stb.

Az úniós pénzügyi támogatás a kiadások 50%-ára korlátozódik, azonban lehet:

 • 60% azoknál a TSZ-nél, amelyek megfelelnek a 2115/2021-es rendelet 52. cikkelyének (3). bekezdésében foglaltaknak;
 • 80% a kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos költségek esetében, ami megfelel a rendelet 46. cikkelyének d) pontjában foglalt céloknak, ha az adott kiadások az operatív programhoz kapcsolódó kiadások legalább 5%-át fedezik;
 • 100% azoknál a TSZ-nél, amelyek megfelelnek a 2115/2021-es rendelet 52. cikkelyének (6). bekezdésének az előírásainak, abban az esetben, akik gyümölcsöt és zöldséget vonnak ki a piacról, és amelyek nem haladják meg az egyes termelői szövetkezetel által forgalmazott termelési mennyiségek 5%-át, a kivont mennyiségeket a következőképpen szüntetik meg:
  • Ingyenes szétosztás a tagállamok által erre a célra jóváhagyott jótékonysági szervezeteknek és alapítványoknak, hogy tevékenységeik során olyan személyeket támogassanak, akiknek a nemzeti jog elismeri az állami segítséghez való jogát, különösen azért, mert nem rendelkeznek megfelelő megélhetési forrásokkal;
  • Ingyenes szétosztás börtönöknek, iskoláknak és közoktatási intézményeknek, 1308/2013-as rendelet 22. cikkelyében említett intézményeknek, a gyermekek üdülőtáborainak, valamint a tagállamok által kijelölt kórházaknak és idősotthonoknak, amelyek minden szükséges intézkedést megtesznek annak biztosítására, hogy az így kiosztott mennyiségek meghaladják az ilyen egységek által általánosságban vásárolt mennyiségeket;

Az úniós pénzügyi támogatás az egyes TSZ-ek által a referencia-időszakban forgalmazott termelés (VPC) 4,1%-ára korlátozódik (+0,5% a válságkezelési intézkedések esetében).

Minden operatív programnál figyelembe kell venni a következőket: a kiadások legalább 15%- ának környezetvédelmi tevékenységet kell céloznia, legalább három környezetvédelmi intézkedést kell tartalmaznia, és a kiadások legalább 2%-ának kutatási jellegű beavatkozásokat célozzon meg, valamint a forgalomból kivont termékekkel, az érés előtti betakarítással és a be nem takarítással kapcsolatos kiadások nem haladhatják meg az összköltség egyharmadát (a 2115/2021-es rendelet 50. cikkely (7). Bekezdés a), b), c) és d) pontja).

Azon beruházások jogosultak támogatásra, amelyek a 2115/2021-es rendelet 47. cikkelyének (2)-es bekezdésének f) pontjának megfelelő beruházásokat célóznak meg és amelyek segítik a 2115/2021-es rendelet 46. Cikkelyének j) pontjában megfogalmazott célok beteljesülését. Az elszámolható tevékenységek a III. mellékletben találhatók meg, Elszámolható költségtípusok listája a 126/2022-es rendelet 22. cikkelyében említett ágazati beavatkozásokon belül találhatóak meg, ami alárendeltje a 2115/2021-es rendeletnek. Egyéb típusú elszámolható kiadások is figyelembe vehetők a PAC stratégiai tervükben, feltéve, hogy azokat nincsenek felsorolva a 126/2022-es rendelet II. mellékletében. Az elszámolható kiadásoknak hozzá kell járulniuk az operatív programok keretében felmerülő kiadások 15%-a (környezetvédelem) és 2%-a (kutatás) értékéhez kapcsolódó célok eléréséhez, valamint a forgalomból kivont termékekkel, az érés előtti betakarítással és a be nem takarítással kapcsolatos kiadások nem haladhatják meg az összköltség egyharmadát (a 2115/2021-es rendelet 50. cikkely (7). bekezdés a), b), c) és d) pontja).

IS-LF-09 – ÉRETLEN ÉS NEM FORGALMAZHATÓ TERMÉKEK ÉRÉS ELŐTTI BETAKARÍTÁSA, AMELY BIZONYOS TERÜLET TELJES BETAKARÍTÁSBÓL ÁLL ÉS AMELYEK SEMMILYEN VÁLTOZÁST NEM SZENVEDTEK A BETAKARÍTÁS ELŐTT

A beavatkozást országos szinten, mint a TSZ-ek területi tartományaként alkalmazzák a zöldség-gyümölcs ágazatban, amelyek egy operatív program résztvevői.

Azon beruházások jogosultak támogatásra, amelyek a 2115/2021-es rendelet 47. cikkelyének (2)-es bekezdésének g) pontjának megfelelő beruházásokat célóznak meg és amelyek segítik a 2115/2021-es rendelet 46. cikkelyének j) pontjában megfogalmazott célok beteljesülését.

Ezen támogatás keretében olyan zöldség-gyümölcs termelői szövetkezetek pályázhatnak támogatásra, akik jóváhagyott operatív programot hajtanak végre. A támogatás odaítélése szabályszerűen benyújtott pályázat alapján történik. Az elszámolható költségek kifizetése a ténylegesen felmerült költségek alapján történik, olyan igazoló dokumentumokkal alátámasztva, mint: szerződések, megállapodások, számlák, fizetési megbízások, számlakivonatok stb.

Az úniós pénzügyi támogatás a kiadások 50%-ára korlátozódik, azonban lehet:

 • 60% azoknál a TSZ-nél, amelyek megfelelnek a 2115/2021-es rendelet 52. cikkelyének (3). bekezdésében foglaltaknak;
 • 80% a kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos költségek esetében, ami megfelel a rendelet 46. cikkelyének d) pontjában foglalt céloknak, ha az adott kiadások az operatív programhoz kapcsolódó kiadások legalább 5%-át fedezik;
 • 100% azoknál a TSZ-nél, amelyek megfelelnek a 2115/2021-es rendelet 52. cikkelyének (6). bekezdésének az előírásainak, abban az esetben, akik gyümölcsöt és zöldséget vonnak ki a piacról, és amelyek nem haladják meg az egyes termelői szövetkezetel által forgalmazott termelési mennyiségek 5%-át;

Minden operatív programnál figyelembe kell venni a következőket: a kiadások legalább 15%- ának környezetvédelmi tevékenységet kell céloznia, legalább három környezetvédelmi intézkedést kell tartalmaznia, és a kiadások legalább 2%-ának kutatási jellegű beavatkozásokat célozzon meg, valamint a forgalomból kivont termékekkel, az érés előtti betakarítással és a be nem takarítással kapcsolatos kiadások nem haladhatják meg az összköltség egyharmadát (a 2115/2021-es rendelet 50. cikkely (7). bekezdés a), b), c) és d) pontja).

Az elszámolható költségek típusai a III. mellékletben találhatók meg, az elszámolható költségtípusok listája a 126/2022-es rendelet 22. cikkelyének 3. bekezdésében vannak részletezve. Egyéb típusú elszámolható kiadások is figyelembe vehetők a PAC stratégiai tervükben, feltéve, hogy azok a 126/2022-es rendel II-es mellékletében nincsenek felsorolva. Egyéb elszámolható kiadásokat is figyelembe lehet venni a PAC stratégiai tervben a 2115/2021-es rendelet (7). cikkelyének az a), b), c) és d) pontjai értelmében.

IS-LF-10 – NEMBETAKARÍTÁS, AMELY A JELENLEGI GYÁRTÁSI CIKLUS MEGSZAKÍTÁSÁBÓL ÁLL, AMIKOR A TERMÉK JÓL FEJLETT, DE AZ IDŐJÁRÁSI JELENSÉG MIATT MEGSEMMISÍTŐDIK

A beavatkozást országos szinten, mint a TSZ-ek területi tartományaként alkalmazzák a zöldség-gyümölcs ágazatban, amelyek egy operatív program résztvevői.

Azon beruházások jogosultak támogatásra, amelyek a 2115/2021-es rendelet 47. cikkelyének (2)-es bekezdésének h) pontjának megfelelő beruházásokat célóznak meg és amelyek segítik a 2115/2021-es rendelet 46. cikkelyének j) pontjában megfogalmazott célok beteljesülését.

Ezen támogatás keretében olyan zöldség-gyümölcs TSZ-ek pályázhatnak támogatásra, akik jóváhagyott operatív programot hajtanak végre. A támogatás odaítélése szabályszerűen benyújtott pályázat alapján történik. Az elszámolható költségek kifizetése a ténylegesen felmerült költségek alapján történik, olyan igazoló dokumentumokkal alátámasztva, mint: szerződések, megállapodások, számlák, fizetési megbízások, számlakivonatok stb.

Az úniós pénzügyi támogatás a kiadások 50%-ára korlátozódik, azonban lehet:

 • 60% azoknál a TSZ-nél, amelyek megfelelnek a 2115/2021-es rendelet 52. cikkelyének (3). bekezdésében foglaltaknak;
 • 80% a kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos költségek esetében, ami megfelel a rendelet 46. cikkelyének d) pontjában foglalt céloknak, ha az adott kiadások az operatív programhoz kapcsolódó kiadások legalább 5%-át fedezik;
 • 100% azoknál a TSZ-nél, amelyek megfelelnek a 2115/2021-es rendelet 52. cikkelyének (6). bekezdésének az előírásainak, abban az esetben, akik gyümölcsöt és zöldséget vonnak ki a piacról, és amelyek nem haladják meg az egyes termelői szövetkezetel által forgalmazott termelési mennyiségek 5%-át;

IS-LF-11 – TERMELÉS ÉS BETAKARÍTÁS BIZTOSÍTÁS, AMELY HOZZÁJÁRUL A TERMELŐK JÖVEDELMÉVÉDELMÉHEZ

A beavatkozást országos szinten, mint a TSZ-ek területi tartományaként alkalmazzák a zöldség-gyümölcs ágazatban, amelyek egy operatív program résztvevői.

Azon beruházások jogosultak támogatásra, amelyek a 2115/2021-es rendelet 47. cikkelyének (2)-es bekezdésének i) pontjának megfelelő beruházásokat célóznak meg és amelyek segítik a 2115/2021-es rendelet 46. cikkelyének j) pontjában megfogalmazott célok beteljesülését.

Ezen támogatás keretében olyan zöldség-gyümölcs termelői szövetkezetek pályázhatnak támogatásra, akik jóváhagyott operatív programot hajtanak végre. A támogatás odaítélése szabályszerűen benyújtott pályázat alapján történik. Az elszámolható költségek kifizetése a ténylegesen felmerült költségek alapján történik, olyan igazoló dokumentumokkal alátámasztva, mint: szerződések, megállapodások, számlák, fizetési megbízások, számlakivonatok stb.

Az úniós pénzügyi támogatás a kiadások 50%-ára korlátozódik, azonban lehet:

 • 60% azoknál a TSZ-nél, amelyek megfelelnek a 2115/2021-es rendelet 52. cikkelyének (3). bekezdésében foglaltaknak;
 • 80% a kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos költségek esetében, ami megfelel a rendelet 46. cikkelyének d) pontjában foglalt céloknak, ha az adott kiadások az operatív programhoz kapcsolódó kiadások legalább 5%-át fedezik;
 • 100% azoknál a TSZ-nél, amelyek megfelelnek a 2115/2021-es rendelet 52. cikkelyének (6). bekezdésének az előírásainak, abban az esetben, akik gyümölcsöt és zöldséget vonnak ki a piacról, és amelyek nem haladják meg az egyes termelői szövetkezetel által forgalmazott termelési mennyiségek 5%-át;

Az úniós pénzügyi támogatás az egyes TSZ-ek által a referencia-időszakban forgalmazott termelés (VPC) 4,1%-ára korlátozódik (+0,5% a válságkezelési intézkedések esetében).

Minden operatív programnál figyelembe kell venni a következőket: a kiadások legalább 15%- ának környezetvédelmi tevékenységet kell céloznia, legalább három környezetvédelmi intézkedést kell tartalmaznia, és a kiadások legalább 2%-ának kutatási jellegű beavatkozásokat célozzon meg, valamint a forgalomból kivont termékekkel, az érés előtti betakarítással és a be nem takarítással kapcsolatos kiadások nem haladhatják meg az összköltség egyharmadát.

Elszámolható költségek: Terménybiztosítás: a termelők által a kedvezőtlen időjárási jelenségek okozta veszteségek és/vagy a növénybetegségek, illetve az állatok vagy kártevők által okozott károk elleni biztosítás érdekében fizetett biztosítási díjak.

Az ilyen típusú beavatkozásokba bevonható kiadások listája, valamint a költségekkel, a támogathatósági feltételekkel kapcsolatos egyéb szabályozások a nemzeti jogszabályokban kerülnek részletezésre.

IS-LF-12 – KOMMUNIKÁCIÓS CSELEKVÉSEK A FOGYASZTÓK TUDATOSÍTÁSA ÉS TÁJÉKOZTATÁSA CÉLJÁBÓL

Ezen támogatás keretében olyan zöldség-gyümölcs TSZ-ek pályázhatnak támogatásra, akik jóváhagyott operatív programot hajtanak végre. A támogatás odaítélése szabályszerűen benyújtott pályázat alapján történik. Az elszámolható költségek kifizetése a ténylegesen felmerült költségek alapján történik, olyan igazoló dokumentumokkal alátámasztva, mint: szerződések, megállapodások, számlák, fizetési megbízások, számlakivonatok stb.

Azon beruházások jogosultak támogatásra, amelyek a 2115/2021-es rendelet 47. cikkelyének (2)-es bekezdésének l) pontjának megfelelő beruházásokat célóznak meg és amelyek segítik a 2115/2021-es rendelet 46. cikkelyének j) pontjában megfogalmazott célok beteljesülését.

Az úniós pénzügyi támogatás a kiadások 50%-ára korlátozódik, azonban lehet:

 • 60% azoknál a TSZ-nél, amelyek megfelelnek a 2115/2021-es rendelet 52. cikkelyének (3). bekezdésében foglaltaknak;
 • 80% a kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos költségek esetében, ami megfelel a rendelet 46. cikkelyének d) pontjában foglalt céloknak, ha az adott kiadások az operatív programhoz kapcsolódó kiadások legalább 5%-át fedezik;
 • 100% azoknál a TSZ-nél, amelyek megfelelnek a 2115/2021-es rendelet 52. cikkelyének (6). bekezdésének az előírásainak, abban az esetben, akik gyümölcsöt és zöldséget vonnak ki a piacról, és amelyek nem haladják meg az egyes termelői szövetkezetel által forgalmazott termelési mennyiségek 5%-át;

Az úniós pénzügyi támogatás az egyes TSZ-ek által a referencia-időszakban forgalmazott termelés (VPC) 4,1%-ára korlátozódik (+0,5% a válságkezelési intézkedések esetében).

Minden operatív programnál figyelembe kell venni a következőket: a kiadások legalább 15%- ának környezetvédelmi tevékenységet kell céloznia, legalább három környezetvédelmi intézkedést kell tartalmaznia, és a kiadások legalább 2%-ának kutatási jellegű beavatkozásokat célozzon meg, valamint a forgalomból kivont termékekkel, az érés előtti betakarítással és a be nem takarítással kapcsolatos kiadások nem haladhatják meg az összköltség egyharmadát.

B. MÉHÉSZET

IS-A-01 – TANÁCSADÁSI SZOLGÁLTATÁSOK, TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, KÉPZÉS, TÁJÉKOZTATÁS ÉS A JÓ TAPASZTALATI CSERE, BELEÉRTVE A HÁLÓZATI EGYÜTTMŰKÖDÉSEKET, A MÉHÉSZEK ÉS MÉHÉSZ SZERVEZETEK SZÁMÁRA

A beavatkozás célja a méhészek szakosodása, fejlesztése a méhészet bevételi és kiadási tervének elkészítésével, a méhcsaládok téli időszakra való felkészítésével, a méhészetben a tavaszi munkák megszervezésével, a varroózis és nosematosisa elleni kezelések lebonyolítása, pásztorméhészet szervezése, méhcsaládok tenyésztése, szaporítása, anyák mesterséges megtermékenyítése, méhek egészségi állapotának biztosítása, méztermékek begyűjtése, méhészeti termékek értékesítése, mézbázis javítása, ez a tudás nagymértékben hozzájárul a romániai méhészeti ágazatban működő termelők teljesítményének javításához, a piaci igényekhez való alkalmazkodásukhoz, valamint hosszú távú versenyképességük növeléséhez a méhészeti termékek beszerzésében, beleértve az energiamegtakarítást, a globális energiahatékonyságot és a fenntartható folyamatokat.

Kifizetésre minden pályázó jogosult, aki megfelel a jogosultsági feltételeknek.

Általános pályázási feltételek:

 • a szándéknyilatkozat benyújtásának napján az érvényes nemzeti jogszabályok alapján a méhészeti egyesületi formának jogszerűen kell létrejönnie és működnie;
 • a méhészeti egyesületi formának a szándéknyilatkozat benyújtásának időpontjában legalább 30 méhész tagnak kell lennie, és a tagjaitól képviseletre és anyagi támogatás igénylésére felhatalmazottnak kell lennie;
 • a méhészeknek, a méhészeti egyesület tagjainak az ANZ által azonosított kaptárral kell rendelkezniük, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium 251/2017-es rendeletének megfelelően, vagyis a méhészetek és kaptárak azonosítására szolgáló egységes rendszer jóváhagyására vonatkozóan;
 1. Méhészeti szaktanácsadás

Speciális jogosultsági feltételek:

 • a méhészeti egyesületi formának egységes szolgáltatási szerződést kell kötnie méhészeti szaktanácsadói tevékenységre, a tanácsadást végző személynek tenyésztéstechnikai és/vagy állatorvosi profilú felsőfokú végzettségűnek kell lennie. Az egyesületi forma tagjai nem lehetnek a 2020-2022 közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Méhészeti Programban tanácsadók, promováló és/vagy képzési szolgáltatók.
 • a tanácsadó szolgáltatónak jogi személynek/meghatalmazott természetes személynek kell lennie, és rendelkeznie kell egy CAEN kóddal a tanácsadói szolgáltatásokhoz;
 • a tanácsadói tevékenység, a megvalósítás időtartama, valamint a társulásnak összeállítandó dokumentumok szerződésben történő egyértelmű meghatározása;
 • a szerződésben foglalt tevékenységeket abban a méhészeti évben kell végezni, amelyre az anyagi támogatást kérik, több évre szóló szerződés esetén pedig minden egyes méhészeti évre vonatkozóan tartalmaznia kell a szaktanácsadási tevékenység ütemezését;
 • a pályázó gondoskodik a szerződésben foglalt tanácsadói tevékenység határidőre történő megvalósításáról, céljanak megvalósulásáról;

2. Méhészeti tanfolyamok szervezése

Speciális jogosultsági feltételek:

 • a méhészeti egyesületnek a méhészeti képzések szervezésére szolgáltatási szerződést kell kötnie a Munkaügyi és Szociális Védelmi Minisztérium és az Oktatási Minisztérium által elismert méhészeti szakképzést biztosító szolgáltatóval, erre a szakterületre vonatkozó jogszabályok szerint;
 • maximum 3 kurzus/év szervezése, minimum 10, maximum 28 hallgató/tanfolyam részvételével;
 • a méhészeti képzések szervezésére vonatkozó szolgáltatási szerződésben foglalt tevékenységeket abban a méhészeti évben kell végezni, amelyre az anyagi támogatást kérik, és több évre szóló szerződés esetén tartalmaznia kell a tevékenység ütemezését, minden méhészeti évre külön;

Kedvezményezettek:

 • közvetlen kedvezményezettek: törvényesen alapított méhészeti egyesületek;
 • közvetett kedvezményezettek: a méhészek, természetes vagy jogi személyek, meghatalmazott természetes személyek, egyéni vállalkozások és családi vállalkozások, amelyeket a 44/2008-as sűrgösségi kormány rendelet szabályoz, valamint az ezt jóváhagyott 182/2016-os számú törvény módosításokkal és kiegészítésekkel, törvényesen alapított méhészeti egyesületi formák tagjai.

A programra pályázók: legálisan alapított méhészeti egyesületek.

A támogatás formája és mértéke:

Az áfa nélküli ár 100%-a a társulási forma és a tanácsadó szolgáltató között létrejött szolgáltatási szerződés szerinti beavatkozási költségkeret keretein belül.

Az ÁFA nélküli ár 100%-a az intervenciós keret áfa nélküli értékén belül, a méhészeti képzések szervezésével kapcsolatos kiadásokra.

A kiadási plafon felső határát és az elszámolható kiadások részleteit az ágazati beavatkozás végrehajtását meghatározó jogalkotási aktus fogja meghatározni.

IS-A-02 – PROMOVÁLÁS, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MARKETING, BELEÉRTVE A MÉZTERMÉKEK MINŐSÉGÉRE VONATKOZÓ FOGYASZTÓI FELHASZNÁLÁST KIFEJEZŐ PIAC-FIGYELŐ CSELEKVÉSEKET ÉS TEVÉKENYSÉGEKET

A méhészeti beavatkozás célja a méhészeti termékek forgalmazásának, valamint a romániai méhészeti ágazatban működő kis- és középtermelők teljesítményének javítása azáltal, hogy pénzügyi támogatást nyújt a jogszerűen létrehozott méhészeti egyesületeknek marketing és promóciós szolgáltatásokra, beleértve a piaci tájékoztatást, tanácsadást. és egyes méhészeti termékekkel kapcsolatos promóciókat.

Kifizetésre minden pályázó jogosult, aki megfelel a jogosultsági feltételeknek.

Általános pályázási feltételek:

 • a szándéknyilatkozat benyújtásának napján az érvényes nemzeti jogszabályok alapján a méhészeti egyesületi formának jogszerűen kell létrejönnie és működnie;
 • a méhészeti egyesületi formának a szándéknyilatkozat benyújtásának időpontjában legalább 30 méhész tagnak kell lennie, és a tagjaitól képviseletre és anyagi támogatás igénylésére felhatalmazottnak kell lennie;
 • a méhészeknek, a méhészeti egyesület tagjainak az ANZ által azonosított kaptárral kell rendelkezniük, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium 251/2017-es rendeletének megfelelően, vagyis a méhészetek és kaptárak azonosítására szolgáló egységes rendszer jóváhagyására vonatkozóan;

Speciális jogosultsági feltételek:

 • a méhészet népszerűsítése magában foglalja a reklámtevékenységeket, azaz az írott/nyomtatott médiát, plakátokat, óriásplakátokat, prospektusokat, TV-, rádió-, online hirdetéseket, valamint méhészeti szakkiállításokat, konferenciákat, rendezvények szervezését a méhészet népszerűsítése, valamint méhészeti termékek kóstolására vonatkozóan;
 • a méhészeti egyesületnek szolgáltatási szerződést kell kötnie a méhészeti szakterületet promováló tevékenységére;
 • a promováló szolgáltatónak rendelkeznie kell minden egyes végrehajtott promováló szolgáltatásra vonatkozó CAEN kóddal;
 • a promováló tevékenység és ezek megvalósítási időtartama, valamint a társulásnak összeállítandó dokumentumok, kiadványok, fotó, audio, video, minták szerződésben történő egyértelmű meghatározása;
 • a szerződésben foglalt tevékenységeket abban a méhészeti évben kell végezni, amelyre az anyagi támogatást kérik, több évre szóló szerződés esetén pedig minden egyes méhészeti évre vonatkozóan tartalmaznia kell a szaktanácsadási tevékenység ütemezését;
 • a pályázó gondoskodik a szerződésben foglalt tanácsadói tevékenység határidőre történő megvalósításáról, céljanak megvalósulásáról;

Kedvezményezettek:

 • közvetlen kedvezményezettek: törvényesen alapított méhészeti egyesületek;
 • közvetett kedvezményezettek: a méhészek, természetes vagy jogi személyek, meghatalmazott természetes személyek, egyéni vállalkozások és családi vállalkozások, amelyeket a 44/2008-as sűrgösségi kormány rendelet szabályoz, valamint az ezt jóváhagyott 182/2016-os számú törvény módosításokkal és kiegészítésekkel, törvényesen alapított méhészeti egyesületi formák tagjai;

A programra pályázók: legálisan alapított méhészeti egyesületek.

A támogatás formája és mértéke:

Vásárok, kiállítások, konferenciák, méhészeti és méhészeti termékek népszerűsítését célzó rendezvények, reklámok, kóstoló napok szervezési költségeire, az ÁFA nélküli ár 100%-a a beavatkozás keretén belül.

A kiadási plafon felső határát és az elszámolható kiadások részleteit az ágazati beavatkozás végrehajtását meghatározó jogalkotási aktus fogja meghatározni.

IS-A-03 - BEFEKTETÉSEK TÁRGYI ÉS IMMATERIÁLIS ESZKÖZÖKBE, VALAMINT EGYÉB CSELEKVÉSEK - VIASZ FELDOLGOZÓ BERENDEZÉSEK VÁSÁRLÁSA MŰLÉPES KERET BESZERZÉSÉHEZ, VALAMINT EGYÉB MÉZCSOMAGOLÓ BERENDEZÉSEK VÁSÁRLÁSA

A méhészeti beavatkozás az alábbi tevékenységeket foglalja magában: pénzügyi támogatás nyújtása jogszerűen létrejött méhészeti egyesületeknek viaszfeldolgozó eszközök beszerzésre, a jó minőségű műlépes keret előállítása érdekében, valamint mézcsomagoló berendezések beszerzésére a méztermékek jobb értékesítése érdekében a hazai és a külföldi piacon egyaránt. Kifizetésre minden pályázó jogosult, aki megfelel a jogosultsági feltételeknek.

Általános követelmények:

 • a szándéknyilatkozat benyújtásának napján az érvényes nemzeti jogszabályok alapján a méhészeti egyesületi formának jogszerűen kell létrejönnie és működnie;
 • a méhészeti egyesületnek a szándéknyilatkozat benyújtásának időpontjában legalább 30 méhész tagnak kell lennie, és a tagjaitól képviseletre és anyagi támogatás igénylésére felhatalmazottnak kell lennie;
 • a méhészeknek, a méhészeti egyesület tagjainak az ANZ által azonosított kaptárral kell rendelkezniük, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium 251/2017-es rendeletének megfelelően, vagyis a méhészetek és kaptárak azonosítására szolgáló egységes rendszer jóváhagyására vonatkozóan;
 1. A méhészeti egyesületek által viaszfeldolgozó berendezések beszerzése mesterséges lépek előállítása érdekében

Speciális jogosultsági feltételek:

 • a viaszfeldolgozó berendezést legalább 3 évig megőrizni és használni;
 • legyen hely a viaszfeldolgozó berendezés elhelyezésére;
 • viaszfeldolgozó berendezést a méhészeti beavatkozások ideje alatt csak egyszer vásárolni
 1. A méhészeti egyesületek által mézcsomagoló berendezések beszerzése

Speciális jogosultsági feltételek:

 • a mézcsomagoló berendezést legalább 3 évig megőrizni és használni;
 • legyen hely a mézfeldolgozó berendezés elhelyezésére;
 • a mézcsomagoló berendezést a méhészeti beavatkozások időtartama alatt csak egyszer vásárolni;

A mézcsomagoló berendezések vásárlása nem tartalmazza a csomagolóanyagokat, például az üvegedényeket.

Kedvezményezettek:

 • közvetlen kedvezményezettek: törvényesen alapított méhészeti egyesületek;
 • közvetett kedvezményezettek: a méhészek, természetes vagy jogi személyek, meghatalmazott természetes személyek, egyéni vállalkozások és családi vállalkozások, amelyeket a 44/2008-as sűrgösségi román kormány rendelet szabályoz, valamint az ezt jóváhagyott 182/2016-os számú törvény módosításokkal és kiegészítésekkel, törvényesen alapított méhészeti egyesületi formák tagjai;

A programra pályázók: legálisan alapított méhészeti egyesületek.

A támogatás formája és mértéke:

Az áfa nélküli ár 100%-a a társulási forma és a tanácsadó szolgáltató között létrejött szolgáltatási szerződés szerinti beavatkozási költségkeret keretein belül.

Az ÁFA nélküli ár 100%-a az intervenciós keret áfa nélküli értékén belül, a méhészeti képzések szervezésével kapcsolatos kiadásokra.

A kiadási plafon felső határát és az elszámolható kiadások részleteit az ágazati beavatkozás végrehajtását meghatározó jogalkotási aktus fogja meghatározni.

IS-A-04 - BERUHÁZÁS TÁRGYI ESZKÖZÖKBE ÉS IMMATERIÁLIS ÉS EGYÉB JAVAKBA - A MÉHCSALÁDOKRA JELLEMZŐ KÁRTEVŐK ÉS BETEGSÉGEK, KÜLÖNÖSEN A VARROOSIS ELLENI VÉDEKEZÉS.

A beavatkozás célja a méhcsaládokra jellemző kártevők és betegségek elleni küzdelem a varroosis és a nozéma kezelésére szolgáló gyógyszerek beszerzésével.

Kifizetésre minden pályázó jogosult, aki megfelel a jogosultsági feltételeknek.

Általános követelmények:

 • a méhésznek rendelkeznie kell a méhészet területén szerzett jártassággal;
 • a méhészeknek az ANZ (Országos Fajtanemesítési és Szaporodásbiológiai Hivatal) által azonosított kaptárakkal kell rendelkezniük, a méhcsaládok és méhészetek egységes azonosító rendszerének jóváhagyásáról szóló 251/2017. számú mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszteri rendeletnek megfelelően;
 • a megvásárolt gyógyszerek a Biológiai Termékek és az Állatgyógyászati Felhasználásra szánt Gyógyszerek Ellenőrző Intézete (ICPBMV) által nemzeti vagy  közösségi eljárás keretében vagy az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) központosított eljárása keretében kell legyenek engedélyeztetve;
 • a varroosis kezelésére szolgáló gyógyszereket a méhész tulajdonában lévő teljes méhállományra kell beszerezni, függetlenül a Programon belül igénybe vett intézkedéstől;
 • a program keretében legfeljebb 3 különböző varroosis kezelésére szolgáló gyógyszer és legfeljebb 3 különböző nozéma kezelésére szolgáló gyógyszer kerül megtérítésre a betegtájékoztatóban feltüntetett mennyiségek/adagok keretein belül;
 • a méhész köteles vezetni és kitölteni a méhészeti könyvet, amely tartalmazza a méhészeten belül végzett összes tevékenységet, nevezetesen az állomány mozgását, a kezelések elvégzését, a teljes méhészeti év során, azok elvégzésének napján;

Kedvezményezettek:

 • méhészek, természetes vagy jogi személyek, meghatalmazott magánszemélyek, egyéni vállalkozók és a 182/2016. sz. törvénnyel módosított és kiegészített 44/2008. sz. sürgősségi kormányrendelet alapján létrehozott családi vállalkozások, jogszerűen létrehozott méhészeti egyesületek tagjai;

A támogatás formája és mértéke

Az ÁFA nélküli ár 100%-a a kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig, az ANSVSA által, a hatályos jogszabályoknak megfelelően forgalomba hozatalra engedélyezett szállítóktól a kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig vásárolt, a méhész teljes méhállományának varroosis kezelésére használt, az ANZ által kiállított, a tulajdonában lévő méhcsaládok számát feltüntető, a vásárlások előtt kiállított igazolás szerinti, a varroosis kezelésére szolgáló gyógyszerek elszámolására szolgáló intervenciós keretösszeg erejéig.

A kiadási plafon felső határát és az elszámolható kiadások részleteit az ágazati beavatkozás végrehajtását meghatározó jogalkotási beavatkozás fogja meghatározni.

IS-A-05 - BERUHÁZÁS TÁRGYI ESZKÖZÖKBE ÉS IMMATERIÁLIS ÉS EGYÉB JAVAKBA, BELEÉRTVE A VÁNDORLEGELTETÉS ÉSSZERÜSíTÉSÉT

A méhészeti beavatkozás célja új kaptárak vásárlása, a vándorterületre való költözést követően elhasználódott kaptárak felújítása érdekében, méhészeti tartozékok (virágporgyűjtő, propoliszgyűjtő, virágporszárító, mézmelegítő, viaszolvasztó, seprőgép) cseréje, méhészeti eszközök és védőfelszerelések cseréje a technológiai folyamatok során bekövetkező nagyfokú elhasználódás miatt, valamint vontatójárművek (méhészeti pótkocsik) és a méhcsaládok méhészetben történő be- és kirakodásához szükséges eszközök beszerzésére, a méhcsaládok fejlesztése a vándorméhészet arányának növelése érdekében, ezáltal biztosítva a magas termelékenységet és a minőségi méhészeti termékek szélesebb választékát.

Kifizetésre minden pályázó jogosult, aki megfelel a jogosultsági feltételeknek.

Általános követelmények:

 • a méhészeknek rendelkezniük kell méhészeti ismeretekkel;
 • a méhészeknek rendelkezniük kell az ANZ (Országos Fajtanemesítési és Szaporodásbiológiai Hivatal) által azonosított kaptárral;
 • a méhészeknek rendelkezniük kell méhészeti könyvvel, melyet folyamatosan vezetniük kell;
  1. Új kaptárak vásárlása a vándorlegeltetés miatt elhasználódott kaptárak pótlására Különleges jogosultsági feltételek:
   • a méhészeknek legalább 75 méhcsaláddal kell rendelkezniük;
   • az új kaptárakat olyan jogi személyektől vagy meghatalmazott természetes személyektől, egyéni vállalkozóktól és családi vállalkozásoktól kell megvásárolni, amelyek kaptárakat gyártanak és/vagy forgalmaznak;
   • a méhészeti tevékenység időtartama alatt új kaptárakat vásárolnak;
   • a méhészek kötelesek a kaptárakat újonnan vásárolt kaptárakkal helyettesíteni, és a sérült kaptárakat a pénzügyi támogatás kifizetéséig megőrizni;
   • a méhésznek rendelkeznie kell a helyi tanács/prefektúra által jóváhagyott és keltezett, a legeltetési területre való költözésről szóló értesítéssel, és a vásárlásnak a legeltetési területre való költözés időpontja után kell megtörténnie;
   • a méhészek kötelesek a kaptárakat újonnan vásárolt kaptárokkal helyettesíteni, és a sérült kaptárokat a pénzügyi támogatás kifizetéséig megőrizni;
  2. Méhészeti tartozékok beszerzése Különleges jogosultsági feltételek:
   • a méhészek a következő méhészeti tartozékokat vásárolhatják meg: virágporgyűjtő, propoliszgyűjtő, virágporszárító, mézmelegítő, viaszolvasztó, seprőgép/biorezonanciás berendezés;
   • a méhészek virágpor- és/vagy propoliszgyűjtőket vásárolhatnak;
  3. Méhészeti eszközök és védőfelszerelések beszerzése Különleges jogosultsági feltételek:
   • a méhészek virágporszárítót, mézmelegítőt, viaszolvasztót és seprőgépet vásárolhatnak;
   • a méhészek vásárolhatnak: méhészeti védőfelszerelést: méhészkabát/blúz, méhésznadrág vagy -overall, méhészmaszk és méhészkesztyű, füstölő, méhészvéső, méhészvilla, méhészkés, mézszűrő;
  4. A vándorláshoz szükséges vontatójárművek (méhészeti pótkocsik) és a méhcsaládok be- és kirakodásához szükséges berendezések beszerzése.

Különleges támogathatósági feltételek:

  • a méhészeknek legalább 75 méhcsaláddal kell rendelkezniük;
  • a méhészek a legelőn lévő kaptárak be- és kirakodásához vontató járműveket (méhpótkocsikat) és berendezéseket vásárolhatnak;
  • a méhészeti beavatkozások időszakában csak egyszer, de legfeljebb egy-egy termékre vásárolhat a legelőn lévő kaptárak be- és kirakodásához szükséges vontatójárműveket (méhészeti pótkocsikat) és felszereléseket;
  • a legelőn legalább 3 évig vontatott járműveket (méhészeti pótkocsikat) és a kaptárak be- és kirakodására szolgáló eszközöket tart és használ a vándorláshoz;
  • a vontatójárműveknek (méhpótkocsiknak) és a kaptárak legelőn történő be- és kirakodására szolgáló berendezéseknek a vásárlás időpontjában újnak kell lenniük;

Kedvezményezettek:

 • méhészek, természetes vagy jogi személyek, meghatalmazott magánszemélyek, egyéni vállalkozók és a 182/2016. sz. törvénnyel módosított és kiegészített 44/2008.
 1. sürgősségi kormányrendelet alapján létrehozott családi vállalkozások, jogszerűen létrehozott méhészeti egyesületek tagjai;

A támogatás formája és mértéke

Az új kaptárak beszerzésére az intervenciós keretösszeg erejéig az áfa nélküli ár 100%-a, de legfeljebb a méhész legeltetési területére költöztetett méhcsaládokkal rendelkező kaptárak teljes számának 25%-a.

A virágpor- és/vagy propoliszgyűjtő eszközök beszerzésére vonatkozó intervenciós keret erejéig az áfa nélküli ár 100%-a, de legfeljebb a méhész által az ANZ igazolás kiállításának időpontjában birtokolt méhcsaládokkal rendelkező méhcsaládok teljes számának 20%-a. Az ANZ igazolás kiállításának időpontjában a méhész által birtokolt méhcsaládok teljes számának 20%-a.

A méhészeti eszközök és felszerelések beszerzésére vonatkozó intervenciós előirányzat erejéig a áfa nélküli ár 100%-a.

A vontatójárművek (méhészeti pótkocsik) és a méhcsaládok be- és kirakodásához szükséges berendezések beszerzésére a legeltetési ágazatban az intervenciós támogatáson belül az áfa nélküli ár 100%-a.

A kiadási plafon felső határát és az elszámolható kiadások részleteit az ágazati beavatkozás végrehajtását meghatározó jogalkotási beavatkozás fogja meghatározni.

IS-A-06 - BERUHÁZÁS TÁRGYI ESZKÖZÖKBE ÉS IMMATERIÁLIS ÉS EGYÉB JAVAKBA, BELEÉRTVE A MÉHCSALÁDOK ÚJRATELEPÍTÉSÉT ÉS A MÉHEK FEJLESZTÉSÉT IS

A beavatkozás célja biológiai anyag (méhkirálynő, méhek és/vagy méhcsaládok) vásárlása az Apis Melifera Carpatica fajta megőrzése és fenntartása érdekében, valamint méhészeti kiegészítők vásárlása az elit kaptárak és a szaporítás támogatása érdekében, hogy nagy teljesítményű genetikai anyagot kapjunk a méhcsaládok növekedése, a méhtermékek termelékenysége és minősége érdekében. Kifizetésre minden pályázó jogosult, aki megfelel a jogosultsági feltételeknek.
 1. Anyaméh és/vagy méhcsaládok vásárlása méhészeti célra Pályázati feltételek:
  • a méhésznek rendelkeznie kell a méhészeti szaktudással;
  • királynőket vásárolni minden év március 15-től elit és/vagy szaporító méhészetből;
  • minden év március 15-től kezdődően méhcsaládok felvásárlása az ANZ adatbázisában;
  • azonosított méhcsaládokból történhet, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisztérium 251/2017. számú rendeletével összhangban;
  • az intézkedés keretében vásárolt méhcsaládoknak elit és/vagy szaporító méhcsaládokból vásárolt anyaméheket kell tartalmazniuk;
  • ahhoz, hogy a vásárlása támogatható legyen, a kedvezményezettnek a saját és a vásárolt méhcsaládok teljes állománya számára szükséges varroosis elleni kezelést is meg kell vásárolnia;
  • a méhésznek azonosított kaptárakkal kell rendelkeznie;
  • a vásárolt anyaméheket a méhek jelölésére vonatkozó nemzetközi méhészeti megjelölésnek megfelelően kell megjelölni arra a méhészeti évre vonatkozóan, amely évből számazik az anyaméh;
 2. Méhészeti tartozékok vásárlása elit/multiplikációs méhészetek által
Támogathatósági feltételek:
 • a méhésznek rendelkeznie kell méhészeti ismeretekkel;
 • a méhészeknek azonosítaniuk kell a méhcsaládokat;
 • csak jóváhagyott elit/szaporító családot lehet vásárolni;
 • a méhész, mint a szaporító/elit család tulajdonosa, megvásárolhatja a következő méhészeti tartozékokat: tenyészkeltető inkubátor, méhcsaládszállító inkubátor és termékenyítő készlet;
 • a méhészeti beavatkozási időszakában csak egyszer vásárolja meg a tartozékokat, de legfeljebb egy termékből egy-egy terméket;
 • a megvásárolt tartozékoknak a vásárlás időpontjában újnak kell lenniük;
Kedvezményezettek:
 • méhészek, természetes vagy jogi személyek, meghatalmazott magánszemélyek, egyéni vállalkozók és a 182/2016. sz. törvénnyel módosított és kiegészített 44/2008. sz. sürgősségi kormányrendelet alapján létrehozott családi vállalkozások, jogszerűen létrehozott méhészeti egyesületek tagjai;
A támogatás formája és mértéke Az ÁFA nélküli ár 100%-a az intervenciós keretösszeg erejéig legfeljebb 75 méhcsalád megvásárlására azon méhészek esetében, akik az ANZ bizonyítvány kiállításának időpontjában legfeljebb 75 méhcsaláddal rendelkeznek. Az ÁFA nélküli ár 100%-a az intervenciós támogatás keretein belül a méhész által az ANZ bizonyítvány kiállításának időpontjában birtokolt méhcsaládok legfeljebb 75%-ának megfelelő számú méhcsalád megvásárlására, de legfeljebb 100 méhcsaládra, amennyiben a méhész több mint 75 méhcsaláddal rendelkezik. Az ÁFA nélküli ár 100%-a az intervenciós keretösszeg erejéig a birtokolt méhcsaládok számával megegyező számú méh megvásárlására. Az ÁFA nélküli ár 100%-a az intervenciós támogatás keretein belül egy anyaméh nevelésére szolgáló inkubátor, egy rajszállító inkubátor és egy méhek mesterséges megtermékenyítésére szolgáló készlet, amely legalább egy mikroszkópot, egy CO2-palackot, egy megtermékenyítő készüléket és egy megtermékenyítő fecskendőt tartalmaz, feltéve, hogy a megvásárolt tartozékokat a vásárlástól számított legalább három évig megőrzik. A kiadási plafon felső határát és az elszámolható kiadások részleteit az ágazati beavatkozás végrehajtását meghatározó jogalkotási beavatkozás fogja meghatározni.

IS-A-07 INTÉZKEDÉSEK A MÉHTERMÉKEK, MÉHVESZTESÉGEK VAGY CSÖKKENT TERMELÉKESÍTÉS, VALAMINT A MÉHEKRE POTENCIÁLISAN MÉRGEZŐ ANYAGOK ELEMZÉSÉRE VONATKOZÓ LABORATÓRIUMOK TÁMOGATÁSÁRA

A méhészeti beavatkozás célja a fiziko-kémiai/maradékelemzések rendezése, amely igazolja a méz minőségét.

Kifizetésre minden pályázó jogosult, aki megfelel a jogosultsági feltételeknek.

Pályázati feltételek:

 • a méhésznek rendelkeznie kell a méhészet területén jártassággal;
 • a méhésznek rendelkeznie kell az ANZ által azonosított méhcsaládokkal, a méhcsaládok és méhészetek egységes azonosító rendszerének jóváhagyásáról szóló 251/2017. számú mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszteri rendeletnek megfelelően;
 • a méhészeti gazdaságokat nyilvántartásba kell venni;
 • a méz fizikai-kémiai elemzését jóváhagyott állatorvosi laboratóriumban kell elvégezni;
 • az antimikrobiális anyagok maradványainak vizsgálatát engedélyezett állat- egészségügyi laboratóriumban kell elvégezni;

Kedvezményezettek:

 • méhészek, természetes vagy jogi személyek, meghatalmazott magánszemélyek, egyéni vállalkozók és a 182/2016. sz. törvénnyel módosított és kiegészített 44/2008. sz. sürgősségi kormányrendelet alapján létrehozott családi vállalkozások, jogszerűen létrehozott méhészeti egyesületek tagjai;

A méz minőségét igazoló fizikai-kémiai elemzésekből legalább 5 meghatározás esetében az intervenciós keretösszeg erejéig az ÁFA nélküli ár 100%-a:

 • a hidroxi-metil-furfurol (HMF) meghatározása
 • az összes glükóz és fruktóz meghatározása a mézben
 • a víztartalom meghatározása
 • a diasztatikus index meghatározása
 • a szacharóz meghatározása
 • az egyvirágú méz pollenindexe
 • érzékszervi vizsgálat
 • savasság
 • elektromos vezetőképesség

Az ÁFA nélküli ár 100%-a a maradékanyag-vizsgálatokra vonatkozó intervenciós támogatáson belül. A kiadási plafon felső határát és az elszámolható kiadások részleteit az ágazati beavatkozás végrehajtását meghatározó jogalkotási beavatkozás fogja meghatározni.

C. SZŐLŐ – BOR

IS-V-01 – SZŐLŐ ÜLTETVÉNYEK ÁTSZERVEZÉSE ÉS ÁTALAKÍTÁSA

Ezen intézkedés alkalmazásával részben kompenzálni tervezik a szőlő ültetvények átszervezése és átalakítása költségeit, amely a piaci igényeknek megfelelve növelni fogja a szőlő-bor termelők versenyképességét.

Nincsenek kiválasztási szempontok, minden kérelmező, amely megfelel a feltételeknek kifizetésre jogosult.

Követelmények

A kérelmező szőlő termesztők birtokolnak és/vagy használnak az RPV (szőlő ültetvények nyilvántartása) rendszerbe bejegyzet szőlő ültetvény területeket.

Átszervezés/átalakítás programok amelyekre anyagi támogatás adható, a követkzeő feltételeket kell teljesítenie:

 • a nemzeti törvényeknek megfelelő méretűek kell legyenek azon területek és szőlő parcellák, amelyek reszésülhetnek az átszervezés/átalakítás programokban;
 • a borkészítéshez szükséges szőlőfajták ültetése a nemzeti törvényeknek megfelelőek kell legyenek;
 • a szőlő ültetvények létsítésekor felhasznált venyigék a hatályban levő törények által megengedett biológiai kategóriába tartoznak;
 • az átszervezés/átalakítás program megvalósítása során tilos az újrahasznósított anyagok felhasználása, mint lécrács, támasz és drót;
 • az öntözési rendszerbe való beruházásokhoz szükséges a víz mérésére megfelelő rendszerek megléte, amely lehetővé teszi a támogatott beruházás vízfelhasználatának mérését;
 • a szőlőültetvények egészségügyi vagy növünyegeszségügyi okokból való újraültetése esetén a kedvezményezett betartja a 2000/29/CE Direktívát;

A támogatás valójában a kedvezményezett által kifizetett átszervezési/átalakítási programok elszámolható költségeinek egy részét megtéríti.

Az Únió általi pénzügyi segély nem haladhatja meg a szőlő ültetvények átszervezési/átalakítási programokban elszámolható költségek 75%-át, kivéve a meredek oldalak, teraszok esetén, ahhol a lejtő meghaladja a 40% -ot, ebben az a támogatás értéke elérheti a 80%-ot.

A szőlőültetvények egészségügyi vagy növünyegeszségügyi okokból való újraültetése esetén a felmerülő költségek ne haladják meg a szőlő ültetvények átszervezési/átalakítási programok éves költségeinek 15%-át, ugyanazon kifizetési gyakorlaton belül és nem fedezik az írtási vagy az elvesztett jövedelmek megtérítését.

IS-V-02 - TÁRGY ESZKÖZÖKBE ÉS IMMATERIÁLIS JAVAKBA VALÓ BEFEKTETÉSEK

Az inézkedés a szőlő ültetési rendszerek, feldolgozó berendezések és a borkeszítési egységek infrastrukturáját, valamint az értékesítési eszközöket és szerkezetét tárgy eszközökbe és immateriális javakba való befektetések megvalosítását támogatja, kivéve a szőlő ültetvények átszervezés/átalakítás programokba foglalt intézkedéseket.

Követelmények

A borkészítéshez szükséges berendezések és egységek infrastruktúrájába való befektetések kérelmezője esetén egy feltétel az alábbiakból teljesül :

 • az RPV (szőlő ültetvények nyilvántartása) rendszerbe bejegyzett szőlő ültetvény területeket művelnek, borokat termelnek és/vagy palackoznak saját borászati vállalkozásban, vagy saját maguk, harmadik feleknek és saját maguk értékesítik a borászati termékeket;
 • szőlőt vásárolnak a borkészítéshez, bort keszítenek és/vagy palackoznak saját borászati vállalkozásukban, vagy saját maguk, kivülállók és saját maguk értékesítik a borászati termékeket;
 • belső piacról megvásárolt borászati termékeket értékesítenek;
 • a vállalkozás nem sorolható be a „nehézségekkel küzködő vállakozás” kategóriába;

A szőlőültető rendszerekbe való befektetést kérelmező lehet szőlő termesztő, aki az RPV-ben nyilvántartott területen gazdálkodik.

Elszámolható költségek:

 • borkészíteshez szükséges ingatlanok, minőség ellenőrzési labor, eladás és bemutató ingatlanok és kóstoló termek építése/bővítése/modernizálása;
 • fogadó, termelő, csomagoló, raktározó, minőség ellenőrzési labor, eladás és bemutató ingatlanok és kóstoló termek felújítása, rehabilitálása és/vagy modernizálása;
 • fogadó, termelő, csomagoló, raktározó, minőség ellenőrzési labor, eladás és bemutató ingatlanok és kóstoló termek berendezéseinek és eszközeinek megvásárlása, pénzügyi leasingel egyaránt;
 • általános költségek, mint szakembereknek kifizetett honoráriumok/díjak (arhitekt és/vagy mérnök, bármilyen konzulens), konzultációk, megvalósíthatósági tanulmány, licenszek és szabadalmak megvásárlása, márka bejegyzése és ipari rajzok/tervek, engedélyezi költségek. Immateriális javakra elszámolható költésgek kizárolag a tárgyi javakkal kapcsolatos, programnak megfelelően;
 • szőlőültetési gépek/berendezések megvásárlása;

A támogatás valójában a kedvezményezett által kifizetett, elszámolható költségeinek egy részét téríti meg.

IS-V-03 - TERMÉNYEK BÍZTOSÍTÁSA

Ezen intézkedés által a romániai szőlőtermesztők megvédhetik a jövedelmeiket a természeti katasztrófák, kedvezőtlen klímai jelenségek, az állatok, betegségek és kertevő fertőzések okozta károktól.

Pályázati feltételek:

 • minimum 0,1 ha területet műveljen, bor készítésére alkalmas szőlő fajtákból;
 • a biztosított, bor készítésére alkalmas szőlő fajtákból beültetett ültetvényeknek szerepelniük kell az RPV (szőlő ültetvények nyilvántartása) rendszerben;
 • terményre kötött bíztosítás megkötése bíztosítónál, amelyben kikötik a bíztosított bor készítésére alkalmas szőlő mennyiségét, az ennek megfelelő területet, ennek elhelyezkedését, a szőlő termesztő megnevezését, aki műveli az ültetvényt és a bíztosított értéket;
 • a bíztosítói kifizetések nem térítihetik meg több, mint 100%-át az elszenvedett jövedelem veszteségnek, figyelembe véve bármilyen más támogatási formából, bíztosításból kapott kárpótlást;

Támogatás formája és mértéke:

A kedvezményezett által kifizetett elszámolható költségek megtérítése. Az Európai Unió által, termények bíztosítésása nyújtott pénzügyi segítség nem haladhatja meg:

 • 80% a termelő által természeti katasztrófába besorolható, kedvezőtlen éghajlati jelenségek által okozott károk elleni kifizetett biztosítási értéket;
 • 50 % a termelő által kifizetett biztosítási értéket, amellyel a következők ellen védekezik:
  • az (a) pontban említettek ellen védekezik és más kedvezőtlen éghajlati jelenségek okozta veszteségek ellen;
  • állatok, betegségek és kertevő fertőzések okozta károktól;

IS-V-04 - TÁJÉKOZTATÁSI MEGMOZDULÁSOK

Ezen intézkedés által megvalósul a felelős borfogyasztás és román bor minőségi rendszerek előnyeinek bemutatása a fogyasztóknak.

Követelmények

A kedvezményezettek szőlő-bor szektori termelkők – jogi személyek, szőlő-bor termelők szakmai egyesületi formák és/vagy szakmaközi szervezetek és/vagy közjogi szervezetek; közjogi szervezetek részesülhetnek támogatásban, abban az esetben, ha nem egyedüli kedvezményezettek.

Pályázati feltételek:

 • tájékoztatási programok időtartama legkevesebb 1 év és maximum 3 év;
 • tájékoztatási programok keretében tett tevékenységek és műveletek tisztán meghatározottak, a tájékoztatási tevékenységek leírásával és a becsült költégek belefoglalásával;
 • létezzenek biztosítékok, hogy a műveletek javasolt költségei nem haladják meg a normális piaci bejegyzéseket;
 • létezzenek biztosítékok, hogy a kedvezményezettek hozzáférnek az elégséges technikai és anyagi forrásokhoz, hogy a művelet kivitelezése hatékonyan legyen alkalmazva;
 • legyen összegüggés a kitűzött stratégiák és célok között és a hatás és valszínű siker között, figyelembe véve a tudatosítási szint növelésével a fogyasztóknál, a felelős borfogyasztás és az alkoholfogyasztás veszélyeinek tudatosítását vagy az unión belül védett eredetmegnevezést és földrajzi tájékoztatást célozzák meg;
 • a terjesztett információknak a bor belső tulajdonságain vagy jellemzőin kell alapulniuk, és nem irányulhatnak egy adott márkára, és nem ösztönözhetik a bor fogyasztását annak sajátos származása alapján. Mindemellett, egy bor származása feltüntethető, mint a tájékoztatási tevékenységek része;
 • minden információk, amelyek a borfogyasztás egészségre és viselkedésre gyakorolt hátásait tartalmazzák tudományos, általánosan elfogadott adatokra alapozottak és kompatibilisek kell legyenek az illető tagállam, közegészsegügyi hatóságok álláspontjával;

Támogatás formája és mértéke:

A kedvezményezettnél ténylegesen felmerült támogatható költségek visszatérítése. Az Európai Uniótól a tájékoztatási intézkedésekre nyújtott pénzügyi támogatás nem haladhatja meg a támogatható kiadások 50%-át. A támogatható kiadások 30%-áig nemzeti kifizetések is nyújthatók, de az Európai Uniótól származó pénzügyi támogatás és a Romániából származó kifizetések együttesen nem haladhatják meg a támogatható kiadások 80%-át.

IS-V-05 - A BORTURIZMUS NÉPSZERŰSÍTÉSE

Az ilyen típusú beavatkozással a romániai bortermelők a termőterületekre irányuló borturizmus előmozdításával erősíthetik szőlőültetvényeik hírnevét.

A borturizmus előmozdítása a termőterületeken az alábbi intézkedések közül egy vagy több intézkedésből áll, amelyek célja a bortermelő területek hírnevének növelése és ezáltal a borágazat gazdasági fenntarthatóságának javítás

 • PR-, promóciós vagy reklámtevékenységek, amelyek különösen a borvidékeken előállított termékek magas színvonalát emelik ki, különösen a minőség, a hagyományok, az élelmiszerbiztonság vagy a környezetvédelem tekintetében, például: promóciós reklámok, szabadidős kirándulások a szőlőültetvények közepén, látogatások a szőlőültetvényeken, a szőlőültetvények, a létesítmények, a berendezések, a termelési módszerek bemutatása stb;
 • a szőlővel és borokkal kapcsolatos rendezvényeken, vásárokon vagy kiállításokon való részvétel;
 • tájékoztató kampányok, különösen az eredetmegjelölésekkel, a földrajzi jelzésekkel és az ökológiai termeléssel kapcsolatos uniós minőségrendszerekről: borkóstolással és borkóstolással kapcsolatos bevezető tanfolyamok szervezése, brosúrák stb;

Az intézkedések és tevékenységek az R.P.V.-be bejegyzett termelőkre és szőlőültetvényekre irányulnak.

A támogatás a borturizmus előmozdítását célzó intézkedések támogatható költségei egy részének visszatérítése formájában valósul meg.

Az Európai Uniótól a promóciós intézkedésekhez nyújtott pénzügyi támogatás nem haladhatja meg a támogatható kiadások 50%-át.

IS-V-06 - HARMADIK ORSZÁGOKBAN VÉGZETT PROMÓCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

Az intézkedés célja a román borok új piacokra léptetése és diverzifikálása a versenyképesség javítása érdekében. Az intézkedés csak az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borokra, illetve azokra a borokra vonatkozik, amelyek esetében a szőlőfajtát feltüntetik.

A piacra jutás megerősítését célzó promóciós és kommunikációs műveletek legfeljebb hároméves időtartamra korlátozódnak, amely nem hosszabbítható meg, és kizárólag az eredetmegjelölésekkel és földrajzi jelzésekkel kapcsolatos uniós minőségrendszerekre vonatkoznak.

A kedvezményezettek a bortermelők – jogi személyek, bortermelők szakmai szövetségei és/vagy a borágazatban működő szakmaközi szervezetek és/vagy közjogi szervezetek; a közjogi szervezet akkor részesülhet támogatásban, ha nem ő a támogatás egyedüli kedvezményezettje.

Harmadik országokban a D.O.C., I.G. jelzéssel ellátott borokat, vagy olyan borokat előállító vállalatok, amelyeknél a szőlőfajta fel van tüntetve, kérelmezhetik a promóciós intézkedést; A promóciós és kommunikációs programoknak a következő támogathatósági feltételeknek kell megfelelniük:

 • a termékeket közvetlen fogyasztásra szánják, és az érintett harmadik országokban exportlehetőségek vagy új értékesítési lehetőségek vannak ezeknek a termékeknek;
 • az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel ellátott borok esetében a tájékoztatási vagy promóciós műveletben fel kell tüntetni a termék eredetét;
 • a támogatandó művelet egyértelműen meghatározott, beleértve a támogatható termékeket, a forgalmazási intézkedéseket és a becsült költségeket;
 • a tájékoztató vagy promóciós üzenetek a bor sajátos tulajdonságain alapulnak, és megfelelnek a harmadik országokban hatályos jogszabályoknak, amelyek számára készültek;
 • a műveleteket és az azok alapjául szolgáló intézkedéseket egyértelműen meghatározzák a promóciós tevékenységek leírásával és a becsült költségek feltüntetésével;
 • garanciák vannak arra, hogy a művelet javasolt költségei nem haladják meg a szokásos piaci szintet;
 • garanciák vannak arra, hogy a kedvezményezettek megfelelő technikai kapacitással rendelkeznek ahhoz, hogy megbirkózzanak a harmadik országokkal folytatott kereskedelem sajátos korlátaival, és hogy elegendő forrással rendelkeznek a művelet leghatékonyabb végrehajtásának biztosításához;
 • a kedvezményezettek bizonyítékot szolgáltatnak arra, hogy a promóciós műveletet követően minőség és mennyiség tekintetében elegendő termék áll majd rendelkezésre a piaci kereslet hosszú távú fedezésére;
 • a javasolt stratégiák összhangban vannak-e a kitűzött célokkal, valamint az érintett termékek iránti kereslet növelésének várható hatásával és sikerével;
 • Az előléptetési program időtartama legalább egy év és legfeljebb három év;

A kedvezményezettnél ténylegesen felmerült támogatható költségek visszatérítése. Az Európai Uniótól a promóciós és kommunikációs intézkedésekre nyújtott pénzügyi támogatás nem haladhatja meg a támogatható kiadások 50%-át. A támogatható kiadások 30%-áig nemzeti kifizetések is nyújthatók, de az Európai Uniótól származó pénzügyi támogatás és a Romániából származó kifizetések együttesen nem haladhatják meg a támogatható kiadások 80%-át.

IS-V-07 - A BORTERMELÉS FENNTARTHATÓSÁGÁNAK NÖVELÉSÉT CÉLZÓ TÁRGYI ÉS IMMATERIÁLIS JAVAKBA TÖRTÉNŐ BERUHÁZÁS

Az ilyen típusú intervencióhoz való hozzáféréssel a bortermelők javíthatják teljesítményüket és növelhetik hosszú távú versenyképességüket, azaz a tárgyi és immateriális javakba történő beruházások révén növelhetik bortermelésük fenntarthatóságát.

Támogathatósági feltételek

Az intézkedések és tevékenységek az R.P.V.-be bejegyzett termelőkre és szőlőültetvényekre vonatkoznak.

Támogatható intézkedések/javasolt kiadások:

 • a vízfelhasználás kezelését és optimalizálását lehetővé tevő rendszerek beszerzése: csepegtető öntöző- és trágyázórendszerek csökkentett vízfogyasztással (föld alatti csepegtető), a víz újrafelhasználását a termelési szakaszokban lehetővé tevő rendszerek, érzékelők, az öntözéshez felhasznált víz kezelését szolgáló szoftverek stb;
 • a szőlőtermesztés környezetbarát, alacsony környezeti terheléssel járó rendszerben történő művelésére jellemző gépek és berendezések beszerzése (alacsony oldhatóságú szerves és ásványi műtrágyák kijuttatására, kis mennyiségű oldattal történő permetezésre, a folyékony hulladékok összegyűjtésére és újrafelhasználására szolgáló rendszerek: szennyvizek, növény-egészségügyi kezelésekből származó folyékony maradékok stb.);
 • automatikus időjárás-állomások beszerzése a levegő és a talaj meteorológiai adatainak megfigyelésére integrált funkciókkal; növénymegfigyelő rendszerek (érzékelők, szoftverek) beszerzése a vegetatív fenofázisok fejlődésére és a növények fiziológiai és biokémiai folyamatainak alakulására vonatkozó adatok gyűjtésére és rögzítésére
 • precíziós vagy digitalizált termelési módszerekhez szükséges berendezések beszerzése (drónok az ultra-alacsony volumenű növényvédelmi kezelések alkalmazására és a szőlőültetvények vegetatív és növény-egészségügyi állapotának nyomon követésére, rendszerek/szoftverek a talajminőség nyomon követésére; rendszerek/szoftverek a termelés minőségének meghatározására stb.);
 • a fenntartható talajfenntartáshoz szükséges berendezések/eszközök beszerzése (a sorok közötti fűkaszáláshoz/gyomláláshoz és gerincvágáshoz, a sorok közötti intervallumos vetéshez, a tömörödés hatásának csökkentése és a talaj fizikai és biológiai szerkezetének megőrzése érdekében stb.);
 • beruházások a körforgásos gazdaságba (saját tevékenységhez kapcsolódóan) – példák: biomasszából származó energia előállítása és felhasználása, valamennyi borászati melléktermék újrafelhasználásához vezető beruházások, komposztáló üzem a termelési folyamatból származó biológiai anyagok és a kapott termékek felhasználása, a sorok közötti időközönként történő trágyázáshoz stb.);

A. A meglévő öntözőberendezés vagy az öntözési infrastruktúra valamely elemének javítását célzó beruházások:

  • a beruházás biztosítja a lehetséges vízmegtakarítást, legalább 5%-os előzetes értékelést követően;
  • ha a beruházás olyan felszín alatti vagy felszíni víztesteket érint, amelyeket a vonatkozó vízgyűjtő-gazdálkodási tervben vízmennyiségi okokból nem kielégítőnek minősítettek, a vízhasználat legalább 5%-os vagy az illetékes hatóság által (adott esetben) meghatározott százalékos aránynak megfelelő tényleges csökkenése valósul meg, ami hozzájárul e víztestek jó állapotának eléréséhez;

Az első két pontban említett feltételek egyike sem vonatkozik a meglévő berendezésekbe történő olyan beruházásra, amely csak az energiahatékonyságot érinti, vagy a visszanyert víz felhasználására irányuló olyan beruházásra, amely nem érinti a felszín alatti vagy felszíni víztesteket.

A visszanyert víz alternatív vízellátási forrásként történő felhasználására irányuló beruházások csak akkor támogathatók, ha az ilyen vízellátás és felhasználás összhangban van az (EU) 2020/741 európai parlamenti és tanácsi rendelettel.

B. Beruházások, amelyek az öntözött terület nettó növekedését eredményezik, és egy adott felszín alatti vagy felszíni víztestet érintenek:

  • a víztest állapota a vonatkozó vízgyűjtő-gazdálkodási tervben a vízmennyiséggel kapcsolatos okok miatt nem minősült nem kielégítőnek;
  • a környezeti hatásvizsgálat azt mutatja, hogy a beruházás nem gyakorol jelentős negatív hatást a környezetre. A környezeti hatásvizsgálatot az illetékes hatóságnak kell elvégeznie vagy jóváhagynia;

A támogatás formája és mértéke:

A támogatás a bortermelés fenntarthatóságának növelését célzó, tárgyi eszközökbe és immateriális javakba történő beruházások támogatható költségei egy részének megtérítése formájában történik. Az Európai Unió által a tárgyi eszközökbe és immateriális javakba történő beruházásokhoz nyújtott pénzügyi támogatás nem haladhatja meg a támogatható kiadások 50 %-át.

VIDÉKFEJLESZTÉS

DR-01 - AGRÁR-KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS ÉGHAJLAT AZ ÁLLANDÓ GYEPTERÜLETEKEN

A DR-01 beavatkozás – Agrár-környezetvédelem és éghajlat az állandó gyepterületeken célja, hogy folytassa a korábbi tervezési időszakokban tett erőfeszítéseket az olyan extenzív általános gazdálkodási módszerek széles körű alkalmazása érdekében, amelyek megfelelnek a fajok vagy élőhelyek széles körének (pl. a HNV területen találhatóak) különleges védelmi igényeinek. A biológiai sokféleség bizonyos elemeire (pl. pillangó- vagy vadon élő madárfajok) jellemző területeken a beavatkozás etológiai szempontból konkrét kötelezettségvállalásokat is javasol a javasolt célok elérésének biztosítása érdekében. Ezen túlmenően a javasolt kötelezettségvállalások bizonyos típusai a mezőgazdasági tevékenységekkel kapcsolatos kockázatokkal összefüggésben a természeti erőforrásokkal való jobb gazdálkodást fogják biztosítani.

Az állandó gyepterületekre vonatkozó agrár-környezetvédelmi kompenzációs kifizetések nyújtásának célja, hogy a mezőgazdasági termelőket arra ösztönözze, hogy a környezet, a táj és annak jellegzetességei, a természeti erőforrások, köztük a talaj védelmével és javításával összeegyeztethető gazdálkodási módszerek bevezetésével vagy folytatásával a társadalom egészét szolgálják.

A beavatkozás célja tehát a 2014-2020-as nemzeti vidékfejlesztési programozási időszakban az M.10 – Agrár-környezetvédelem és éghajlat – programon keresztül végrehajtott, az állandó gyepterületekkel kapcsolatos következő csomagok és csomagváltozatok további támogatása:

 • 1. csomag – Magas természeti értékű (HNV) gyepterületek;
 • 1.1. változat – Magas természeti értékű gyepterület (HNV);
 • 1.2. változat – kézi munka HNV gyepterületen;
 • 1.3. változat – könnyű gépi munka HNV gyepterületen;
 • 3.1 csomag – a harismadár (Crex crex) számára fontos rétek;
 • 3.1.1. változat – kézi munka a harismadár (Crex crex) számára fontos réteken;
 • 3.1.2. változat – könnyű gépi munka a harismadár (Crex crex) számára fontos réteken;
 • 3.2 csomag – fontos rétek Lanius minor és Falco vespertinus;
 • 3.2.1. változat – kézi munka a Lanius minor és a Falco vespertinus számára fontos réteken;
 • 3.2.2. változat – könnyű gépi munkák a Lanius minor és a Falco vespertinus számára fontos réteken;
 • 6. csomag – a lepkék számára fontos rétek (Maculinea sp.);
 • 6.1. változat – kézi munka a lepkék (Maculinea sp.) számára fontos réteken;
 • 6.2. változat – könnyű gépi munkák a lepkék (Maculinea sp.) számára fontos réteken;
 • 9.2. csomag – a békászó sas (Aquila pomarina) táplálkozóhelyeként fontos állandó gyepterületek;
 • 9.2.1. változat – kézi munka a békászó sas (Aquila pomarina) számára fontos réteken;
 • 9.2.2. változat – könnyű gépi munkák a békászó sas (Aquila pomarina) számára fontos gyepterületen;

Az intervenció kedvezményezettjei a 2021/2115/EU rendelet 3. cikkelye szerint meghatározott mezőgazdasági termelők (mezőgazdasági földhasználók).

A kölcsönös megfeleltetés a gazdaság egészére és az egész naptári évre vonatkozik.

Kedvezményezett:

 • Románia területén található, az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszerben ( IACS) azonosítható, támogatható felhasználási kategóriával rendelkező és az 1., 3.1., 3.2., 6., 9.2. csomag támogatható területein elhelyezkedő mezőgazdasági terület használója;
 • a gazdaság minimális mérete 1 hektár, a támogatható parcellák minimális mérete pedig 0,3 hektár;
 • a kötelezettségvállalási időszak alatt a kötelezettségvállalási területen legalább 0,3 SZÁ/ha állományrátát tart fenn;
 • vállalja, hogy a kötelezettségvállalást az aláírástól számított 5 évig fenntartja;
 • vállalja, hogy megfelel a vonatkozó alapkövetelményeknek és az általa alkalmazott változatokra vonatkozó egyedi követelményeknek;
 • vállalja, hogy nyilvántartást vezet a követelmények végrehajtásához kapcsolódó mezőgazdasági tevékenységekről (az alapvető és a kötelezettségvállalás hatálya alá tartozó területekre vonatkozó egyedi követelményekről);

Minden csomagra vonatkozó egyéb jogosultsági feltételek:

 • a kézi munkán alapuló állandó gyepterületekre vonatkozó kötelezettségvállalások legfeljebb 150 hektár területre vonatkozhatnak;
 • a könnyűgépes állandó gyepterületekre vonatkozó kötelezettségvállalások legfeljebb 200 hektár területre vonatkozhatnak;

Terület – támogathatósági feltételek:

 1. csomag:
 • magas természeti értékű, állandó gyepként használt mezőgazdasági földterület;
 • a hagyományos, túlnyomórészt legeltetéssel vagy vegyesen (kaszálás és legeltetés) hasznosított gyümölcsösök a kötelezettségvállalások alkalmazása során a gyepekhez hasonlítanak;
 • a kötelezettségvállalást a mezőgazdasági parcella szintjén alkalmazzák, és a kötelezettségvállalási időszak alatt nincs lehetőség parcellaváltásra;

3.1, 3.2, 6 és 9.2 csomagok:

 • az UAT LAU2 szinten lehatárolt területeken található, állandó gyepként használt mezőgazdasági területekre vonatkozik;
 • a kötelezettségvállalások mezőgazdasági parcellák szintjén érvényesek, és a kötelezettségvállalási időszak alatt nincs lehetőség parcellaváltásra;

I. Az 1. csomag különleges támogathatósági követelményei – magas természeti értékű gyepterületek (HNV)

 1. 1. változat – Magas természeti értékű (HNV) rétek:
  • tilos a műtrágyák és növényvédő szerek használata (P);
  • a trágya hagyományos használata legfeljebb 50 kg N/ha mennyiségig engedélyezett (ez a mennyiség csak azokon a területeken növelhető, amelyekre vonatkozóan legeltetési terv van érvényben, a legeltetési tervben előirányzott optimális mennyiségig);
  • a legeltetést hektáronként legalább 0,3 SZÁ és legfeljebb 1 SZÁ mennyiségben végzik (az állománylétszám a legeltetési tervben meghatározott, számított optimális állománylétszámig növelhető);
 1. 2. változat – kézi munka a magas természeti értékű, vegyes kaszálással és legeltetéssel hasznosított állandó gyepterületen és 1.3. változat – könnyű gépekkel végzett munka (az 1.1. változat különleges követelményein túlmenően):
  • 1.2. változat – a kötelezettségvállalás hatálya alá tartozó területen gépi munka, kaszálás és szénakaszálás nem engedélyezett, kivéve az állati erővel működtetett gépeket (P);
  • 1.3. változat – a kaszálás és szénakaszálás kis teljesítményű gépekkel (rövid késekkel és lassú mozgási sebességgel rendelkező gépekkel) végezhető, nehézgépek használata tilos a kötelezettségvállalás alá tartozó területen (P);
  • mindkét változat – a kaszálás július 1-jétől (a legalább 600 m átlagos tengerszint feletti magasságú UAT-kban található földterületek esetében) vagy június 15-től (a 600 m-nél kisebb átlagos tengerszint feletti magasságú UAT-kban található földterületek esetében) engedélyezett (P);
  • mindkét változat – a lekaszált növényzet tömegét legkésőbb két héttel a kaszálás után össze kell gyűjteni a kötelezettségvállalás alá tartozó gyepfelületről;

II. A 3.1. csomag különleges jogosultsági követelményei – a Crex crex számára fontos rétek:

  • a kaszálás augusztus 1-jétől engedélyezett (P);
  • a kaszálásnak a parcella belseje felől kell haladnia a parcella külseje felé;
  • a vegyes hasznosítású legelők esetében a legeltetést augusztus 1-jétől hektáronként legfeljebb 0,7 SZÁ mennyiségben kell végezni;
  • a gépi munkagépekkel végzett munka, kaszálás és szénagyűjtés, nem megengedett a legelő felszínén, kötelezettségvállalás alatt, kivéve az állati erővel működtetett gépeket (a 3.1.1. változat esetében), vagy a munka, kaszálás és szénagyűjtés, kis teljesítményű gépi munkagépekkel végezhető (kaszálás rövid pengéjű gépekkel és lassú sebességgel), nehézgépek használata tilos (a 3.1.2. változat esetében) (P);
  • a trágya hagyományos felhasználása legfeljebb 40 kg N/ha (0,7 SZÁ/ha) (P) egyenértékig engedélyezett;
  • tilos a kötelezettségvállalás hatálya alá tartozó gyepterületek természetes lecsapolását felgyorsító intézkedések;
  • tilos a műtrágyák és növényvédő szerek használata (P);
  • minden egyes parcella legalább egyik szélén egy 3 méter széles, a kötelezettségvállalás alá eső terület legalább 3%-át kitevő sávot kell kaszálatlanul és legeltetetlenül hagyni (szeptember 1. után le lehet kaszálni) (P);
  • a kaszált növényt legkésőbb két héttel a kaszálás után el kell távolítani a kötelezettségvállalás alá tartozó gyepterületről;
  • az elöntött gyepterületeket legeltetni legkorábban két héttel a víz visszahúzódása után szabad;
  • nem kerül sor felszíni vetésre vagy felülvetésre (helyi növényfajokkal történő vetés csak abban az esetben végezhető, ha egyes területek véletlenül érintettek);
  • a kedvezményezettek nyilvántartást vezetnek az agrár-környezetvédelmi követelmények végrehajtásához kapcsolódó mezőgazdasági tevékenységekről;

III. A 3.2. csomag specifikus támogathatósági követelményei – A Lanius minor és a Falco vespertinus számára fontos gyepterületek:

  • a kaszálás július 1-jéig engedélyezett (P);
  • a legeltetést hektáronként legfeljebb 1 SZÁ mennyiségben végzik;
  • a gépi munkagépekkel végzett munka, kaszálás és szénagyűjtés nem megengedett a kötelezettségvállalás hatálya alá tartozó legelő felszínén, kivéve az állati erővel működtetett gépeket (a 3.2.1. változat esetében), vagy a munka, kaszálás és szénagyűjtés kis teljesítményű gépi munkagépekkel végezhető (kaszálás rövid késekkel és lassú sebességgel), nehézgépek használata tilos (a 3.2.2. változat esetében) (P);
  • a trágya hagyományos felhasználása legfeljebb 50 kg N/ha (1 SZÁ/ha) (P) egyenértékig engedélyezett;
  • tilos a műtrágyák és növényvédő szerek használata (P);
  • minden egyes parcella legalább egyik szélén egy 3 méter széles, a kötelezettségvállalás alá tartozó terület legalább 3%-át kitevő sávot hagynak kaszálatlanul és legeletlenül (szeptember 1. után le lehet kaszálni) (P);
  • a kaszált növényt legkésőbb két héttel a kaszálás után el kell távolítani a kötelezettségvállalás alá tartozó gyepterületről;
  • az elöntött réteket legeltetni legkorábban két héttel a víz levonulása után szabad;
  • nem szabad felületi vetést vagy felülvetést végezni (helyi növényfajokkal történő vetés csak abban az esetben végezhető, ha egyes területek véletlenül érintettek);
  • a kedvezményezettek nyilvántartást vezetnek az agrár-környezetvédelmi követelmények végrehajtásához kapcsolódó mezőgazdasági tevékenységekről;

IV. A 6. csomag – Fontos pillangós rétek (Maculinea sp.) különleges támogathatósági követelményei:

  • tilos a műtrágyák és növényvédő szerek (P) használata;
  • a trágya hagyományos felhasználása legfeljebb 40 kg N a.s./ha (0,7 SZÁ/ha) (P) mennyiségig engedélyezett;
  • a kaszálás augusztus 26-tól engedélyezett (P);
  • a gyepterületen a gépi munkagépekkel végzett munka, kaszálás és szénagyűjtés nem megengedett a kötelezettségvállalás alatt álló gyepterületen, kivéve az állati erővel működtetett gépeket (a 6.1. változat esetében), vagy a munka, kaszálás és szénagyűjtés kis teljesítményű gépi munkagépekkel végezhető (kaszálás rövid lámajú gépekkel és kis sebességű mozgással), nehézgépek használata tilos (a 6.2. változat esetében) (P);
  • augusztus 26-tól a legeltetés hektáronként legfeljebb 0,7 SZÁ mennyiségben engedélyezett;
  • tilos a kötelezettségvállalás hatálya alá tartozó legelők természetes lefolyásának felgyorsításához vezető intézkedések;
  • a lekaszált növényt legkésőbb két héttel a kaszálás után el kell távolítani a kötelezettségvállalás alá tartozó gyepfelületről;
  • az elöntött réteket legeltetni legkorábban két héttel a víz levonulása után szabad;
  • nem kerül sor felszíni vetésre vagy felülvetésre (helyi növényfajokkal történő vetés csak abban az esetben végezhető, ha egyes területek véletlenül érintettek);
  • a kedvezményezettek nyilvántartást vezetnek az agrár-környezetvédelmi követelmények végrehajtásához kapcsolódó mezőgazdasági tevékenységekről;

V. A 9.2. csomag különleges támogathatósági követelményei – A békászó sas (Aquila pomarina) számára fontos állandó gyepterületek mint élőhelyek:

  • a kaszálás július 1-jétől engedélyezett (P);
  • minden egyes kötelezettségvállalás alá tartozó parcella területének legalább 10%-át műveletlenül kell tartani, és a kaszálás október 1-jétől engedélyezett (P);
  • a kötelezettségvállalás hatálya alá tartozó gyepterületen gépi munkagépekkel végzett munka, kaszálás és szénagyűjtés nem megengedett, kivéve az állati erővel működtetett gépeket (a 9.2.1. változat esetében), vagy a munka, kaszálás és szénagyűjtés kis teljesítményű gépi munkagépekkel végezhető (kaszálás rövid lámajú gépekkel és lassú sebességgel), nehézgépek használata tilos (a 9.2.2. változat esetében) (P);
  • a trágya hagyományos felhasználása legfeljebb 40 kg N a.s./ha (0,7 SZÁ/ha) (P) mennyiségig engedélyezett;
  • a legeltetést legfeljebb 0,7 SZÁ/ha értéken végzik;
  • az elöntött réteket legeltetni legkorábban két héttel a víz visszahúzódása után szabad;
  • nem kerül sor felszíni vetésre vagy felülvetésre. A helyi növényfajokkal történő vetés csak abban az esetben végezhető el, ha a rét egyes részei leromlottak vagy véletlenül megsérültek;
  • tilos a vegyszeres műtrágyák és növényvédő szerek használata (P);
  • a kedvezményezettek nyilvántartást vezetnek az agrár-környezetvédelmi követelmények végrehajtásához kapcsolódó mezőgazdasági tevékenységekről. A kötelezettségvállalások különleges követelményeinek be nem tartása esetén a nyújtott támogatás csökkentését alkalmazzák, ami egyes esetekben az intervencióra alkalmazandó szankciórendszer keretében a kifizetésből való kizárásig terjedhet;

A nemzeti jogszabályokban meghatározott alapvető követelmények:

 • a nem engedélyezett műtrágyák használatának tilalma (módosított MADR/MMAP 1378/1071/2010. számú együttes rendelet);
 • csak olyan növényvédő szerek használata, amelyek forgalmazása engedélyezett, és csak a használati utasításoknak megfelelően (Növény-egészségügyi – HG 1559/2004, OG 4/1995, módosított és kiegészített változat);
 • a mezőgazdasági földterületeken felhasználható műtrágyák mennyiségének korlátozása, a műtrágyák használatára vonatkozó tilalmi időszakok, a trágyázási terv betartásának kötelezettsége (A mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezés elleni cselekvési program – 333/165/2021. számú együttes rendelet);
 • a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő növény- és állatfajok védelme (módosított 57/2007 OUG);

Minimális tevékenység:

 • az állandó gyepterület olyan állapotban tartása, amely azt legeltetésre vagy művelésre alkalmassá teszi, a szokásos mezőgazdasági módszerek és gépek használatán túlmutató előkészítő tevékenységek nélkül, legalább egy éves mezőgazdasági tevékenység biztosításával, például a növényzet kaszálással és/vagy az invazív növényzet eltávolításával vagy legeltetéssel történő betakarításával;
 • az 1 800 m feletti magasságban fekvő, természetes módon legeltetésre alkalmas állapotban tartott állandó gyepterületek esetében a minimális tevékenység a legeltetés, a legeltetési időszak alatt legalább 0,3 SZÁ/ha állatlétszám biztosítása mellett, a gazdálkodó által tartott állatokkal; mivel 1 800 m feletti magasságban nem lehet nem termelő alternatívát alkalmazni;

1. csomag – magas természeti értékű gyepek (HNV)

Kötelezettségvállalás: műtrágya használata tilos

 • SMR2 – a gazdálkodók kötelesek:
  • betartani a trágya kijuttatására vonatkozó tilalmi időszakokat;
  • a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló akcióprogramban meghatározott agrokémiai vizsgálatok nélkül kijuttatott 170 kg N sa/ha/év szerves trágyából és műtrágyából származó nitrogén mennyiséget ne haladja meg, és kövesse a trágyázási tervet;
  • ne szorjon ki műtrágyát a vízvédő sávokra;
  • 3 évig megőrizni a gazdaság nyilvántartásait (trágyázási terv és műtrágya szállítási/szállítási dokumentumok);
  • rendelkezzen a környezetvédelmi és/vagy vízügyi hatósági dokumentumokkal (adott esetben);
 • nemzeti szabvány:
  • nem engedélyezett műtrágya használatának tilalma (1378/1071/2010. számú együttes rendelet);
  • mezőgazdasági területen felhasználható műtrágya mennyiségének korlátozása, műtrágyahasználati tilalmi időszakok, trágyázási terv betartásának kötelezettsége (Mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezés elleni akcióprogram, 333/165/2021. számú együttes rendelet) – a kötelezettségeket az SMR2 által biztosított alapkövetelmények tartalmazzák;
  • elkötelezettség: a növényvédő szerek használata tilos;
 • SMR7 – a gazdálkodók kötelesek:
  • jóváhagyott növényvédő szereket (NVSZ)-ket használjon, amelyek megtalálhatók a PEST-EXPERT adatbázisban;
  • csak arra a célra használja a NVSZ-t, amelyre jóváhagyták, és csak a használati utasításnak megfelelően;
  • ne használjon nagyon mérgező (T+) és mérgező (T) NVSZ-ket engedély nélkül;
  • nem alkalmaz NVSZ-t vízkészlet-védelmi övezetekben, egészségügyi és ökológiai védőövezetekben, valamint egyéb védett övezetekben;
  • legalább 3 évig megőrizni az üzemben tárolt és felhasznált növényvédőszer könyvelési nyilvántartását, valamint a növényvédő szerekkel végzett kezelések nyilvántartását;
  • nemzeti szabvány: Csak olyan növényvédő szerek használhatók, amelyek forgalomba hozatala engedélyezett, és csak a használati utasításnak megfelelően. (HG 1559/2004, OG 4/1995);

Kötelezettségvállalás: a kaszálás csak július 1-je után kezdődhet meg (az UAT-ban található, 600 m-nél nagyobb átlagos tengerszint feletti magasságú földterületek esetében) vagy június 15-e után (az UAT-ban található, 600 m-nél kisebb átlagos tengerszint feletti magasságú földterületek esetében)

csomag – Haris madár (Crex crex) fontos gyepterületei Vállalkozás: tilos műtrágya használata

 • SMR2 – lásd az SMR2 leírását az 1. csomag hasonló kötelezettségvállalásához;
 • nemzeti szabvány – lásd az 1. csomag hasonló kötelezettségvállalásának leírását;

Elkötelezettség: a növényvédő szerek használata tilos

 • SMR7 – lásd az SMR7 leírását az 1. csomag hasonló használatához;
 • Nemzeti szabvány – lásd az 1. csomag hasonló kötelezettségvállalásának leírását;

Kötelezettségvállalás: a kaszálás augusztus 1-től engedélyezett

 • SMR3 – lásd az SMR3 leírását az 1. csomag hasonló használatához;
 • SMR4 – lásd az SMR4 leírását az 1. csomag hasonló kötelezettségvállalásához;
 • nemzeti szabvány – lásd az 1. csomag hasonló kötelezettségvállalásának leírását;

3.2-es csomag – a Lanius minor és a falco vespertinus számára fontos gyepek

Kötelezettségvállalás: műtrágya használata tilos

 • SMR2 – lásd az SMR2 leírását az 1. csomag hasonló kötelezettségvállalásához;
 • nemzeti szabvány – lásd az 1. csomag hasonló kötelezettségvállalásának leírását;

Elkötelezettség: a növényvédő szerek használata tilos

 • SMR7 – lásd az SMR7 leírását az 1. csomag hasonló használatához;
 • nemzeti szabvány – lásd az 1. csomag hasonló kötelezettségvállalásának leírását;

Kötelezettségvállalás: a kaszálás július 1-ig engedélyezett

 • SMR3 – lásd az SMR3 leírását az 1. csomag hasonló használatához;
 • SMR4 – lásd az SMR4 leírását az 1. csomag hasonló kötelezettségvállalásához;
 • nemzeti szabvány – lásd az 1. csomag hasonló kötelezettségvállalásának leírását;

6. csomag – fontos pillangós rétek (Maculinea sp.)

Kötelezettségvállalás: műtrágya használata tilos

 • SMR2 – lásd az SMR2 leírását az 1. csomag hasonló kötelezettségvállalásához;
 • nemzeti szabvány – lásd az 1. csomag hasonló kötelezettségvállalásának leírását;

Elkötelezettség: a növényvédő szerek használata tilos

 • SMR7 – lásd az SMR7 leírását az 1. csomag hasonló használatához;
 • nemzeti szabvány – lásd az 1. csomag hasonló kötelezettségvállalásának leírását;

Kötelezettségvállalás: a kaszálás augusztus 26-tól engedélyezett

 • SMR3 – lásd az SMR3 leírását az 1. csomag fűnyírási kötelezettségvállalásához;
 • SMR4 – lásd az SMR4 leírását az 1. csomag hasonló kötelezettségvállalásához;
 • nemzeti szabvány – lásd az 1. csomag hasonló kötelezettségvállalásának leírását;

9.2-es csomag – állandó gyepek, amelyek fontos táplálkozási területei a békászó sasnak (Aquila pomaria)

Kötelezettségvállalás: műtrágya használata tilos

 • SMR2 lásd az SMR2 lebontását az 1. csomaghoz való hasonló kötelezettségvállaláshoz;
 • nemzeti szabvány – lásd az 1. csomag hasonló kötelezettségvállalásának leírását;

Elkötelezettség: a növényvédő szerek használata tilos

 • SMR7 – lásd az SMR7 leírását az 1. csomag hasonló használatához;
 • nemzeti szabvány – lásd az 1. csomag hasonló kötelezettségvállalásának leírását;

Kötelezettségvállalás: a fűnyírás július 1-től megtörténik

 • SMR3 – lásd az SMR3 leírását a 2. alcsomag kötelezettségvállalásához;
 • SMR4 – lásd az SMR4 leírását az 1. csomag hasonló kötelezettségvállalásához;
 • nemzeti szabvány – lásd az 1. csomag hasonló kötelezettségvállalásának leírását;

A nyújtott kifizetések degresszívek. A megállapított értékhatárnál nagyobb mezőgazdasági területtel rendelkező gazdaságok esetében a támogatás csökken azon mezőgazdasági területek után, amelyek ezt az értéket meghaladják:

P1 1. változata:

 • 0-5 ha – a hektáronként nyújtott támogatás 100%-a;
 • 5,01-10 ha – a hektáronként nyújtott támogatás 95%-a;
 • 10,01-15 ha – a hektáronként nyújtott támogatás 90%-a;
 • 15,01-30 ha – a hektáronként nyújtott támogatás 85%-a;
 • 30,01-50 ha – a hektáronként nyújtott támogatás 75%-a;
 • 50,01-100 ha – a hektáronként nyújtott támogatás 66%-a;
 • 100 ha felett – a hektáronként nyújtott támogatás 50%-a.
 • A P1 2. változata és a P3.1, P3.2, P6 és P9.2 1. változata:
 • 0-10 ha – a hektáronként nyújtott támogatás 100%-a,
 • 10,01-50 ha – a hektáronként nyújtott támogatás 90%-a,
 • 50 ha felett – a hektáronként nyújtott támogatás 80%-a,
 • 150 ha felett – a hektáronként nyújtott támogatás 0%-a.
 • A P1 3. változata és a P3.1, P3.2, P6 és P9.2 2. lehetősége:
 • 0-10 ha – a hektáronként nyújtott támogatás 100%-a,
 • 10,01-50 ha – a hektáronként nyújtott támogatás 90%-a,
 • 50 ha felett – a hektáronként nyújtott támogatás 80%-a,
 • 200 ha felett – a hektáronként nyújtott támogatás 0%-a.

DR-02 – AGRÁRKÖRNYEZETVÉDELEM ÉS KLÍMA A SZÁNTÓFÖLDEKEN

A DR-02 – Agrár-környezetvédelem és klíma a szántóterületeken a beavatkozás célja a korábbi programozási időszakokban tett erőfeszítések folytatása a mezőgazdasági gazdálkodás tervezési szintjének növelése érdekében a növénygazdálkodás javításával, valamint a biodiverzitás fenntartása egyes érdekes közösségi madárfajok védelme által (elsőbbségi és közös), valamint a mezőgazdasági élőhelyek egészére jellemző vadon élő állatok is. A beavatkozás megteremti a szükséges kereteket az általános extenzív mezőgazdasági módszerek széles körű alkalmazásához, amelyek a fajok vagy élőhelyek széles spektrumának sajátos természetvédelmi igényeire reagálnak.

Így a beavatkozás célja az alábbi, a 2014-2020-as PNDR programozási időszakban megvalósított, termőföldhöz kapcsolódó csomagok és csomagváltozatok népszerűsítése az

M.10 – Agrár-környezetvédelem és klíma eszközön keresztül:

 • 4. csomag – zöldtrágyázás;
 • 5. csomag – alkalmazkodás a klímaváltozás hatásaihoz;
 • 7. csomag – a vörösnyakú liba (Branta ruficollis) táplálkozási területeként fontos szántóföld;
 • 9.1-es csomag – szántóföld, amely fontos táplálkozási terület a békászó sas (Aquila pomarina) számára;
 • 10. csomag – ökológiai menedékhelyek szántóföldön a mezőgazdasági területhez kapcsolódó gyakori madárfajok számára;

A beavatkozás kedvezményezettjei a gazdálkodók (a mezőgazdasági földterület használói), a

 1. sz. Az (EU) 2021/2115 rendelet 3. cikkelye.

A feltételesség a teljes üzem szintjén és az egész naptári évre vonatkozik.

Kedvezményezett:

 • Románia területén található, az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszerben (IACS) azonosítható és jogosult felhasználási kategóriával rendelkező mezőgazdasági terület használója; az 5., 7., 9.1. és 10. csomag esetében ennek a területnek a támogatható területeken kell elhelyezkednie;
 • legalább 1 ha mezőgazdasági területtel rendelkezik, a támogatható parcellák mérete pedig legalább 0,3 ha;
 • vállalja, hogy az agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállalást annak aláírásától számított 5 évig fenntartja;
 • vállalja, hogy megfelel a vonatkozó alapkövetelményeknek és azon agrár- környezetvédelmi csomagok egyedi követelményeinek, amelyekre pályázik;
 • vállalja az agrár-környezeti követelmények teljesítésével összefüggő mezőgazdasági tevékenységek nyilvántartását (a vállalt területek szintjén alap és specifikus);

Több csomagra vonatkozó egyéb jogosultsági feltételek:

 • 4-es csomag – a zöld növények az ország egész területén elhelyezkedő szántóterületen elérhetők;
 • az 5., 7., 9.1. és 10. csomag alkalmazható a PNS-ben lehatárolt területeken az UAT LAU2 szinten (községek, városok, települések) elhelyezkedő termőföldekre;
 • a 4-es, 5-ös, 7-es és 10-es csomagon belül vállalt kötelezettségek feltétele a terület értékének megőrzése a kötelezettségvállalási időszak alatt, a követelmények hatálya alá tartozó telkek évről évre változtathatók;
 • a 9.1 csomagban vállalt kötelezettségek a parcella szintjén kerülnek alkalmazásra, a kötelezettségvállalás időtartama alatt a parcellák megváltoztatására nincs lehetőség;

I. A 4. csomag – zöldtrágyázás – konkrét támogathatósági feltételei

Konkrét követelmények:

 • a következő növények vetése (*): borsó, csicseriborsó, mustár, repce, szulfina, tehénborsó, lóhere, lucerna, bab, szójabab, lencse, csillagfürt, csicseriborsó, nagybab, zöldbab, hasított borsó október 15-ig történik a legfeljebb 600 m átlagos tengerszint feletti magasságban elhelyezkedő területeken (UAT), illetve szeptember 30-ig a 600 m feletti átlagos tengerszint feletti magasságban (P);
 • a kialakult kultúrát legkésőbb március 31-ig mechanikusan bele kell dolgozni a talajba;
 • a kialakult mezőgazdasági kulturát legalább 2 hónapig fenn kell tartani;
 • műtrágya használata tilos, zöldtrágya telepítése előtt csak szerves trágya használható;
 • a kedvezményezettek nyilvántartást vezetnek (gazdálkodási napló) az agrár- környezetvédelmi követelmények végrehajtásával összefüggő mezőgazdasági tevékenységekről;

(*) önmagában vagy a listán szereplő fajok keverékében termeszthetők; a listán szereplő fajok más fajokkal való a mg-i kulturaban történő keveredése esetén fenn kell tartani a felsorolt fajok túlnyomó részét, amely a kultúrában azonosíthatóvá teszi őket.

II. Az 5. csomag specifikus támogathatósági feltételei alkalmazkodás az éghajlatváltozás hatásaihoz

Támogatható terület:

 • 5. csomag – az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás az elsivatagosodás magas kockázatának kitett területeken található szántóföldeket célozza meg;

Konkrét követelmények:

 • minden termőterületen az alkalmazott tavaszi növényhez (kukorica, cirok, napraforgó, szója) legalább 2 különböző koraérettségű (korai vagy félkorai és félkésői vagy késői) hibrid/fajta egyidejűleg, egyenlő arányban kerül felhasználásra;
 • megengedett a minimális talajművelési módok alkalmazása, az érintett felületek (P) szántása tilos;
 • a kedvezményezettek nyilvántartást vezetnek az agrár-környezetvédelmi követelmények végrehajtásával összefüggő mezőgazdasági tevékenységekről;

III. Speciális jogosultsági feltételek a 7. csomaghoz – fontos szántóföld a vörösnyakú lúd (Branta ruficollis) takarmányozási területeként

Támogatható terület:

 • a Branta ruficollisra jellemző SPA-kban (különleges védelmi területek/arii de protectie speciala) található szántóföldet célozza meg;

Konkrét követelmények:

 • minden kötelezettségvállalási évben a teljes lekötött terület szintjén legalább 20% kukorica és minimum 30% őszi növény (búza, árpa, rozs, tritikálé, repce) kerül kialakításra;
 • az őszi növények (búza, árpa, rozs, tritikálé, repce) vetését október 15-ig be kell fejezni;
 • a kukorica betakarítása szeptember 15-től kezdődik;
 • az őszi vetés és február 28. közötti időszakban növényvédőszerek és műtrágyák nem használhatók;
 • a bérelt területen tilos a mezőgazdasági munka és a legeltetés, november 15. és február 28. között;
 • november 15. és február 28. között tilos madárriasztó módszereket alkalmazni;
 • a kedvezményezettek nyilvántartást vezetnek az agrár-környezetvédelmi követelmények végrehajtásával összefüggő mezőgazdasági tevékenységekről;

IV. Speciális jogosultsági kritériumok a 9.1. csomaghoz – fontos szántóföld a békászó sas (Aquila pomarina) táplálékkereső területeként

Támogatható terület:

 • szántóként használt mezőgazdasági földterületekre vonatkozik, amelyek nem jogosultak a 2. csomag – az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás vagy a 3. csomag – a vörösnyakú liba (Branta ruficollis) táplálkozási területeként fontos szántóterületre;
 • a 9.1 csomagra jogosult szántó 2021-től nem lehet állandó rét;

Konkrét követelmények:

 • tilos repce, kukorica és napraforgó termesztése;
 • minden lekötött parcella területének 10%-a műveletlen marad (P);
 • a megműveletlen felületet úgy kell elhelyezni, hogy a tömör művelési felület ne haladja meg a 4 ha-t, és az erre a célra kialakítandó sávok minimális szélessége nem lehet kisebb, mint 3 m;
 • a parcella területének 10%-a betakarítás nélkül marad, a termés pedig február végéig állva marad (P);
 • tilos műtrágya és növényvédő szerek használata (P);
 • tilos a meglévő rétek szántása vagy megvitatása olyan gazdaságokon belül, amelyek folyamatos kötelezettségvállalással rendelkeznek;
 • a kedvezményezettek nyilvántartást vezetnek az agrár-környezetvédelmi követelmények végrehajtásával összefüggő mezőgazdasági tevékenységekről;

V. A 10. csomag – ökológiai menedékhelyek szántóföldön a mezőgazdasági területhez kapcsolódó gyakori madárfajok számára – speciális jogosultsági kritériumai

Támogatható terület:

 • a bărăgani szántóföldet célozza meg;

Konkrét követelmények:

 • a lekötött terület legalább 30%-ának műveletlennek kell lennie. A 30%-os százalék a következőképpen oszlik meg:
  • az egyes parcellák területének legalább 10%-át kitevő rögzített tömör területet a kötelezettségvállalási időszak 4 évén keresztül műveletlenül tartanak. Ezen a területen csak augusztus 1. után évente kaszálnak/legelnek. A kötelezettségvállalás utolsó évében a megfelelő felület jelenik meg (P);
  • két, a teljes lekötött terület legalább 10%-át kitevő, meg nem művelt kompakt terület egyik évről a másikra áthelyezhető a teljes lekötött terület szintjén. Ezek a területek 1 éves időtartamra jönnek létre, minden kötelezettségvállalási év őszén. Ezen felületek szintjén 1 évig tilos a mezőgazdasági munka, beleértve az őszi szántást is, kivéve az augusztus 1-je után engedélyezett kaszálást vagy legeltetést (P);
 • minden évben 3, 10%-os műveletlenül hagyott felületen nem kerül kijuttatásra műtrágya vagy növényvédő szer (P);
 • tilos a meglévő rétek szántása vagy tárcsázása olyan gazdaságokon belül, amelyek folyamatos kötelezettségvállalással rendelkeznek;
 • a kedvezményezettek nyilvántartást vezetnek az agrár-környezetvédelmi követelmények végrehajtásával összefüggő mezőgazdasági tevékenységekről;

A kötelezettségvállalások konkrét előírásainak meg nem felelése esetén az odaítélt támogatás csökkentését alkalmazzák, amely esetenként a beavatkozásra vonatkozó szankciórendszer által biztosított esetekben a kifizetésből való kizárásig terjedhet.

A 4. csomaggal kapcsolatos nemzeti jogszabályok által meghatározott alapvető követelmények:

 • nem engedélyezett műtrágya használatának tilalma (1378/1071/2010. számú együttes rendelet, utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel);
 • a mezőgazdasági területeken felhasználható műtrágya mennyiségek betartása, a műtrágyahasználat tilalmi időszakai, a műtrágyázási terv betartása (MAP/MADR együttes rendelettel jóváhagyott mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezés elleni akcióprogram). 333 /165/2021) – a kötelezettségeket az SMR2 által biztosított alapkövetelmények tartalmazzák;

A 7., 9.1. és 10. csomagra vonatkozó nemzeti jogszabályok által megállapított alapvető követelmények:

 • nem engedélyezett műtrágya használatának tilalma (1378/1071/2010. számú együttes rendelet, utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel);
 • csak azokat a növényvédő szereket szabad használni, amelyek forgalomba hozatala engedélyezett, és csak a használati utasításnak megfelelően (HG 1559/2004, OG 4/1995, módosított és kiegészített);
 • a mezőgazdasági területeken felhasználható műtrágya mennyiségek betartása, a műtrágyahasználat tilalmi időszakai, a műtrágyázási terv betartása (MAP/MADR együttes rendelettel jóváhagyott mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezés elleni akcióprogram). 333 /165/2021) – a kötelezettségeket az SMR2 által biztosított alapkövetelmények tartalmazzák;

A 4., 5., 7., 9.1. és 10. csomaghoz kapcsolódó minimális tevékenység:

 • a termőföld fenntartása a szántóterületen évente legalább egyszer műveléssel és/vagy növényzet eltávolításával, kivéve az erdős területeket a PNDR 2007-2013 vagy 2014- 2020 vagy PNS által finanszírozott intézkedések révén;

A kompenzációs kifizetések összege:

 • csomag – 128 €/ha/év;
 • csomag – 105 €/ha/év;
 • 7. csomag – 93 €/ha/év;
 • 9,1 csomag – 151 €/ha/év;
 • 10-es csomag – 92 €/ha/év.

DR-03 - AGRÁRKÖRNYEZETVÉDELEM ÉS KLÍMA – Őshonos, kihalófélben lévő állatok támogatása

Az eltűnés veszélyének kitett helyi fajtákból származó haszonállatok tenyésztésére irányuló beavatkozás célja olyan önkéntes kötelezettségvállalások előmozdítása, amelyek túlmutatnak a genetikai erőforrások megőrzésére, fenntartható használatára és fejlesztésére vonatkozó kötelező követelményeken. A beavatkozás célja a gazdálkodók által eltűnéssel fenyegetett, helyi fajtákhoz tartozó fajtatiszta állatok tenyésztése, így választ ad a biodiverzitás megőrzésének és a hagyományos gyakorlatok fenntartásának és alkalmazásának szükségleteire.

Az eltűnés által veszélyeztetett helyi fajtákból származó haszonállatok tenyésztése című beavatkozás kedvezményezettjei azok a gazdálkodók, akik felnőtt, fajtatiszta tenyésztenyésztő nőstényeket nevelnek helyi, a PNS-ben előírt eltűnésveszélyes fajtákból.

A kölcsönös megfeleltetés az egész gazdaságra és a teljes naptári évre vonatkozik.

Azok a mezőgazdaságban használt helyi fajták, amelyeket az elhagyás veszélye fenyeget, és jogosultak erre a beavatkozásra:

Juh:

 • racka
 • suseni merinó
 • erdélyi merinó
 • kolozsvári merinó
 • vöröspofájú berke

Kecske:

 • bánáti fehér

Marha:

 • borzderes
 • román bivaly

Lófélék:

 • arab shagya
 • lipicai

Sertés:

 • báznai
 • mangalica

Az „Elhagyás által veszélyeztetett helyi fajtákból származó állatok tenyésztése” beavatkozás kedvezményezettjére vonatkozó jogosultsági feltételek:

 • a PNS-ben meghatározott, a fajta genealógiai nyilvántartásában nyilvántartott fajok és fajták közül elhagyásveszélyes, helyi fajtatiszta tenyésztenyésztő nőstényekkel rendelkezik;
 • vállalja, hogy a kötelezettségvállalást az aláírásától számított 5 évig fenntartja;
 • vállalja, hogy megfelel a vonatkozó alapkövetelményeknek és az alkalmazott állatokra vonatkozó speciális követelményeknek;
 • vállalja, hogy a vállalt állományok szintjén nyilvántartást vezet az alapvető és speciális követelmények teljesítésével összefüggő mezőgazdasági tevékenységekről;

Az „elhagyás veszélyének kitett helyi fajtákból származó állatok tenyésztése” beavatkozás konkrét követelményei:

 • a kedvezményezett megfelel az ANZ által elismert tenyésztő cég tenyésztési programjának. az állattenyésztésről szóló (EU) 2016/1012 rendelet 4. cikkelye;
 • a kedvezményezett 5 évig fenntartja a kötelezettségvállalás kezdetekor biztosított kifejlett fajtatiszta tenyészállatok számát, valamint az ezen állatok pótlásához szükséges fajtatiszta nőstény utódokat a kötelezettségvállalás lejártáig; ha a foglalkoztatott állomány az állatok betegsége, levágása, elhullása vagy értékesítése miatt csökken, a kedvezményezett köteles a Kifizető Ügynökséget értesíteni, és a fajtatiszta tenyésztenyésztésű felnőtt nőstény állományt visszaállítani fiatalkorról való átállással vagy felvásárlással; ha a fajtatiszta felnőtt állatok állománya a bejelentéstől számított legfeljebb 6 hónapon belül nem gyógyul, a támogatás arányosan csökken (P);
 • a kedvezményezett nyilvántartást vezet az alapvető és speciális követelmények teljesítésével összefüggő mezőgazdasági tevékenységekről a kötelezettségvállalás alá eső állományok szintjén;

A kötelezettségvállalások konkrét előírásainak be nem tartása esetén az odaítélt támogatás csökkentése kerül alkalmazásra, amely esetenként a hatályos szankciórendszer által biztosított esetekben a kifizetésből való kizárásig terjedhet.

A főként sportolási vagy rekreációs célokra használt lovak nem jogosultak kifizetésre a csomag keretében.

A kompenzációs támogatást évente folyósítják a PNS-ben meghatározott fajtákból alkalmazott fajtatiszta tenyésztenyésztésű nőstények után, számos állat egységenként (SZÁ) fix összegben, fajonkénti értékük a következő:

 • Juh – 87 €/SZÁ /év;
 • Kecske – 40 €/SZÁ/év;
 • Szarvasmarha – 200 €/SZÁ/év;
 • Lovak – 200 €/SZÁ/év;
 • Sertés – 300 €/SZÁ/év;

E beavatkozás kedvezményezettjei a PNS-ben meghatározott egyéb beavatkozásokon belül részesülhetnek támogatásban.

DR-04 – ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS – ÁTTÉRÉS

Az ebben a beavatkozásban biztosított támogatás mezőgazdasági területegységenként (hektáronként) jár azon gazdálkodóknak, akik önként vállalják, hogy ökológiai gazdálkodásra jellemző gyakorlatokat és módszereket alkalmaznak a 848/2018-as rendeletben meghatározottak szerint.

Az ökológiai gazdálkodásra való átállás kötelezettségvállalási ideje egynyári növények esetében legfeljebb 2 év, évelő növények esetében legfeljebb 3 év.

A biogazdákodásra való átállási kötelezettségvállalást követő időszakban a gazdálkodók kötelezettségvállalásokat írhatnak alá az ökológiai gazdálkodási gyakorlat fenntartására a vidékfejlesztési intervenció keretében tanúsított mezőgazdasági területeken az ökológiai gazdálkodás fenntartásának támogatására vonatkozóan – DR 05.

A beavatkozás 6 csomagot tartalmaz:

 1. csomag szántóföldön termesztett mezőgazdasági növények (beleértve a takarmánynövényeket is), amelyek ökológiai gazdálkodásra való átállás alatt állnak;
 2. csomag – zöldségek (beleértve a burgonyát is), ökológiai gazdálkodásra való átállás során;
 3. csomag – ökológiai gazdálkodásra való átállás alatt álló gyümölcsösök;
 4. csomag – ökológiai gazdálkodásra áttérő szőlőültetvények;
 5. csomag – ökológiai gazdálkodásra való átállás alatt álló gyógy- és aromanövények;
 6. csomag – 6.1. változat – ökológiai gazdálkodásra való átállás alatt álló állandó gyepterületek;
 7. csomag – 6.2. változat – állandó gyepterületek ökológiai gazdálkodásra való átállása során agrár-környezetvédelmi és éghajlati kötelezettségvállalással kombinálva;

Támogatásra jogosult terület:

 • a szántóföld (1., 2. és 5. csomag), gyümölcsös (3. csomag), szőlő (4. csomag) és állandó gyep (6. csomag) kategóriákba sorolt mezőgazdasági területek;
 • ökológiai gazdálkodásra való átállásra vonatkozó kötelezettségvállalások mezőgazdasági parcella szinten kerülnek alkalmazásra, a vállalási időszak alatt a parcellák megváltoztatására nincs lehetőség;
 • a 6. csomag – az ökológiai gazdálkodásra való áttérés alá eső gyepterületek, mind nemzeti szinten – 6.1. változat -, mind pedig az érintett támogatható területeken az állandó gyepterületekre alkalmazandó agrár-környezetvédelmi és éghajlat-változási kötelezettségvállalásokkal kombinálva – 6.2. változat – alkalmazható;
 • az olyan állandó gyepterületként használt mezőgazdasági parcellák, amelyekre agrár- környezetvédelmi és éghajlatvédelmi kötelezettségvállalás vonatkozik, nem jogosultak a 6. csomag 6.1. változata szerinti támogatásra;

Jogosultak:

 • az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszerben (IACS) azonosítható, Romániában található mezőgazdasági területet használó mezőgazdasági termelő;
 • legalább 1 hektár mezőgazdasági területtel rendelkezik, és a támogatható parcellák mérete legalább 0,3 hektár (0,1 hektár szőlő- és gyümölcsöskertek, gyümölcsösök, komló, gyümölcs- és szőlőültetvények esetében);
 • minden olyan évben, amelyre a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően támogatást igényel, ökológiai gazdálkodási tevékenységet folytatóként van nyilvántartásba véve;
 • vállalja, hogy nyilvántartást vezet a kötelezettségvállalások végrehajtásához kapcsolódó mezőgazdasági tevékenységekről (alapszintű és magasabb szintű kötelezettségvállalás alá tartozó területek szintjén);

A kötelezettségvállalások konkrét követelményei:

 • az intervenció kedvezményezettjeinek a kötelezettség teljes időtartama alatt be kell tartaniuk a kötelezettségvállalás hatálya alá tartozó ökológiai gazdálkodás területeken a különleges ökológiai gazdálkodási gyakorlatokat;
 • a kedvezményezettek nyilvántartást vezetnek a kötelezettségvállalások végrehajtásához kapcsolódó mezőgazdasági tevékenységekről;
 • azon állandó legelők esetében, amelyekre kötelezettségvállalásokat tesznek, a kötelezettségvállalási időszak alatt legalább 0,3 SZÁ/ha állománysűrűséget kell biztosítani;

A kifizetés 100%-ban vissza nem térítendő állami támogatást jelent.

A hat javasolt csomag mindegyike esetében hektáronkénti mezőgazdasági területre vonatkozó kompenzációs kifizetéseket nyújtanak:

 • csomag – szántóföldön termesztett mezőgazdasági növények (beleértve a takarmánynövényeket is), amelyek ökológiai gazdálkodásra való átállás alatt állnak- 293 euro/ha/év;
 • csomag – zöldségek (beleértve a burgonyát is), ökológiai gazdálkodásra való átállás során – 500 euro/ha/év;
 • csomag – ökológiai gazdálkodásra való átállás alatt álló gyümölcsösök – 620 euro/ha/év;
 • csomag – ökológiai gazdálkodásra áttérő szőlőültetvények – 530 euro/ha/év;
 • csomag – ökológiai gazdálkodásra való átállás alatt álló gyógy- és aromanövények – 365 euro/ha/év;
 • csomag – 6.1. változat – ökológiai gazdálkodásra való átállás alatt álló állandó gyepterületek – 143 euro/ha/év;
 • csomag – 6.2. változat – állandó gyepterületek ökológiai gazdálkodásra való átállása során agrár-környezetvédelmi és éghajlati kötelezettségvállalással kombinálva – 39 euro/ha/év;

DR-05 – ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS - A MINŐSÍTÉS FENNTARTÁSA

A beavatkozás keretében nyújtott támogatás hektáronkénti mezőgazdasági területre jut azoknak a mezőgazdasági termelőknek, akik önként vállalják a 848/2018/EU rendeletben meghatározott különleges ökológiai gazdálkodási gyakorlatok és módszerek fenntartását.

A ökológiai gazdálkodás fenntartására vonatkozó kötelezettségvállalások (beleértve a kezdeti átállási időszakot közvetlenül követő kötelezettségvállalásokat is) 5 évre szólnak. Az ökológiai gazdálkodás fenntartására vonatkozó kötelezettségvállalások 5 éves időszakát követően évente meghosszabbíthatók.

A beavatkozás 6 csomagot tartalmaz:

 • 1. csomag – szántóföldön termesztett bióminősítésű mezőgazdasági növények (beleértve a takarmánynövényeket is);
 • 2. csomag – biominősítésű zöldségek (beleértve a burgonyát is), bio minősítéssel;
 • 3. csomag – biominősítésű gyümölcsösök;
 • 4. csomag – biominősítésű szőlőültetvények;
 • 5. csomag – biominősítésű gyógy- és aromanövények;
 • 6. csomag – 6.1. változat – biominősítésű állandó gyepterület;
 • 7. csomag – 6.2. változat – biominősítésű állandó gyepterület, agrár-környezetvédelmi és éghajlati kötelezettségvállalással kombinálva;

Támogatásra jogosult terület:

 • szántóföld (1., 2. és 5. csomag), gyümölcsös (3. csomag), szőlő (4. csomag) és állandó gyep (6. csomag) kategóriákba sorolt mezőgazdasági területek;
 • az intervenció keretében vállalt kötelezettségek a mezőgazdasági parcellák szintjén érvényesek, és a kötelezettségvállalási időszak alatt nincs lehetőség parcellaváltásra;
 • a 6. csomag – minősített állandó gyepterületek a ökológiai gazdálkodásban mind nemzeti szinten – 6.1. változat -, mind pedig az érintett támogatható területeken az állandó gyepterületekre alkalmazandó agrár-környezetvédelmi és éghajlat-változási kötelezettségvállalásokkal k ombinálva – 6.2. változat – alkalmazható;
 • az olyan állandó gyepterületként használt mezőgazdasági parcellák, amelyekre agrár- környezetvédelmi és éghajlatvédelmi kötelezettségvállalás vonatkozik, nem jogosultak a 6. csomag 6.1. változata szerinti támogatásra;

Jogosultak:

 • az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszerben (IACS) azonosítható, Romániában található mezőgazdasági területet használó mezőgazdasági termelő;
 • legalább 1 hektár mezőgazdasági területtel rendelkezik, és a támogatható parcellák mérete legalább 0,3 hektár (0,1 hektár szőlő- és gyümölcsöskertek, gyümölcsösök, komló, gyümölcs- és szőlőültetvények esetében);
 • minden olyan évben, amelyre a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően támogatást igényel, ökológiai gazdálkodási tevékenységet folytatóként van nyilvántartásba véve;
 • vállalja, hogy nyilvántartást vezet a kötelezettségvállalások végrehajtásához kapcsolódó mezőgazdasági tevékenységekről (alapszintű és magasabb szintű kötelezettségvállalás alá tartozó területek szintjén);

A kötelezettségvállalások konkrét követelményei:

 • az intervenció kedvezményezettjeinek a kötelezettség teljes időtartama alatt be kell tartaniuk a kötelezettségvállalás hatálya alá tartozó ökológiai gazdálkodás területeken a különleges ökológiai gazdálkodási gyakorlatokat;
 • a kedvezményezettek nyilvántartást vezetnek a kötelezettségvállalások végrehajtásához kapcsolódó mezőgazdasági tevékenységekről;
 • azon állandó legelők esetében, amelyekre kötelezettségvállalásokat tesznek, a kötelezettségvállalási időszak alatt legalább 0,3 SZÁ/ha állománysűrűséget kell biztosítani;

Minimális tevékenység:

 • a szántóföldek karbantartása a szántóföldeken évente legalább egyszer végzett talajművelés és/vagy növényzet eltávolítása révén, kivéve a PNS 2007-2013 vagy 2014-2020 vagy a PNS által finanszírozott intézkedésekkel erdősített területeket;
 • állandó növényállományok fenntartása:
  • gyümölcsösökre, szőlőültetvényekre, faiskolákra, komlóskertekre jellemző karbantartási munkák (koronavágás, zöldmetszés, száraz metszés);
  • karbantartási munka a növénysorok között és a sorban lévő növények között (a füves és/vagy spontán fás növényzet éves kaszálása);
  • az állandó gyepterület olyan állapotban tartása, amely alkalmassá teszi a legeltetésre vagy művelésre, a szokásos mezőgazdasági módszerek és gépek használatán túlmutató előkészítő tevékenységek nélkül, legalább egy éves mezőgazdasági tevékenység biztosításával, például a növényzet kaszálással és/vagy az invazív növényzet eltávolításával vagy legeltetéssel történő betakarításával;

A műtrágyák és növényvédőszerek használatára vonatkozó, a nemzeti jogszabályokban meghatározott minimális követelmények:

Növényegészségügy – 4/1995 számú SR, a módosított és kiegészített változatban:

a növényvédőszereket csak arra a célra szabad használni, amelyre azokat jóváhagyták, és csak a használati utasításnak megfelelően.

Műtrágya használata:

A MAPAM/MS 6/22/2004. sz. közös rendelete a RO-FERTILIZER jelzésű, Romániában felhasználásra és forgalomba hozatalra engedélyezett műtrágyák listájára felvehető műtrágyák engedélyezésével foglalkozó tárcaközi bizottság szervezetéről és működéséről szóló rendelet jóváhagyásáról, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel – a felhasználásra és forgalomba hozatalra nem engedélyezett műtrágyák használatának tilalma.

A nemzeti jogszabályokban meghatározott egyéb vonatkozó kötelező követelmények: Ökológiai gazdálkodás – MADR 45/2022 számú rendelet – Az ökológiai gazdálkodást folytató vállalkozóknak be kell jelenteniük tevékenységüket a megyei és települési mezőgazdasági igazgatóságoknál, és egy elismert ellenőrző szerv által végzett ellenőrzésnek kell alávetniük magukat.

A kifizetés 100%-ban vissza nem térítendő állami támogatást jelent.

A hat javasolt csomag mindegyike esetében hektáronkénti mezőgazdasági területre vonatkozó kompenzációs kifizetéseket nyújtanak:

 • 1. csomag – szántóföldön termesztett ökológiai minősítési mezőgazdasági növények (beleértve a takarmánynövényeket is) – 218 euro/ha/év;
 • 2. csomag – ökológiai minősítési zöldségek (beleértve a burgonyát is), ökológiai minősítéssel – 431 euro/ha/év;
 • 3. csomag – ökológiai minősítési gyümölcsösök – 442 euro/ha/év;
 • 4. csomag – ökológiai minősítési szőlőültetvények – 479 euró/ha/év;
 • 5. csomag – ökológiai minősítési gyógy- és aromanövények – 350 euró/ha/év;
 • 6. csomag – 6.1. változat – ökológiai minősítési állandó gyepterület – 129 euro/ha/év;
 • 6. csomag – 6.2. változat – ökológiai minősítési állandó gyepterület, agrár- környezetvédelmi és éghajlati kötelezettségvállalással kombinálva – 73 euro/ha/év;

DR-06 – ÁLLATJÓLÉT

Az állatjóléti beavatkozás célja, hogy ösztönözze a magasabb szintű állatjóléti előírások alkalmazását a sertés- és baromfigazdaságokban, a kötelező minimális előírásokon túlmenően, az élelmiszerbiztonság és az élelmiszer-minőség biztosítása érdekében, az állatok egészségének a takarmányozási, itatási és tartási feltételek kiigazításával történő javításával.

A beavatkozás keretében nyújtott támogatás kedvezményezettjei a sertés- és baromfiágazatban működő, állategészségügyi szempontból engedélyezett kereskedelmi gazdaságok, amelyek önkéntes alapon évente vállalják, hogy a vonatkozó kötelező előírásokon túlmutató jóléti normákat fogadnak el.

Az állatjóléti intervenció csomagja alapján a SERTÉSTENYÉSZTÉSI ÁGAZATBAN MŰKÖDŐ, állatorvosi engedéllyel rendelkező és önkéntes állatjóléti kötelezettségvállalásokat vállaló kereskedelmi gazdaságok jogosultak a támogatásra.

Jogosultsági feltételek

Az intervenció/csomag/alcsomag keretében akkor nyújtható sertésjóléti támogatás, ha a kedvezményezett:

 • szerepel az ANSVSA Országos mezőgazdasági Üzemek Nyilvántartásában, és rendelkezik gazdaságkóddal;
 • rendelkezik az ANSVSA -kóddal ellátott, a gazdaság egészére vonatkozó állat- egészségügyi engedéllyel;
 • vállalja, hogy a kötelezettségvállalás teljes időtartama alatt megfelel a vonatkozó alapkövetelményeknek és azon alcsomagok egyedi követelményeinek, amelyekre pályázik;

Támogatható állatállomány:

 • az állatjóléti intervenció keretében támogatható termelési ciklusok maximális száma a hízósertés kategóriában (a kategóriába való belépéstől) 3,2 termelési ciklus évente;
 • a nőivarú tenyészállatok (kocák és kocasüldők) kategóriájában az átlagos éves állomány támogatható;

A nem támogatható állatok kategóriájába tartoznak:

 • olyan állatok, amelyek nem kerültek be a kategóriába (pl. kandisznók);
 • hízott sertések, amelyeket a kategóriába való belépés után (30 kg/egyed átlagsúlyt meghaladó tömeggel – a szállítólevéllel igazoltan) betelepítettek/beléptettek a gazdaságba;
 • 96 kg/egyed alatti átlagtömeggel szállított hízott sertések (a szállítólevelek alapján);
 • selejtezett állatok, selejtezések és elhullások;
 • az állatok száma meghaladja a gazdaság maximális éves befogadóképességét;

Az állatjóléti intervenció ezen alcsomagja keretében azok az ÁLLATTENYÉSZTÉSI ÁGAZATBAN MŰKÖDŐ KERESKEDELMI BAROMFITARTÓ GAZDASÁGOK

jogosultak, amelyek állatorvosi engedéllyel rendelkeznek és önként vállalnak kötelezettségeket az állatok jóléte érdekében.

Jogosultsági feltételek

A madárjóléti kifizetések az alcsomag keretében akkor nyújthatók, ha a kedvezményezett:

 • állatorvosi engedéllyel rendelkezik az egész gazdaságra vonatkozóan;
 • vállalja, hogy a kötelezettség teljes időtartama alatt megfelel a vonatkozó alapkövetelményeknek és azon alcsomagok egyedi követelményeinek, amelyekre vonatkozik;

Támogatható baromfiállományok:

 • az intézkedések – Állatjólét keretében támogatható termelési ciklusok maximális száma a hús csirke kategóriában évi 6,5 termelési ciklus, a pulykakategóriában pedig évi 3,7 termelési ciklus;
 • a tojótyúk és a nehéz tenyésztyúk kategóriában az átlagos éves állomány jogosult;

Ennek megfelelően azon kategóriák esetében, amelyek esetében a támogathatóság évi maximális számú termelési ciklusra vonatkozik, ahhoz, hogy az állatok támogathatónak minősüljenek, a termelési ciklus időtartamának el kell érnie a referenciaciklus referencia- időszakának  legalább  90%-át  (amelyet  a  kompenzációs  kifizetések  kiszámításának módszertanában figyelembe vesznek), és a minimális életkor, amelytől kezdve az állatok támogathatóak, a brojler kategóriában 35 nap, a pulyka kategóriában pedig 71 nap.

A nem támogatható madárkategóriák közé tartoznak:

 • a kategóriába nem tartozó madarak (pl. kirepülő fiókák, cserefiókák, tenyészkakasok stb.);
 • olyan madarak, amelyek nem voltak a gazdaságban a termelési ciklus minimális támogathatósági időszakában;
 • selejtezett madarak, kényszerűségből selejtezett madarak és elhullások;
 • a gazdaság maximális éves befogadóképességét meghaladó madárlétszám, beleértve a ritkításokat is (a termelési ciklus teljes időtartama alatt a sűrűség biztosításához szükséges); 

DR-07 - ERDŐ-KÖRNYEZET ÉS ÉGHAJLATVÁLTOZÁS

Erdő-környezetvédelmi és éghajlatváltozási kifizetésekben részesülnek azok az erdőtulajdonosok a FFN-ben vagy azok társulásaiban, akik önkéntes erdő-környezetvédelmi és éghajlatváltozási kötelezettségvállalásokat tesznek. A kötelezettségvállalások 5 éves időszakra vonatkoznak.

Támogatható kedvezményezettek:

 • FFN földtulajdonosok, amelyek lehetnek:
  • természetes és jogi személyek magántulajdona;
  • a közigazgatási területi egységek köztulajdona;
  • a közigazgatási-területi egységek magántulajdona;
 • a fent említett földtulajdonosok egyesületei;

Jogosult területek:

 • a kötelezettségvállalás tárgyát képező erdőterület Románia területén található, és a FFN részét képezi;
 • az erdőkkel borított, valamint az erdősítésre vagy újraerdősítésre szánt földterületek az intervenció hatálya alá tartoznak, kivéve az I. funkcionális típusba (T I) sorolt területeket, feltéve, hogy az erdősítésre vagy újraerdősítésre szánt földterületek nem haladják meg a vállalt terület 15%-át;
 • a kötelezettségvállalás minimális területe legalább 100 hektár;
 • a kötelezettségvállalás által lefedett területeket elektronikusan kell azonosítani;
 • a területnek egy hatályos erdőgazdálkodási terv részét kell képeznie (a terv akkor tekinthető hatályosnak, ha a második tervezési konferencia jegyzőkönyvét jóváhagyták);

Egyéb jogosultsági feltételek:

 • a kedvezményezett vállalja, hogy 5 éven keresztül fenntartja a erdei-környezetvédelmi és éghajlati kötelezettségvállalást;
 • a kedvezményezettnek erdőgazdálkodási/szolgáltatási szerződéssel kell rendelkeznie egy engedéllyel rendelkező erdőgazdálkodási társasággal;
 • a kedvezményezettnek az intervencióhoz való hozzáférés iránti kérelem benyújtásakor a kedvezményezett tulajdonában lévő összes támogatható területtel részt kell vennie egy termelési és/vagy védelmi egységben;

Az 500 hektárnál nagyobb erdők esetében a kitermelhető fa elsődleges és másodlagos termékek formájában történő hasznosításából származó jövedelem összege fokozatosan növekszik, így az erdőgazdálkodás jövedelmezősége is javul, így felmerül az esetleges túlkompenzáció veszélye.

A pénzügyi támogatás fokozatos csökkenését az 500 hektárnál nagyobb területek esetében alkalmazzák, így a kifizetések szintje a következőképpen módosul:

 • 100-500 ha – a kifizetés összegének 100%-a;
 • 500,01 – 1000 ha – a kifizetési összeg 85%-a;
 • 1000,01 – 5000 ha – a kifizetés összegének 65%-a;
 • 5000 ha felett – a kifizetés összegének 50%-a;

DR-08 - ERDŐSÍTÉS - FÁSÍTOTT TERÜLETEK FENNTARTÁSA ÉS GONDOZÁSA

A beavatkozás célja, hogy továbbra is pénzügyi támogatást nyújtson azoknak a kedvezményezetteknek, akik a 2014-2020-as nemzeti vidékfejlesztési program 8. intézkedése

– Az erdők fejlesztésére és az erdők életképességének javítására irányuló beruházások, 8.1. alintézkedés – Erdősítés és erdők létrehozása keretében kötelezettséget vállaltak, vagy akik a 2007-2013-as Országos Vidékfejlesztési Program 221. intézkedése – Mezőgazdasági földterületek első erdősítése keretében szerződést kötöttek.

8.1 alintézkedés – Erdősítés és erdők létrehozása a PNDR 2014-2020 keretében:

A beavatkozás keretében nyújtott támogatás kedvezményezettjei a mezőgazdasági és nem mezőgazdasági földterületek állami és magántulajdonosai és társulásaik.

Támogatási feltételek:

 • a kötelezettségvállalás végrehajtása során az erdősítéssel érintett terület nagysága legalább 0,5 hektár, az erdősített kompakt terület nagysága pedig legalább 0,1 hektár;
 • a kötelezettségvállalás időtartama alatt az erdősítéssel érintett földterületet legalább 1 hektáron, az erdősített minimális kompakt területet pedig legalább 0,5 hektáron kell tartani;

221. intézkedés – Mezőgazdasági területek első erdősítése a PNDR 2007-2013 keretében:

A támogatás kedvezményezettjei a mezőgazdasági földterületek jogszerű birtokosai. Ugyanazon a földterületen és időszakban nem lehetnek a FEGA vagy a FEADR más támogatási formái, kivéve az erdő-környezetvédelmi és éghajlati kifizetéseket.

Az erdősített terület nagysága a szerződés végrehajtása során legalább 0,5 hektár marad.

*A kedvezményezettek ezen túlmenően az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (FEGA) is igényelhetnek támogatást a támogatható erdősített földterületekre azon közvetlen kifizetési rendszereken keresztül, amelyekre jogosultak. 

221. intézkedés – Mezőgazdasági területek első erdősítése az NVP (PNDR) 2007-2013 keretében:

A mezőgazdasági jövedelemkiesést kompenzáló díjakat 100%-ban állami forrásokból fedezik.

DR-09 - HÁTRÁNYOS TERMÉSZETI ADOTTSÁGÚ VAGY EGYÉB SAJÁTOS HÁTRÁNYOKKAL SÚJTOTT TERÜLETEK- HEGYVIDÉKI TERÜLET

Az intézkedés kedvezményezettjei a 4. cikk (4) bekezdésében meghatározott aktív mezőgazdasági termelők. (1) bekezdése alapján a 2115/2021/EU rendelet.

A kölcsönös megfeleltetés a gazdaság egészére és az egész naptári évre vonatkozik.

Az e beavatkozás keretében alkalmazandó támogathatósági feltételek a következők:

 • a támogatás kedvezményezettjének a 2115/2021/EU rendelet 4. cikkelyének (1) bekezdésében meghatározott aktív mezőgazdasági termelőnek kell lennie;
 • a kedvezményezett a Románia területén található, az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszerben (IACS) azonosítható mezőgazdasági terület használója, amely az 1305/2013/EU rendelet 32. cikkelyének (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően lehatárolt hegyvidéki területre vonatkozó támogatható területbe tartozik, és az APIA-nál be van jegyezve a mezőgazdasági területtel;
 • a gazdaság minimális mérete 1 hektár, a támogatható parcellák minimális mérete pedig 0,3 hektár (az egységes területalapú támogatási rendszer különleges feltételeiben meghatározott esetekben, bizonyos növénytípusok esetében a parcella minimális mérete legalább 0,1 hektár – szőlő, gyümölcsösök, komló, gyümölcs- és szőlőfaiskolák, üvegházak és szoláriumok esetében);
 • a kedvezményezett éves szinten vállalja, hogy a természeti korlátok által érintett területeken fekvő mezőgazdasági földterületeken folytatja a gazdálkodást;

Támogatható terület:

Ez az intézkedés olyan területeken található mezőgazdasági földterületek használatának pénzügyi támogatására (a mezőgazdasági termelők kompenzálására) szolgáló eszköz, ahol a hegyvidéki területek magassági és lejtési jellemzői miatt az éghajlati és domborzati viszonyok befolyásolják a mezőgazdasági termelést (1305/2013/EU rendelet 32. cikkelyének

 1. bekezdése), amely az alábbi kritériumok szerint kijelölt közigazgatási területi egységek (LAU 2) területeinek összege:
  • legalább 600 m átlagos tengerszint feletti magasságban elhelyezkedő közigazgatási területi egységek, amelyek határai az ezekhez a UAT-khoz tartozó (az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszerben azonosított – IACS) fizikai blokkok határai;
  • 400-600 m közötti átlagos tengerszint feletti magasságban elhelyezkedő, legalább 15%-os átlagos lejtéssel rendelkező közigazgatási területi egységek, amelyek határai az ezekhez a UAT-khez tartozó (az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszerben azonosított – IACS) fizikai blokkok határai.

A hegyvidéki területen a kompenzációs kifizetés mértéke 94 euró/ha/év.

Az ANC-ZM beavatkozás végrehajtásához szükséges pénzügyi források biztosítása érdekében 2023-tól az 50 hektárt meghaladó területekre a következő csökkenési sávokat kell alkalmazni: 50,01-100 hektár, 100,01-300 hektár és 300 hektár felett.

DR-10 - JELENTŐSEBB TERMÉSZETI KORLÁTOK ÁLTAL ÉRINTETT TERÜLETEK

Az intervenció kedvezményezettjei az aktív mezőgazdasági termelők, a 2115/2021/EU rendelet 4. cikkelyének (1) bekezdésében meghatározottak szerint. A feltételesség a gazdaság egészére és az egész naptári évre vonatkozik.

Támogathatósági feltételek:

 • a támogatás kedvezményezettjének a 2115/2021/EU rendelet 4. cikkelyének (1) bekezdésében meghatározott aktív mezőgazdasági termelőnek kell lennie;
 • a kedvezményezett a Románia területén található, az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszerben (IACS) azonosítható mezőgazdasági terület használója, amely az 1305/2013/EU rendelet 32. cikkelyének (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően lehatárolt hegyvidéki területre vonatkozó támogatható területbe tartozik, és az APIA-nál be van jegyezve a mezőgazdasági területtel;
 • a gazdaság minimális mérete 1 hektár, a támogatható parcellák minimális mérete pedig 0,3 hektár (az egységes területalapú támogatási rendszer különleges feltételeiben meghatározott esetekben, bizonyos növénykultúrák esetében a parcella minimális mérete legalább 0,1 hektár – szőlő, gyümölcsös, gyümölcsös, gyümölcsös, komló, gyümölcs- és szőlőfaiskola, üvegház és szolárium – esetében);
 • a kedvezményezett éves szinten vállalja, hogy a természeti korlátok által érintett területeken fekvő mezőgazdasági földterületeken folytatja a gazdálkodást;

Támogatható terület:

Ezen támogatás (ANC SEMN) olyan területeken található mezőgazdasági földterületek használatának pénzügyi támogatására (a mezőgazdasági termelők kompenzálására) szolgáló eszköz, ahol a kedvezőtlen természeti feltételek miatt a mezőgazdasági termelés mennyiségi és/vagy minőségi csökkenése tapasztalható.

Mivel kompenzációs kifizetésről van szó, az intézkedés keretében nyújtott vissza nem térítendő állami támogatás intenzitása 100%. Az ANC-SEMN beavatkozás végrehajtásához szükséges pénzügyi források biztosítása érdekében 2023-tól az egyéb jelentős természeti korlátokkal küzdő területek esetében a kompenzációs kifizetés mértéke 12 euró/ha/év.

A degresszív fizetési intervallum területekre nem vonatkozik.

DR-11 - SPECIFIKUS TERMÉSZETI KORLÁTOK ÁLTAL ÉRINTETT TERÜLETEK

A beavatkozás keretében évente nyújtanak támogatást a mezőgazdasági terület (ha) alapján.

Az e beavatkozáson keresztül nyújtott támogatás célja, hogy részben vagy egészben kompenzálja a gazdálkodókat a szóban forgó terület természeti korlátaiból vagy egyéb sajátos korlátaiból eredő többletköltségekért és bevételkiesésért, csökkentve ezzel a mezőgazdasági tevékenység abbahagyásának kockázatát (amely ezeken a területeken magasabb).

Az  a  2115/2021/EU  rendelet  4.  cikkelyének  (1)  bekezdése  alapján  a  beavatkozás kedvezményezettjei az aktív mezőgazdasági termelők.

A feltételrendszer a gazdaság egészére és az egész naptári évre vonatkozik

Támogathatósági feltételek:

 • a támogatás kedvezményezettjének a 2115/2021/EU rendelet 4. cikkelyének (1) bekezdésében meghatározott aktív mezőgazdasági termelőnek kell lennie;
 • a kedvezményezett a Románia területén található, az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszerben (IACS) azonosítható mezőgazdasági terület használója, amely az 1305/2013/EU rendelet 32. cikkelyének (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően lehatárolt hegyvidéki területre vonatkozó támogatható területbe tartozik, és az APIA-nál be van jegyezve a mezőgazdasági területtel;
 • a gazdaság minimális mérete 1 hektár, a támogatható parcellák minimális mérete pedig 0,3 hektár (az egységes területalapú támogatási rendszer különleges feltételeiben meghatározott esetekben, bizonyos növénykultúrák esetében a parcella minimális mérete legalább 0,1 hektár – szőlő, gyümölcsös, gyümölcsös, gyümölcsös, komló, gyümölcs- és szőlőfaiskola, üvegház és szolárium – esetében);
 • a kedvezményezett éves szinten vállalja, hogy a természeti korlátok által érintett területeken fekvő mezőgazdasági földterületeken folytatja a gazdálkodást;

Az egyéb különleges természeti korlátokkal küzdő területek esetében a kompenzációs kifizetés mértéke 80 €/ha/év.

A pénzügyi támogatás csökkenése: Az 50 hektárnál nagyobb mezőgazdasági területtel rendelkező gazdaságok esetében (a csökkenés küszöbértéke) a támogatás összege csökken az ezt az értéket meghaladó mezőgazdasági területek esetében:

 • 1-50 ha – a hektáronkénti támogatás 100%-a – 80 euro/ha/év;
 • 50,01-100 ha – a hektáronkénti támogatás 75%-a – 60 euro/ha/év;
 • 100,01-300 ha – a hektáronként nyújtott támogatás 50%-a – 40 euro/ha/év;
 • 300 hektár felett – a hektáronkénti támogatás 35%-a – 28 euro/ha/év;

DR-12 - BERUHÁZÁS A FIATAL ÉS ÚJONNAN LETELEPEDETT MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK GAZDASÁGAINAK MEGERŐSÍTÉSÉBE

Támogatható kedvezményezettek:

Azok a fiatal mezőgazdasági termelők, akik a PNDR 2014-2020 6.1. alintézkedése szerinti üzleti terv végrehajtását befejezték, beleértve az átmeneti időszakot, vagy olyan mezőgazdasági termelők, akik legfeljebb 5 évvel az e beavatkozásra vonatkozó támogatási kérelem benyújtása előtt alakultak. A gazdaság vezetői a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában legfeljebb 45 évesek. Magánszemélyek nem jogosultak.

Támogathatósági feltételek:

 • a pályázó a támogatási kérelem benyújtását megelőzően szerepel az APIA/ANSVSA rendszerben (adott esetben) azzal a gazdasági tevékenységformával, amelyre e beavatkozás keretében támogatást kér;
 • a beruházást olyan gazdaságban kell végrehajtani, amelynek gazdasági mérete legalább 12 000 EUR SO;
 • a beruházás gazdasági életképességét a műszaki és gazdasági dokumentáció alapján kell igazolni;
 • a kérelmezőnek bizonyítania kell, hogy a beruházás társfinanszírozott;
 • a kérelmezőnek a gazdaság vezetőjének kell lennie (a gazdaságot irányító személynek), és a projekthez kapcsolódó szakmai alkalmasságot kell bizonyítania;
 • a beruházás megfelel a projektre vonatkozó hatályos nemzeti jogszabályok rendelkezéseinek;
 • a gyümölcságazatban végrehajtandó beruházásokat előirányzó projektek esetében az ágazatra vonatkozó egyedi támogathatósági feltételeket a gyümölcságazatra vonatkozó intervenciós adatlapnak megfelelően veszik figyelembe, kivéve a gazdasági dimenziót;
 • a feldolgozást/csomagolást/tárolást javasló projektek esetében a feldolgozandó/csomagolandó/tárolandó mezőgazdasági termékek legalább 50%-ának a tagok saját gazdaságából és/vagy gazdaságaiból (társulások esetében) kell származnia;
 • ha a projekt mezőgazdasági üzemek szintjén öntözőberendezésekbe történő beruházásokat irányoz elő, ezek csak akkor támogathatók, ha megfelelnek a 2115/2021/EU rendelet 74. cikkelyének meghatározott feltételeknek, és bizonyított, hogy a projekt szintjén:
  • az előzetes értékelés alapján a beruházás legalább 10%-os lehetséges vízmegtakarítást biztosít;
  • amennyiben a beruházás olyan felszín alatti vagy felszíni víztesteket érint, amelyeket a megfelelő vízgyűjtő-gazdálkodási tervben vízmennyiségi okokból nem megfelelőnek minősítettek, a vízfelhasználás tényleges csökkenése az a) pontban meghatározott potenciális megtakarítás legalább 50 %-ával vagy az illetékes hatóság által meghatározott százalékos aránynak megfelelően (adott esetben), hozzájárulva a víztestek jó állapotának eléréséhez;

Egyéb kötelezettségvállalások

A pályázó a szerződés időtartama alatt nem csökkenti a gazdaságnak a támogatási kérelem benyújtásakor tervezett gazdasági méretét, több mint 15%-kal. Kivételesen, a faiskolák esetében, a gazdasági méret legfeljebb 15%-os ingadozási sávja magasabb lehet. A mezőgazdasági üzem gazdasági mérete azonban semmilyen körülmények között sem csökkenhet a támogathatósági feltételekben meghatározott 12 000 SO minimális küszöbérték alá.

Támogatható beruházások

 • (új és/vagy korszerűsített) épületek, beleértve a mezőgazdasági termények számára fenntartott védett területeket, a mezőgazdasági tevékenység végzéséhez szükséges létesítményekkel és közművekkel és/vagy a gazdaságban előállított mezőgazdasági termékek csomagolására és/vagy tárolására szolgáló létesítményekkel, amelyek kapacitása a gazdaság termelési kapacitásához igazodik;
 • a gyümölcsfarmok létrehozásába és korszerűsítésébe történő beruházás, beleértve a gyümölcsültetvények létrehozását és átalakítását;
 • csomagoló és/vagy tároló létesítmények létrehozása, bővítése és/vagy korszerűsítése;
 • a mezőgazdasági üzemek szintjén működő feldolgozóegységek létrehozása, bővítése és/vagy korszerűsítése, beleértve a kapcsolódó létesítményeket is, csak a projekt másodlagos összetevőjeként (pénzügyi szempontból);
 • mezőgazdasági gépek, pótkocsik és félpótkocsik (a mezőgazdasági tevékenységre szakosodott, többek között a takarmánybázis kinyerésére használt gépek) és nagy teljesítményű berendezések – beleértve a műtrágyák és/vagy növényvédőszerek kezelésére/felhasználására szolgáló berendezéseket is – vásárlása, beleértve a lízinget is;
 • a gazdaság kereskedelmi/marketing komponens létrehozása/fejlesztése, beleértve a gazdaság kapujában lévő üzleteket vagy az élelmiszer-utánfutókat, amelyeken keresztül kizárólag saját mezőgazdasági termékeket forgalmaznak), csak a projekt másodlagos elemeként;
 • másodlagos elemként a higiéniai és biológiai biztonsági létesítmények létrehozása/modernizálása a gazdaságok szintjén;
 • a kedvezőtlen időjárási eseményekre való korai figyelmeztetést szolgáló berendezések és rendszerek, valamint egyéb kárenyhítő berendezések, mint másodlagos komponens;
 • a haszonállatok takarmányának előállítására és/vagy forgalmazására szolgáló gépek és berendezések;
 • digitális megoldások használata a precíziós gazdálkodásban;
 • a gazdaságban a bekötőutak kialakítása és/vagy korszerűsítése, beleértve a közműveket és a csatlakozásokat, csak a projekt másodlagos elemeként.
 • új beruházások, valamint az öntözőberendezések korszerűsítése a gazdaságok szintjén csak a projekt másodlagos összetevőjeként;
 • megújuló energiaforrásokból (nap-, szél-, aerotermikus, hidrotermikus, geotermikus stb.) származó energia (villamos energia és/vagy hő) előállítása és felhasználása egy beruházási projekt másodlagos elemeként, és a nyert energiát kizárólag a kérelmező saját fogyasztására használják fel, anélkül, hogy a kérelmező termelő lenne;
 • az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez hozzájáruló beruházások (a projekt másodlagos összetevője), amelyek a következőkhöz kapcsolódnak:
  • azon épületek energiahatékonyságának javítása, amelyekben a beavatkozás keretében támogatható tevékenységet végeznek;
  • energiahatékony berendezések/eszközök vásárlása és egyéb, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez hozzájáruló beruházások;
  • a körforgásos gazdaságba történő beruházások, mint például:
 • biomassza hasznosításából származó megújuló energia előállítása és felhasználása (pl. állati hulladékból, termesztett növények növényi maradványaiból, másodlagos termékekből és melléktermékekből), és az eredményt kizárólag saját fogyasztásra szánják;
 • minőségirányítási és élelmiszerbiztonsági rendszerek szervezése és végrehajtása, amennyiben a projekt tárgyi beruházásaihoz kapcsolódik;
 • technológiák (know-how), szabadalmak és licencek beszerzése a projekt megvalósításának előkészítése érdekében;
 • a projekt műszaki-gazdasági dokumentációjában szükségesnek ítélt szoftverek beszerzése;
 • az előállított termékek forgalmazása stb.;

Az állami támogatás maximális értéke 200 000 euró/projekt.

A vissza nem térítendő állami támogatás intenzitása a projektenként támogatható költségekhez kapcsolódik, és nem haladhatja meg:

 • a fiatal mezőgazdasági termelők által a 2115/2021/EU rendelet 73. cikkelyének (4) bekezdése alapján végrehajtott beruházások támogatható költségeinek 80 %-át;
 • a kedvezményezettek egyéb kategóriái esetében a támogatható költségek 65%-át;

DR-13 - MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK VÁSÁRLÁSA A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZAT SZÁMÁRA

A beavatkozás a szántóföldi növényekre szakosodott mezőgazdasági üzemek versenyképességének növelését célzó beruházásokra vonatkozik, amelyek célja a gazdaságok nagy teljesítményű gépekkel való felszerelése, ezáltal a termelési tényezők javítása,

Támogatható kedvezményezettek:

 • mezőgazdasági termelők, kivéve a fizikai személyeket;
 • a mezőgazdasági szövetkezetek és a mezőgazdasági termelői tagok érdekeit képviselő szövetkezetek;
 • a hatályos nemzeti jogszabályok alapján jogszerűen létrehozott és a MADR által elismert, tagjaik érdekeit szolgáló termelői csoportok és szervezetek;

Támogathatósági feltételek:

 • a beruházást olyan gazdaságban kell végrehajtani, amelynek gazdasági mérete legalább 12 000 EUR SO;
 • a pályázónak a támogatási kérelem benyújtását megelőzően szerepelnie kell az APIA/ANSVSA rendszerben (adott esetben) azzal a gazdasági tevékenységformával, amelyre e támogatás keretében támogatást igényel;
 • a beruházás gazdasági életképességét a műszaki és gazdasági dokumentáció alapján kell igazolni;
 • a kérelmezőnek bizonyítania kell, hogy a beruházás társfinanszírozott;
 • a beruházás megfelel a projektre vonatkozó hatályos nemzeti jogszabályok rendelkezéseinek;
 • ha a projekt mezőgazdasági üzemek szintjén öntözőberendezésekbe történő beruházásokat irányoz elő, ezek csak akkor támogathatók, ha megfelelnek a 2115/2021/EU rendelet 74. cikkelyében meghatározott feltételeknek, és bizonyított a projekt szintjén, hogy:
  • az előzetes értékelés alapján a beruházás legalább 10%-os vízmegtakarítást biztosít;
  • amennyiben a beruházás olyan felszín alatti vagy felszíni víztesteket érint, amelyeket a vonatkozó vízgyűjtő-gazdálkodási tervben vízmennyiségi okokból nem megfelelőnek minősítettek, a vízfelhasználás tényleges csökkenése az a) pontban meghatározott potenciális megtakarítás legalább 50 %-ával vagy az illetékes hatóság által (adott esetben) meghatározott százalékkal összhangban történik, hozzájárulva a víztestek jó állapotának eléréséhez;

Egyéb kötelezettségvállalások:

A pályázó a szerződéses időszak alatt nem csökkenti a gazdaság finanszírozására irányuló kérelem benyújtásakor tervezett gazdasági méretet több mint 15%-kal. A mezőgazdasági üzem gazdasági mérete semmilyen körülmények között sem csökkenhet a támogathatósági feltételek által meghatározott 12 000 SO minimális küszöbérték alá.

DR-14 - KISGAZDASÁGOKBA TÖRTÉNŐ BERUHÁZÁS

Támogatható kedvezményezettek.

Gazdálkodók, kivéve magánszemélyek.

Támogathatósági feltételek:

 • a beruházást olyan gazdaságban kell végrehajtani, amelynek gazdasági mérete 4 000 és 11 999 SO között van, illetve 2 000 és 11 999 SO között van az őshonos fajtákkal rendelkező állattartó gazdaságok esetében;
 • a pályázó üzleti tervet nyújt be, amelyben ismerteti a gazdaság helyzetét és a hároméves célkitűzéseket;
 • a pályázónak a támogatási kérelem benyújtása előtt szerepelnie kell az APIA/ANSVSA rendszerben (adott esetben) azzal a gazdasági tevékenységi formával, amelyre e beavatkozás keretében támogatást kér;
 • a kérelmezőnek bizonyítania kell, hogy a beruházás társfinanszírozott;
 • a gazdaságon belüli feldolgozásra irányuló beruházások, beleértve a kapcsolódó berendezéseket is, a projekt másodlagos elemei lesznek (pénzügyi szempontból);
 • ha a projekt mezőgazdasági üzemek szintjén öntözőberendezésekbe történő beruházásokat irányoz elő, ezek csak akkor támogathatók, ha megfelelnek a 2115/2021/EU rendelet 74. cikkelyének meghatározott feltételeknek, és bizonyított, hogy a projekt szintjén:
  • az előzetes értékelés alapján a beruházás legalább 10%-os vízmegtakarítást biztosít
  • amennyiben a beruházás olyan felszín alatti vagy felszíni víztesteket érint, amelyeket a megfelelő vízgyűjtő-gazdálkodási tervben vízmennyiségi okokból nem megfelelőnek minősítettek, a vízfelhasználás tényleges csökkenése az a) pontban meghatározott potenciális megtakarítás legalább 50 %-ával vagy az illetékes hatóság által meghatározott százalékos aránynak megfelelően (adott esetben), hozzájárulva e víztestek jó állapotának eléréséhez;

Egyéb kötelezettségvállalások:

A pályázó a szerződés időtartama alatt nem csökkenti a gazdaságnak a támogatási kérelem benyújtásakor tervezett gazdasági méretét több mint 15%-kal. Kivételesen, a faiskolák esetében, a gazdasági méret legfeljebb 15%-os ingadozási sávja magasabb lehet. A mezőgazdasági üzem gazdasági mérete azonban semmiképpen sem csökkenhet a támogathatósági feltételekben meghatározott 4 000 SO, illetve 2 000 SO minimális küszöbérték alá (adott esetben).

Támogatható beruházások a következőkkel kapcsolatban:

 • mezőgazdasági célú vagy a gazdaságban szükséges épületek építése, korszerűsítése vagy felszerelése;
 • megfelelő trágyakezelő létesítmények biztosítása;
 • a kondicionáló és/vagy tároló és/vagy feldolgozó létesítményekbe történő beruházások;
 • speciális mezőgazdasági gépek és új berendezések vásárlása;
 • a gazdaságban a közművekhez való hozzáférés biztosítása;
 • a helyes erőforrás- és inputgazdálkodási gyakorlatok alkalmazását és a precíziós gazdálkodást lehetővé tevő digitális megoldások elfogadása;
 • a gazdaságon belüli öntözőberendezések, beleértve a gazdaságon belüli víztároló létesítményeket is, létrehozása és/vagy korszerűsítése, kizárólag a projekt másodlagos elemeként;
 • új berendezések és létesítmények megújuló energiaforrásokhoz (a projekt másodlagos elemeként), és az eredmény kizárólag saját fogyasztásra szolgál, anélkül, hogy a kérelmező fogyasztó lenne;
 • biomassza hasznosításából (pl. állati hulladékból/termesztett növények növényi maradványaiból, másodlagos termékekből és melléktermékekből) szerves trágyát nyernek, és az eredményt kizárólag saját fogyasztásra szánják;
 • kondicionáló és/vagy tároló, feldolgozó egységek létrehozása, bővítése és/vagy korszerűsítése a gazdaságok szintjén;

Kapcsolódó nem anyagi befektetések:

 • technológiák (know-how), szabadalmak és licencek beszerzése a projekt megvalósításának előkészítése érdekében;
 • a projekt műszaki-gazdasági dokumentációjában szükségesnek ítélt szoftverek beszerzése stb;

Egyedi nem támogatható költségek:

 • földterület és épületek vásárlása;
 • lakások építése és korszerűsítése;
 • traktor beszerzése;
 • mezőgazdasági termelési jogok, fizetési jogok, állatok, egynyári növények megszerzése és ez utóbbiak telepítése;
 • mezőgazdasági kultúrák fenntartásával kapcsolatos kiadások;
 • a projekt által lefedett mezőgazdasági tevékenységre nem szakosodott árucikkek szállítóeszközének beszerzése;
 • személyek szállítására/személyes használatra szolgáló közlekedési eszközök vásárlása;
 • a mezőgazdasági üzem általános tevékenységét szolgáló helyiségekkel kapcsolatos kiadások: igazgatási helyiségek, tárgyalótermek, szálláshelyek stb;
 • a FEGA által finanszírozott ágazati programok által támogatott beruházások kiadásai;
 • a következő ágazatok beruházási kiadásai: gyümölcstermesztés, komló, csemegeszőlő, virágok, gyógy-, illat- és dísznövények;

A vissza nem térítendő állami támogatás maximális összege 50 000 euró/projekt. A vissza nem térítendő állami támogatás a támogatható költségeknek legfeljeb 85%-a.

DR-15 - BERUHÁZÁS A GYÜMÖLCSÖS GAZDASÁGOKBAN

Kedvezményezettek:

 • mezőgazdasági termelők, kivéve a jogi személlyel nem rendelkező magánszemélyeket;
 • mezőgazdasági szövetkezetek és a mezőgazdasági termelői tagok érdekeit képviselő mezőgazdasági szövetkezetek;
 • a hatályos nemzeti jogszabályok alapján létrehozott és a MADR által elismert, a tagok érdekeit szolgáló termelői csoportok és szervezetek;

Támogathatósági feltételek:

 • a kérelmezőnek bizonyítania kell, hogy képes biztosítani a beruházás társfinanszírozását;
 • a beruházás gazdasági életképességét műszaki és gazdasági dokumentáció alapján kell igazolni;
 • a feldolgozási/tárolási/kondicionálási projektek esetében a feldolgozandó/tárolandó/kondicionálandó gyümölcstermékek legalább 50%-ának a tagok saját gyümölcsöséből és/vagy (társulások esetében) a tagok gazdaságából kell származnia;
 • a pályázónak a támogatási kérelem benyújtását megelőzően szerepelnie kell az APIA/ANSVSA rendszerben (adott esetben) azzal a gazdasági tevékenységi formával, amelyre a támogatás keretében támogatást kér;
 • a beruházás megfelel a projektre vonatkozó hatályos nemzeti jogszabályok rendelkezéseinek;
 • telepítés és/vagy átállítás esetén a kérelmezőnek kizárólag minősített ökológiai vagy magasabb kategóriájú gyümölcsanyagot kell használnia;
 • faiskolák esetében a kérelmező vállalja, hogy a keletkező anyag legalább minősített biológiai kategóriájú termő- vagy szaporítóanyag lesz;
 • a beruházást olyan gazdaságban kell végrehajtani, amelynek gazdasági mérete legalább 4000 SO, és a projekt által előirányzott telepített/újratelepített területnek legalább 3000 SO-nak kell megfelelnie minden faj és termesztési rendszer esetében, beleértve a faiskolákat is;
 • a pályázónak a nemzeti jogszabályokkal összhangban jóváhagyott műszaki projektet kell benyújtania;
 • ha a projekt csak másodlagos komponensként ír elő mezőgazdasági üzemek szintjén öntözőberendezésekbe történő beruházásokat, azok csak akkor támogathatók, ha megfelelnek a 2115/2021 rendelet 74. cikkelyében meghatározott feltételeknek, és a projekt szintjén bizonyított, hogy:
  • az előzetes értékelés alapján a beruházás legalább 10%-os vízmegtakarítást biztosít, és
  • amennyiben a beruházás olyan felszín alatti vagy felszíni víztesteket érint, amelyeket a megfelelő vízgyűjtő-gazdálkodási tervben vízmennyiségi okokból nem megfelelőnek minősítettek, a vízfelhasználás tényleges csökkentése az a) pontban meghatározott lehetséges megtakarítások legalább 50 %-ával vagy az illetékes hatóság által meghatározott százalékos aránynak megfelelően (adott esetben), hozzájárulva e víztestek jó állapotának eléréséhez;

Egyéb kötelezettségvállalások:

A pályázó a szerződés időtartama alatt nem csökkenti a gazdaságnak a támogatási kérelem benyújtásakor tervezett gazdasági méretét több mint 15%-kal. Kivételesen, a faiskolák esetében, a gazdasági méret legfeljebb 15%-os ingadozási sávja magasabb lehet. A mezőgazdasági üzem gazdasági mérete azonban semmiképpen sem csökkenhet a támogathatósági feltételekben meghatározott 4 000 SO, illetve a faiskolák esetében 3 000 SO minimális küszöbérték alá.

Támogatható beruházások:

 • Gyümölcsgazdaságok létrehozására és korszerűsítésére irányuló beruházások, beleértve a gyümölcsültetvények létrehozását és átalakítását, a mezőgazdasági gép- és eszközpark korszerűsítését, beleértve a (mezőgazdasági tevékenységre szakosodott) technológiai pótkocsikat és félpótkocsikat;
 • a kedvezőtlen időjárási események korai előrejelzésére szolgáló berendezések és rendszerek, valamint másodlagos komponensként a kedvezőtlen időjárási események hatásainak enyhítésére szolgáló egyéb berendezések;
 • a higiéniával és biológiai biztonsággal kapcsolatos létesítmények létrehozása/modernizálása a gazdaságok szintjén;
 • beruházás a gyümölcsfaiskolák létrehozásába és korszerűsítésébe, beleértve a telepített ültetvények területének növelését;
 • kondicionáló és/vagy tárolóegységek létrehozása, bővítése és/vagy korszerűsítése;
 • a mezőgazdasági üzemeken belüli feldolgozóegységek létrehozása, bővítése és/vagy korszerűsítése, beleértve a kapcsolódó létesítményeket is, csak a projekt másodlagos összetevőjeként (pénzügyileg);
 • értékesítés/marketing komponens létrehozása/fejlesztése a gazdaságok szintjén, beleértve a gazdaságok kapujában működő boltokat vagy élelmiszer-utánfutókat, amelyeken keresztül csak a saját gazdaság termékei kerülnek forgalomba, kizárólag a projekt másodlagos komponenseként;
 • energia (villamos energia és/vagy hő) előállítása és felhasználása megújuló energiaforrásokból (napenergia, geotermikus szél, aerotermikus, hidrotermikus stb.), a beruházási projekt másodlagos elemeként, és a nyert energiát kizárólag saját fogyasztásra használják fel, anélkül, hogy a kérelmező termelő lenne;
 • az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez hozzájáruló beruházások (a projekt másodlagos összetevője), amelyek a következőkhöz kapcsolódnak:
 • azon épületek energiahatékonyságának javítása, amelyekben a beavatkozás keretében támogatható tevékenységet végeznek;
 • energiahatékony berendezések/eszközök vásárlása és egyéb, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez hozzájáruló beruházások;
 • a körforgásos gazdaságba történő beruházások, mint például:
 1. megújuló energia előállítása és felhasználása biomassza (pl. állati hulladékból/termesztett növények növényi maradványaiból, másodlagos termékekből és melléktermékekből) valorizálásából, és az eredményt kizárólag saját fogyasztásra szolgál;
 2. biomassza hasznosításából (pl. állati hulladékból, termesztett növények növényi maradványaiból, másodlagos termékekből és melléktermékekből) szerves trágyát nyernek, és az eredményt kizárólag saját fogyasztásra szolgál;
 • a digitális megoldások mezőgazdasági üzemek szintjén történő alkalmazásával kapcsolatos beruházások;
 • a gazdaságon belüli öntözőberendezések, beleértve a gazdaságon belüli víztároló létesítményeket is, létrehozása és/vagy korszerűsítése, kizárólag a projekt másodlagos elemeként;
 • a gazdaságon belüli bekötőutak kiépítése és/vagy korszerűsítése, beleértve a közműveket és a csatlakozásokat, kizárólag a projekt másodlagos elemeként; az ehhez az intézkedéshez kapcsolódó gyümölcsösök létrehozásával/átalakításával kapcsolatos projektek végrehajtásához kapcsolódó kiadások a támogatási szerződés aláírása előtt, de a támogatási kérelem benyújtását követően támogathatók, és a szerződéskötést követően elszámolhatók;

Immateriális javakba történő befektetések a következőkre:

 • minőségirányítási és élelmiszerbiztonsági rendszerek szervezése és végrehajtása, amennyiben a projekt tárgyi beruházásaihoz kapcsolódik;
 • technológiák (know-how), szabadalmak és licencek beszerzése a projekt megvalósításának előkészítése érdekében;
 • a projekt műszaki-gazdasági dokumentációjában szükségesnek ítélt szoftverek beszerzése;
 • az előállított termékek forgalmazása stb.;

Az állami támogatás összege – legfeljebb 1 500 000 euró/projekt, kivéve a mezőgazdasági gépek és berendezések vásárlására irányuló projekteket, amelyek értéke legfeljebb 300 000 euró/projekt. A vissza nem térítendő állami támogatás intenzitása nem haladhatja meg a támogatható költségek 65%-át.

Nem támogatható kiadások:

 • az ültetvények karbantartási munkáira fordított kiadások;
 • a projekt által lefedett mezőgazdasági tevékenységre nem szakosodott áruk/árucikkek szállítására szolgáló eszközök vásárlása;
 • személyek szállítására/személyes használatra szánt közlekedési eszközök vásárlása;
 • épületek beszerzése;
 • földszerzés;
 • lakásépítés és lakáskorszerűsítés;
 • traktor vásárlása;
 • a mezőgazdasági üzem általános tevékenységét szolgáló helyiségekkel kapcsolatos kiadások: adminisztratív irodák, tárgyalók, protokolltermek, szálláshelyek stb.;
 • a gyümölcs- és zöldségágazati program keretében végrehajtott beruházásokra fordított kiadások;

DR-16 - BERUHÁZÁS A ZÖLDSÉG- ÉS/VAGY BURGONYASZEKTORBAN

Támogatható kedvezményezettek:

 • mezőgazdasági termelők, kivéve a jogi személlyel nem rendelkező fizikai személyeket;
 • a mezőgazdasági szövetkezetek és a mezőgazdasági termelői tagok érdekeit képviselő szövetkezetek;
 • a hatályos nemzeti jogszabályok alapján létrehozott és a MADR által elismert, a tagok érdekeit szolgáló termelői csoportok és szervezetek;

Támogathatósági feltételek:

 • a pályázó a támogatási kérelem benyújtását megelőzően szerepel az APIA/ANSVSA rendszerben (adott esetben) azzal a gazdasági tevékenységformával, amelyre e beavatkozás keretében támogatást kér;
 • a beruházást olyan gazdaságban kell végrehajtani, amelynek gazdasági mérete legalább 12 000 EUR SO;
 • a kérelmezőnek bizonyítania kell, hogy a beruházás társfinanszírozott;
 • a beruházás gazdasági életképességét a műszaki és gazdasági dokumentáció alapján kell igazolni;
 • a beruházás megfelel a projektre vonatkozó hatályos nemzeti jogszabályok rendelkezéseinek;
 • a feldolgozást/tárolást/kondicionálást javasló projektek esetében a feldolgozandó/tárolandó/kondicionálandó mezőgazdasági termékek legalább 50%- ának a kérelmező saját gazdaságából és/vagy (társulási formák esetében) a tagok gazdaságából kell származnia;
 • ha a projekt mezőgazdasági üzemek szintjén öntözőberendezésekbe történő beruházásokat irányoz elő, azok csak akkor támogathatók, ha megfelelnek a 2115/2021/EU rendelet 74. cikkelyében meghatározott feltételeknek, és a projekt szintjén bizonyított, hogy:
 • az előzetes értékelés alapján a beruházás legalább 10%-os vízmegtakarítást biztosít, és
 • amennyiben a beruházás olyan felszín alatti vagy felszíni víztesteket érint, amelyeket a megfelelő vízgyűjtő-gazdálkodási tervben vízmennyiségi okokból nem megfelelőnek minősítettek, a vízfelhasználás tényleges csökkenése az a) pontban meghatározott potenciális megtakarítás legalább 50 %-ával vagy az illetékes hatóság által meghatározott százalékos aránynak megfelelően (adott esetben), hozzájárulva e víztestek jó állapotának eléréséhez;

Egyéb kötelezettségvállalások:

A pályázó a szerződés időtartama alatt nem csökkenti a gazdaságnak a támogatási kérelem benyújtásakor tervezett gazdasági méretét több mint 15%-kal. A mezőgazdasági üzem gazdasági mérete azonban semmilyen körülmények között sem csökkenhet a támogathatósági feltételek által meghatározott 12 000 SO minimális küszöbérték alá.

Támogatható beruházások:

 • zöldség- és burgonyatermelő gazdaságok létrehozása, bővítése és/vagy korszerűsítése, beleértve a védett területekre irányuló beruházásokat és a gazdaságok technikai felszerelését mezőgazdasági gépekkel, pótkocsikkal és (mezőgazdasági tevékenységre szakosodott) technológiai félpótkocsikkal, amelyek kifejezetten a zöldség- és burgonyatermesztésre szolgálnak;
 • a kedvezőtlen időjárási események korai előrejelzésére szolgáló berendezések és rendszerek, valamint másodlagos komponensként a kedvezőtlen időjárási események hatásainak enyhítésére szolgáló egyéb berendezések;
 • a gazdaságon belüli öntözőberendezések, beleértve a gazdaságon belüli víztároló létesítményeket is, létrehozása és/vagy korszerűsítése, kizárólag a projekt másodlagos elemeként;
 • kondicionáló és/vagy tároló létesítmények létrehozása, bővítése és/vagy korszerűsítése;
 • a gazdaságon belüli feldolgozóegységek létrehozása, bővítése és/vagy korszerűsítése, beleértve a kapcsolódó létesítményeket is, kizárólag a projekt másodlagos összetevőjeként (pénzügyileg);
 • értékesítés/marketing komponens létrehozása/fejlesztése a gazdaságok szintjén, beleértve a tanyaboltokat vagy élelmiszer-utánfutókat, amelyeken keresztül csak a saját gazdaság termékei kerülnek forgalomba), kizárólag a projekt másodlagos komponenseként;
 • energia (villamos energia és/vagy hő) előállítása és felhasználása megújuló energiaforrásokból (napenergia, geotermikus szél, aerotermikus, hidrotermikus stb.), egy beruházási projekt másodlagos elemeként, és a nyert energiát kizárólag saját fogyasztásra használják fel, anélkül, hogy a kérelmező fogyasztó lenne;
 • az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez hozzájáruló beruházások (a projekt másodlagos összetevője), amelyek a következőkhöz kapcsolódnak:
 • azon épületek energiahatékonyságának javítása, amelyekben a beavatkozás keretében támogatható tevékenységet végeznek;
 • energiahatékony berendezések/eszközök beszerzése és egyéb, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez hozzájáruló beruházások;
 • a körforgásos gazdaságba történő beruházások, mint például:
 • megújuló energia előállítása és felhasználása biomassza (pl. állati hulladékból/termesztett növények növényi maradványaiból, másodlagos termékekből és melléktermékekből) valorizálásából, és az eredményt kizárólag saját fogyasztásra szolgál;
 • biomassza hasznosításából (pl. állati hulladékból, termesztett növények növényi maradványaiból, másodlagos termékekből és melléktermékekből) szerves trágyát nyernek, és az eredményt kizárólag saját fogyasztásra szolgál;
 • digitális megoldások használata a gazdaságok szintjén;
 • a projekt másodlagos elemeként a gazdaságon belüli megközelítési útvonalak kialakítása és/vagy korszerűsítése, beleértve a közműveket és a csatlakozásokat is;

Befektetés nem tárgyi javakba:

 • minőségirányítási és élelmiszerbiztonsági rendszerek szervezése és végrehajtása, amennyiben a projekt tárgyi beruházásaihoz kapcsolódik;
 • technológiák (know-how), szabadalmak és licencek beszerzése a projekt megvalósításának előkészítése érdekében; – A projekt műszaki-gazdasági dokumentációjában szükségesnek ítélt szoftverek beszerzése;
 • az előállított termékek forgalmazása stb.;

Nem támogatható egyedi kiadások

 • földterület és épületek vásárlása;
 • mezőgazdasági gépek egyszerű vásárlása;
 • traktor beszerzése;
 • a projekt által lefedett mezőgazdasági tevékenységre nem szakosodott áruk/áruk szállítóeszközének beszerzése;
 • személyek szállítására/személyes használatra szolgáló közlekedési eszközök vásárlása;
 • lakások építése és korszerűsítése;
 • mezőgazdasági termelési jogok, támogatási jogosultságok, állatállomány, egynyári növények vásárlása és ültetése;
 • a mezőgazdasági üzem általános tevékenységét szolgáló helyiségekkel kapcsolatos kiadások: igazgatási helyiségek, tárgyalótermek, szálláshelyek stb.;
 • a mezőgazdasági kultúrák fenntartásával kapcsolatos kiadások;
 • a gyümölcs- és zöldségágazati program I. pillérének beruházási kiadásai;

Az állami támogatás összege – legfeljebb 2 000 000 EUR/projekt, kivéve a mezőgazdasági gépek és berendezések egyszerű beszerzését javasló projekteket, amelyek értéke legfeljebb 300 000 EUR/projekt, illetve a társulások által vásárolt burgonyagépek esetében legfeljebb 500 000 EUR/projekt.

A vissza nem térítendő állami támogatás intenzitása nem haladhatja meg a támogatható költségek 65%-át.

DR-17 – BERUHÁZÁSOK A KOMLÓ ÉS/VAGY CSEMEGESZŐLŐ ÁGAZATBA

Ez a beavatkozás tárgyi és nem tárgyi beruházásokra irányul, amelyek a komló és a csemegeszőlő elsődleges termeléséhez szükségesek.

Támogatható kedvezményezettek:

 • mezőgazdasági termelők, a jogi személlyel nem rendelkező fizikai személyek kivételével;
 • mezőgazdasági szövetkezetek és szövetkezetek, amelyek a gazdálkodó tagok érdekeit képviselik;
 • a hatályos nemzeti jogszabályok alapján létrehozott és a MADR által elismert, a tagok érdekeit szolgáló termelői csoportok és szervezetek;

Jogosultsági feltételek:

 • a pályázó a finanszírozási kérelem benyújtása előtt megjelenik az APIA/ANSVSA rendszerben (adott esetben) olyan gazdasági tevékenység formájában, amelyhez ezen intervenció révén támogatást kér;
 • a beruházást olyan gazdaságban kell végrehajtani, amelynek gazdasági mérete legalább 4000 euró SO az asztali szőlő és 4105 euró SO a komló esetében;
 • a kérelmezőnek bizonyítania kell a beruházás társfinanszírozását;
 • a beruházás gazdasági életképességét műszaki és gazdasági dokumentáció alapján kell bizonyítani;
 • a beruházás megfelel a projektre alkalmazandó hatályos nemzeti jogszabályok rendelkezéseinek;
 • keretek a komlótermesztés kedvező területén;
 • asztali szőlőültetvények vagy komló létrehozása és / vagy újratelepítése esetén a kérelmezőnek csak a tanúsított biológiai kategóriába vagy magasabb kategóriába tartozó ültetési anyagot kell használnia;
 • a kérelmezőnek be kell mutatnia a Profil Intézet által jóváhagyott műszaki projektet;
 • a feldolgozást / tárolást / kondicionálást javasló projektek esetében a feldolgozásra / tárolásra / kondicionálásra szánt mezőgazdasági termékek legalább 50% -ának saját gazdaságból kell származnia, és/vagy társult formák esetén (tagok gazdaságaiból;
 • ha a projekt mezőgazdasági szintű beruházásokat ír elő az öntözőberendezésekbe, akkor csak akkor támogathatók, ha megfelelnek a (EU) 2115/2021-es rendeletnek, és projekt szinten bebizonyosodott, hogy:
 • előzetes értékelést követően a beruházás biztosítja a lehetséges vízmegtakarítást legalább 10% -kal%
 • ha a beruházás olyan felszín alatti víz- vagy felszíni víztesteket érinti, amelyeket a vízmennyiség miatt a vízgyűjtő korrekciós gazdálkodási tervében nem kielégítőnek találtak, a vízfelhasználás tényleges csökkentése a) pontban meghatározott lehetséges megtakarítások legalább 50% -ával, vagy az illetékes hatóság által meghatározott (százaléknak megfelelően, ha) megvalósul, hozzájárul ezeknek a víztesteknek a jó állapotához;

Egyéb kötelezettségvállalások:

 • a kérelmező a szerződés teljesítése során a mezőgazdasági üzem finanszírozására irányuló kérelemben előírt gazdasági dimenziót nem csökkenti több mint 15% -kal%. A mezőgazdasági üzem gazdasági mérete azonban semmilyen körülmények között nem eshet le a támogathatósági feltételek által meghatározott 4000 SO és 4105 (illetve) minimális küszöbérték alá;

Támogatható beruházások:

Az intervenció kézzelfogható beruházásokat fog támogatni, amelyek a következőkkel kapcsolatosak:

 • beruházások komló- és étkezési szőlőtermesztés létesítésébe és / vagy újratelepítésébe;
 • mezőgazdasági gépekkel rendelkező gazdaságok műszaki felszerelése, beleértve a pótkocsikat és a technológiai félpótkocsikat (mezőgazdasági tevékenységre szakosodott), a komlóra és az étkezési szőlőre jellemző, mind szántóföldi növények, mind pedig a védett területeken élő növények esetében;
 • korai figyelmeztető berendezések és rendszerek a kedvezőtlen időjárási eseményekről, valamint egyéb felszerelések, amelyek másodlagos alkotóelemként csökkentik a kedvezőtlen időjárási események hatásait;
 • gazdaságszintű kondicionáló és / vagy tároló egységek létrehozása, kiterjesztése és / vagy korszerűsítése, ideértve a komló- és étkezési szőlőtermesztéshez kapcsolódó létesítményeket is;
 • a feldolgozó egységek létrehozása, kiterjesztése és / vagy korszerűsítése mezőgazdasági szinten, ideértve a kapcsolódó létesítményeket is, csak a (beruházási projekt másodlagos alkotóelemeként, pénzügyi szempontból);
 • az értékesítési/ marketing elem létrehozása / fejlesztése mezőgazdasági szinten, ideértve a farmkapu üzleteit vagy élelmiszer-lakókocsikat, amelyeken keresztül csak saját mezőgazdasági termékeiket) fogják forgalmazni, csak a projekt másodlagos elemeként;
 • új támogatási rendszerek vagy azok korszerűsítése;
 • öntözőberendezések létrehozása és / vagy korszerűsítése a gazdaságban, ideértve a víztároló létesítményeket a gazdaság szintjén, csak a projekt másodlagos alkotóelemeként;
 • műtrágyák és / vagy növényvédőszerek hatékony kezelésére / felhasználására szolgáló létesítmények és / vagy berendezések;
 • a gazdaságon belüli hozzáférési utak létrehozása és / vagy korszerűsítése, ideértve a közműveket és a összeköttetéseket is, mint a projekt másodlagos eleme;
 • megújuló energiaforrásokból előállított energia előállítása és felhasználása (napenergia, szél, geotermikus energia, aerotermikus, hidrotermikus stb.) egy beruházási projekt másodlagos alkotóelemeként, és a kapott energiát kizárólag saját fogyasztásra szánják, anélkül, hogy a kérelmező profik lennének;
 • beruházások a precíziós mezőgazdaságba és / vagy a digitális megoldások használatához;
 • beruházások, amelyek hozzájárulnak az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentéséhez (a projekt másodlagos alkotóeleme), a következőkkel kapcsolatban:
  • azon épületek energiahatékonyságának javítása, amelyekben az intervenció keretében támogatható tevékenységet folytatnak;
  • alacsony energiájú berendezések / gépek vásárlása, valamint egyéb beruházások, amelyek hozzájárulnak az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentéséhez;
  • beruházások a körforgásos gazdaságba, például:

a) megújuló energia előállítása és felhasználása biomassza (pl. állati hulladékból/termesztett növények növényi maradványaiból, másodlagos termékekből és melléktermékekből) valorizálásából, és az eredményt kizárólag saját fogyasztásra szolgál;

b) biomassza hasznosításából (pl. állati hulladékból, termesztett növények növényi maradványaiból, másodlagos termékekből és melléktermékekből) szerves trágyát nyernek, és az eredményt kizárólag saját fogyasztásra szolgál;

Befektetések nem tárgyi javakba:

 • minőségirányítási és élelmiszer-biztonsági rendszerek szervezése és végrehajtása, ha azok a projekt kézzelfogható beruházásaihoz kapcsolódnak;
 • technológiák beszerzése (tudja ‐ hogyan), szabadalmak és engedélyek a projekt végrehajtásának előkészítéséhez;
 • szoftver beszerzése, amelyet a projekt műszaki-gazdasági dokumentációjában szükségesnek találtak;
 • a kapott termékek forgalmazása stb.

Különleges nem támogatható kiadások:

 • épületek megszerzése;
 • földvásárlás;
 • ház építése és korszerűsítése;
 • traktor beszerzése;
 • áruk / áruk szállítóeszközeinek beszerzése, amelyek nem a projektben célzott mezőgazdasági tevékenységekre szakosodtak
 • személyek szállítása/személyes használatra szánt szállítóeszközök beszerzése,
 • a mezőgazdasági növények fenntartásának költségei;
 • a mezőgazdasági üzem általános tevékenységét szolgáló terekkel kapcsolatos kiadások: adminisztratív terek, tárgyalótermek, lakóterek stb;
 • mezőgazdasági termelési jogok, támogatási jogosultságok, állatok, egynyári növények megszerzése és ezek ültetése;

Az állami támogatás maximális értéke projektenként 1 000 000 euró, kivéve azokat a projekteket, amelyek mezőgazdasági gépek és berendezések egyszerű beszerzését javasolják, amelyek maximális értéke 300 000 euró/projekt.

A vissza nem térítendő állami támogatás intenzitása nem haladhatja meg a támogatható költségek 65%-át.

DR-18 - BERUHÁZÁS A VIRÁG-, GYÓGY- ÉS FŰSZERNÖVÉNYEKBE

Támogatható kedvezményezettek:

 • mezőgazdasági termelők, kivéve a fizikai személyeket;
 • a mezőgazdasági szövetkezetek és a mezőgazdasági termelői tagok érdekeit képviselő szövetkezetek;
 • a hatályos nemzeti jogszabályok alapján létrehozott és a MADR által elismert, a tagok érdekeit szolgáló termelői csoportok és szervezetek;

Támogathatósági feltételek:

 • a pályázó a támogatási kérelem benyújtását megelőzően szerepel az APIA/ANSVSA rendszerben (adott esetben) azzal a gazdasági tevékenységi formával, amelyre e beavatkozás keretében támogatást kér;
 • a beruházást olyan gazdaságban kell végrehajtani, amelynek gazdasági mérete legalább 4000 euro SO;
 • a kérelmezőnek bizonyítania kell, hogy a beruházás társfinanszírozott;
 • a beruházás gazdasági életképességét a műszaki és gazdasági dokumentáció alapján kell igazolni;
 • a beruházás megfelel a projektre vonatkozó hatályos nemzeti jogszabályok rendelkezéseinek;
 • a feldolgozást/tárolást/kondicionálást javasló projektek esetében a feldolgozandó/tárolandó/kondicionálandó mezőgazdasági termékek legalább 50%- ának a kérelmező saját gazdaságából és/vagy (társulások esetében) a tagok gazdaságából kell származnia;
 • ha a projekt mezőgazdasági üzemek szintjén öntözőberendezésekbe történő beruházásokat irányoz elő, ezek csak akkor támogathatók, ha megfelelnek a 2115/2021/EU rendelet 74. cikkében meghatározott feltételeknek, és a projekt szintjén bizonyított, hogy:
 • az előzetes értékelés alapján a beruházás legalább 10%-os lehetséges vízmegtakarítást biztosít;
 • amennyiben a beruházás olyan felszín alatti vagy felszíni víztesteket érint, amelyeket a megfelelő vízgyűjtő-gazdálkodási tervben vízmennyiségi okokból nem megfelelőnek minősítettek, a vízfelhasználás tényleges csökkenése az a) pontban meghatározott potenciális megtakarítás legalább 50 %-ával vagy az illetékes hatóság által meghatározott százalékos aránynak megfelelően (adott esetben), hozzájárulva e víztestek jó állapotának eléréséhez;

Egyéb kötelezettségvállalások:

 • a pályázó a szerződéses időszak alatt nem csökkenti a gazdaság finanszírozására irányuló kérelem benyújtásakor előirányzott gazdasági méretet 15%-nál nagyobb mértékben. A mezőgazdasági üzem gazdasági mérete azonban semmilyen körülmények között sem csökkenhet a támogathatósági feltételekben meghatározott 4 000 SO minimális küszöbérték alá;

Támogatható beruházások:

 • a virágok, dísznövények, gyógynövények és aromanövények termesztésére szakosodott gazdaságok létrehozásába, bővítésébe és/vagy korszerűsítésébe történő beruházás, adott esetben mind a szántóföldi, mind a védett területeken termesztett növények esetében;
 • a gazdaságok technikai felszerelése mezőgazdasági gépekkel, beleértve a (mezőgazdasági tevékenységre szakosodott) pótkocsikat és félpótkocsikat is, amelyek kifejezetten a virágok, illat-, gyógy- és dísznövények, valamint adott esetben a szántóföldi és védett növények számára készültek;
 • kondicionáló és/vagy tárolóegységek kialakítása, bővítése és/vagy korszerűsítése;
 • mezőgazdasági szintű feldolgozóegységek létrehozása, bővítése és/vagy korszerűsítése, beleértve a kapcsolódó létesítményeket is, kizárólag a projekt másodlagos összetevőjeként (pénzügyi szempontból);
 • értékesítés/marketing komponens létrehozása/fejlesztése a gazdaságok szintjén, beleértve a tanyaboltokat vagy élelmiszer-utánfutókat, amelyeken keresztül csak a saját gazdaság termékei kerülnek forgalomba), kizárólag a projekt másodlagos komponenseként;
 • a gazdaságon belüli öntözőberendezések, beleértve a gazdaságon belüli víztároló létesítményeket is, létrehozása és/vagy korszerűsítése, kizárólag a projekt másodlagos elemeként;
 • a műtrágyák és/vagy növényvédőszerek hatékony kezelését/felhasználását szolgáló létesítmények és/vagy berendezések;
 • a megújuló energiaforrásokból (nap-, szél-, geotermikus, aerotermikus, hidrotermikus stb.) származó energia előállítása és felhasználása egy beruházási projekt másodlagos összetevőjeként, és a nyert energia kizárólag saját fogyasztásra szolgál, anélkül, hogy a kérelmező fogyasztó lenne;
 • a precíziós mezőgazdaságba és/vagy a digitális megoldások használatához kapcsolódó beruházások;
 • az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez hozzájáruló beruházások (a projekt másodlagos összetevője), amelyek a következőkhöz kapcsolódnak:
 • azon épületek energiahatékonyságának javítása, amelyekben a beavatkozás keretében támogatható tevékenységet végeznek;
 • energiahatékony berendezések/eszközök beszerzése és egyéb, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez hozzájáruló beruházások;
 • a körforgásos gazdaságba történő beruházások, mint például:

a) megújuló energia előállítása és felhasználása biomassza (pl. állati hulladékból/termesztett növények növényi maradványaiból, másodlagos termékekből és melléktermékekből) valorizálásából, és az eredményt kizárólag saját fogyasztásra szolgál;

b) biomassza hasznosításából (pl. állati hulladékból, termesztett növények növényi maradványaiból, másodlagos termékekből és melléktermékekből) szerves trágyát nyernek, és az eredményt kizárólag saját fogyasztásra szolgál;

 • a projekt másodlagos elemeként a gazdaságok megközelítési útjainak kiépítése és/vagy korszerűsítése, beleértve a közműveket és a csatlakozásokat is;

Nem tárgyi eszközökbe történő beruházás a következőkre:

 • minőségirányítási és élelmiszerbiztonsági rendszerek szervezése és végrehajtása, amennyiben a projekt tárgyi beruházásaihoz kapcsolódnak;
 • technológiák (know-how), szabadalmak és licencek beszerzése a projekt megvalósításának előkészítése érdekében;
 • a projekt műszaki-gazdasági dokumentációjában szükségesnek ítélt szoftverek beszerzése;
 • az előállított termékek forgalmazása stb.;

Egyedi nem támogatható költségek:

 • épületek vásárlása;
 • földterület vásárlása;
 • lakások építése és korszerűsítése;
 • traktor beszerzése;
 • a projekt által lefedett mezőgazdasági tevékenységre nem szakosodott áruk/árucikkek szállítóeszközének beszerzése;
 • személyek szállítására/személyi használatra szolgáló közlekedési eszközök vásárlása,
 • a mezőgazdasági kultúrák fenntartásával kapcsolatos kiadások;
 • a mezőgazdasági üzem általános tevékenységét szolgáló helyiségekkel kapcsolatos kiadások: igazgatási helyiségek, tárgyalótermek, szálláshelyek stb;
 • mezőgazdasági termelési jogok, támogatási jogosultságok, állatállomány, egynyári növények és azok telepítése;

Az állami támogatás maximális értéke 100 000 euró/projekt.

A vissza nem térítendő állami támogatás intenzitása nem haladhatja meg a támogatható költségek 65%-át.

DR-19 - NEM TERMELŐ BERUHÁZÁSOK A GAZDASÁGOK SZINTJÉN

Támogatható kedvezményezettek:

 • mezőgazdasági termelők, kivéve fizikai személyek;

Támogathatósági feltételek:

 • a beruházást olyan gazdaságban kell végrehajtani, amelynek gazdasági mérete legalább 4 000 EUR SO;
 • a pályázónak a támogatási kérelem benyújtása előtt szerepelnie kell az APIA/ANSVSA rendszerben (adott esetben) azzal a gazdasági tevékenységi formával, amelyre e beavatkozás keretében támogatást kér;
 • a beruházás megfelel a projektre vonatkozó hatályos nemzeti jogszabályok rendelkezéseinek;
 • a kérelmezőnek be kell nyújtania az engedélyezett szerv által jóváhagyott műszaki tervet;
 • a beruházás kötelezően lefedi a védőfüggöny fejlesztésének valamennyi technológiai fázisát;

Támogatható beruházások:

 • Természeti védőfüggönyök létrehozása mezőgazdasági üzemek szintjén, beleértve a gyümölcsültetvényeket és a szőlőültetvényeket is, standard költségek alapján. A védőgátak létesítése összetett művelet, amely a csemeték tényleges ültetésétől számított 5 éven keresztül tart, és egy sor későbbi kiegészítést és speciális technológiai munkát foglal magában annak érdekében, hogy az ültetvényt emberi beavatkozás nélkül, a telepített csemeték túlélését biztosító megfelelő növekedési szintre hozzák. A fajok területtípusonkénti kiválasztása a talajtól és a védett kultúrától függően, az optimális szerkezet kiválasztása, a függönyök elhelyezkedése a

Nem anyagi eszközökbe történő befektetések a következőkre vonatkozóan:

 • technológiák (know-how), szabadalmak és licencek beszerzése a projekt megvalósításának előkészítése érdekében;

Egyedi nem támogatható kiadások:

 • mezőgazdasági gépek és berendezések vásárlása;

Az alábbi földterület-kategóriák nem támogathatók ezen intézkedés keretében:

 • per tárgyát képező földterület;
 • a kérelem benyújtásakor a nemzeti vagy helyi programokban vagy tervekben említett földterületek;
 • kiemelt közérdekűnek minősített földterület;
 • állandó természetes gyepterületek, kivéve azokat, amelyeket a műszaki terv szerint a talajromlási jelenségek érintenek, nevezetesen: nagyon erős és túlzott mértékű felszíni erózió, mély erózió (vízmosások, szakadékok, árkok), aktív földcsuszamlások, földcsuszamlások, földcsuszamlások és sárcsuszamlások, kavics-, szikla-, barázda-, szikla- és sziklafalazódások, áradó allúvium lerakódások, erős szikesedés vagy savasodás, futóhomok jelenléte);

Az állami támogatás maximális összege projektenként 200 000 euró.

A vissza nem térítendő állami támogatás intenzitása a projektenként támogatható költségekhez kapcsolódik, és legfeljebb a támogatható költségek 100%-át fedezheti.

DR-20 - BERUHÁZÁSOK AZ ÁLLATTENYÉSZTÉSI ÁGAZATBAN

Kedvezményezettek:

 • mezőgazdasági termelők, kivéve a fizikai személyeket;
 • a mezőgazdasági szövetkezetek és a mezőgazdasági termelői tagok érdekeit szolgáló szövetkezetek;
 • a hatályos nemzeti jogszabályok alapján létrehozott és a MADR által elismert, a tagok érdekeit szolgáló termelői csoportok és szervezetek;

Támogathatósági feltételek:

 • a pályázó a támogatási kérelem benyújtását megelőzően szerepel az APIA/ANSVSA rendszerben (adott esetben) azzal a gazdasági tevékenységformával, amelyre e beavatkozás keretében támogatást kér;
 • a beruházás gazdasági életképességét a műszaki és gazdasági dokumentáció alapján kell igazolni;
 • a beruházást olyan mezőgazdasági üzemben kell végrehajtani, amelynek gazdasági mérete legalább 12 000 EUR SO;
 • a kérelmezőnek bizonyítania kell, hogy a beruházás társfinanszírozott;
 • a beruházás megfelel a projektre vonatkozó hatályos nemzeti jogszabályok rendelkezéseinek;
 • a beruházásnak meg kell felelnie a hatályos kötelező előírásoknak;
 • a feldolgozást/tárolást/kondicionálást javasló projektek esetében a feldolgozandó/tárolandó/kondicionálandó mezőgazdasági termékek legalább 50%- ának a saját gazdaságból és/vagy a tagok gazdaságaiból kell származnia (társulási formák esetében);
 • ha a projekt a takarmánynövényekhez használt, a gazdaságon belüli öntözőberendezésekbe történő beruházásokat irányoz elő, azok csak akkor támogathatók, ha megfelelnek a 2115/2021/EU rendelet 74. cikkelyében meghatározott feltételeknek, és a projekt szintjén bizonyított, hogy:
 • az előzetes értékelés alapján a beruházás legalább 10%-os lehetséges vízmegtakarítást biztosít;
 • amennyiben a beruházás olyan felszín alatti vagy felszíni víztesteket érint, amelyeket a megfelelő vízgyűjtő-gazdálkodási tervben vízmennyiségi okokból nem kielégítőnek minősítettek, a vízfelhasználás tényleges csökkenése az a) pontban meghatározott potenciális megtakarítás legalább 50 %-ával vagy (adott esetben) az illetékes hatóság által meghatározott százalékos aránynak megfelelően történik, hozzájárulva e víztestek jó állapotának eléréséhez;

Egyéb kötelezettségvállalások:

 • a pályázó a szerződés időtartama alatt nem csökkenti a gazdaság finanszírozására irányuló kérelem benyújtásakor előirányzott gazdasági méretet több mint 15%-kal. A mezőgazdasági üzem gazdasági mérete azonban semmilyen körülmények között sem csökkenhet a támogathatósági feltételek által meghatározott 12 000 SO minimális küszöbérték alá;

Támogatható beruházások:

 • állattartó telepek létesítése, bővítése és/vagy korszerűsítése, beleértve a takarmánykészítéshez és/vagy a takarmány elosztásához szükséges létesítményeket a gazdaságban, az állattartó telepekhez szükséges megközelítési útvonalakat, közműveket és csatlakozásokat;
 • mezőgazdasági gépek biztosítása, beleértve a mezőgazdasági tevékenységre szakosodott pótkocsikat és félpótkocsikat, beleértve a takarmánybázis biztosításához szükséges mezőgazdasági gépeket is;
 • kondicionáló és/vagy tárolóegységek felállítása, bővítése és/vagy korszerűsítése;
 • a mezőgazdasági üzemeken belüli feldolgozóegységek létrehozása, bővítése és/vagy korszerűsítése, beleértve a kapcsolódó berendezéseket is, csak a projekt másodlagos összetevőjeként (pénzügyileg);
 • a kereskedelmi/marketing komponens létrehozása/fejlesztése a gazdaságok szintjén, beleértve a tanyaboltokat vagy élelmiszer-utánfutókat, amelyeken keresztül csak a saját gazdaság termékei kerülnek értékesítésre, csak a projekt másodlagos komponenseként;
 • higiéniai és biológiai biztonsági létesítmények létrehozása/modernizálása a gazdaságok szintjén;
 • mezőgazdasági öntözőberendezések létrehozása és/vagy korszerűsítése takarmánynövények számára, beleértve a mezőgazdasági üzemen belüli víztároló létesítményeket, csak a projekt másodlagos elemeként;
 • a gazdaságban található állatvágóhelyek/egységek/pontok létrehozása, bővítése és/vagy korszerűsítése (beleértve a felszerelést is);
 • az állati trágya kezelésére/felhasználására szolgáló létesítményekbe és/vagy berendezésekbe történő beruházás;
 • a tenyésztéshez szükséges beruházások (pl. keltetők, spermagyűjtő, vizsgálati és tároló létesítmények stb.);
 • a megújuló energiaforrásokból (napenergia, geotermikus szél, aerotermikus, hidrotermikus stb.) származó energia (villamos energia és/vagy hő) előállítására és felhasználására irányuló beruházások egy beruházási projekt másodlagos elemeként, és a nyert energiát kizárólag saját fogyasztásra használják fel, anélkül, hogy a kérelmező fogyasztó lenne;
 • az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez hozzájáruló beruházások (a projekt másodlagos összetevője), amelyek a következőkhöz kapcsolódnak:
  • az épületek energiahatékonyságának javítása, amelyekben a beavatkozás keretében támogatható tevékenységet végeznek;
  • energiahatékony berendezések/eszközök vásárlása és egyéb, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez hozzájáruló beruházások;
 • akörforgásos gazdaságba történő beruházások, mint például:
  • megújuló energia előállítása és felhasználása biomassza (pl. állati hulladékból/termesztett növények növényi maradványaiból, másodlagos termékekből és melléktermékekből) valorizálásából, és az eredményt kizárólag saját fogyasztásra szolgál;
  • biomassza hasznosításából (pl. állati hulladékból, termesztett növények növényi maradványaiból, másodlagos termékekből és melléktermékekből) szerves trágyát nyernek, és az eredményt kizárólag saját fogyasztásra szolgál;
 • a digitális megoldások használatához kapcsolódó beruházások;

Nem anyagi eszközökbe történő befektetések a következőkre vonatkozóan:

 • minőségirányítási és élelmiszerbiztonsági rendszerek szervezése és végrehajtása, amennyiben a projekt tárgyi beruházásaihoz kapcsolódnak;
 • technológiák (know-how), szabadalmak és licencek beszerzése a projekt megvalósításának előkészítése érdekében;
 • a projekt műszaki-gazdasági dokumentációjában szükségesnek ítélt szoftverek beszerzése;
 • az előállított termékek forgalmazása stb.;

Egyedi nem támogatható költségek:

 • földterület és épületek vásárlása;
 • állatok vásárlása;
 • lakások építése és korszerűsítése;
 • mezőgazdasági termelési jogok, támogatási jogosultságok, állatállomány vásárlása;
 • mezőgazdasági kultúrák fenntartásával kapcsolatos kiadások;
 • azok a kiadások, amelyekre a termelői szervezetek a FEGA OP-hoz nyújtottak be kérelmet;

Az állami támogatás maximális értéke 2 000 000 EUR/projekt, a kizárólag mezőgazdasági gépek és berendezések beszerzésére irányuló projektek esetében pedig 300 000 EUR/projekt. A vissza nem térítendő állami támogatás intenzitása a projektenként támogatható költségekhez kapcsolódik, és legfeljebb a támogatható költségek 65%-a lehet.

DR-21 - BERUHÁZÁS AZ AFRIKAI SERTÉSPESTIS (APF) TERJEDÉSÉNEK MEGAKADÁLYOZÁSÁRA

Kedvezményezettek:

 • mezőgazdasági termelők, kivéve a fizikai személyeket;

Támogathatósági feltételek:

 • a kérelmező rendelkezik bejegyzett/jóváhagyott ANSVSA gazdasággal;
 • a kérelmezőnek igazolnia kell a beruházás társfinanszírozását;
 • a gazdaság biológiai biztonsági tervét az ANSVSA-nak jóvá kell hagynia;
 • a kérelmezőnek be kell nyújtania az ANSVSA (DSVSA) véleményét a projekt beruházási tervéről;

Támogatható tevékenységek:

Ez a beavatkozás a gazdaság biológiai biztonságának javításához szükséges kézzelfogható beruházásokra vonatkozik az alábbiak szerint:

 • fertőtlenítő, fertőtlenítő és fertőtlenítő berendezések és felszerelések beszerzése a közlekedési eszközök, a személyzet, a felületek és a levegő számára;
 • berendezések és felszerelések beszerzése az egészségügyi-állatorvosi szűrő javítása érdekében;
 • az állattartó épületek/létesítmények vagy állatkerti területek védő kerítésének építése;
 • SNCU-égető létesítmények és berendezések beszerzése a SNCU-k/rámpás SNCU-k boncolásához/tárolásához és szállításához szükséges hely javítása érdekében;
 • üzem és berendezések vásárlása az állatok be- és kiszállítási rámpáinak javítása érdekében;
 • a takarmányfelvételi rendszer javítását szolgáló berendezések és felszerelések beszerzése;

A támogatás összege legfeljebb 50 000 EUR/kedvezményezett.

A vissza nem térítendő állami támogatás intenzitása a támogatható költségekhez viszonyítva projektenként 80%.

Egyedi nem támogatható kiadások:

 • földterület és épületek vásárlása;
 • állatok vásárlása;
 • lakások építése és korszerűsítése;
 • mezőgazdasági termelési jogok, támogatási jogosultságok, állatállomány vásárlása;
 • a projekt által lefedett mezőgazdasági tevékenységre nem szakosodott áruk/áruk szállítóeszközének beszerzése;
 • személyek szállítására/személyes használatra szolgáló közlekedési eszközök vásárlása;
 • a mezőgazdasági üzem általános tevékenységét szolgáló helyiségekkel kapcsolatos kiadások: igazgatási helyiségek, tárgyalótermek, szálláshelyek stb.;

DR-22 - BERUHÁZÁS A MEZŐGAZDASÁGI ÉS GYÜMÖLCSTERMÉKEK CSOMAGOLÁSÁBA, TÁROLÁSÁBA ÉS FELDOLGOZÁSÁBA

Kedvezményezettek;

 • Gazdasági társulások:
  • a hatályos nemzeti jogszabályok alapján létrehozott mezőgazdasági szövetkezetek és társulások;
  • a hatályos nemzeti jogszabályok alapján létrehozott és a MADR által elismert termelői csoportok és szervezetek;
 • Egyéb gazdasági szereplők:
  • IMM-ek a 346/2004. számú, később módosított és kiegészített törvény szerint, nagyvállalatok, beleértve a IMM-knek/nagyvállalatoknak minősülő mezőgazdasági termelőket is;

Támogathatósági feltételek:

 • a kérelmezőnek bizonyítania kell, hogy képes biztosítani a beruházás társfinanszírozását;
 • a kérelmező a hatályos jogszabályok szerint nem lehet nehéz helyzetben;
 • a beruházás gazdasági életképességét a műszaki-gazdasági dokumentáció alapján kell igazolni;
 • a beruházás megfelel a projektre vonatkozó hatályos nemzeti jogszabályok rendelkezéseinek;
 • a támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági és gyümölcstermékek feldolgozására irányuló beruházásokra korlátozódik, amelyek célja az I. mellékletben felsorolt termékek előállítása;

Támogatható beruházások:

 • a mezőgazdasági és gyümölcstermékek csomagolására, tárolására és/vagy feldolgozására szolgáló infrastruktúra létrehozása, bővítése és/vagy korszerűsítése;
 • a projekt másodlagos elemeként a marketing/marketing komponens létrehozása/fejlesztése;
 • az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez hozzájáruló beruházások,
 • megújuló energiaforrásokból (nap-, szél-, aerotermikus, geotermikus, hidrotermikus stb.) származó energia előállítása és felhasználása kizárólag saját fogyasztásra, anélkül, hogy a kérelmező termelő lenne;
 • azon épületek energiahatékonyságának javítása, amelyekben a beavatkozás keretében támogatható tevékenységet végeznek;
 • energiahatékony berendezések/eszközök vásárlása és egyéb olyan beruházások, amelyek hozzájárulnak az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez;
 • a körforgásos gazdaságba történő beruházások, mint a beruházási projekt másodlagos összetevője (kizárólag saját fogyasztásra), a következőkhöz kapcsolódóan:
 • biomassza hasznosításából származó energia előállítása és felhasználása (beleértve az állati, növényi és gyümölcstermékek feldolgozásából származó élelmiszerhulladékot is);
 • az élelmiszerhulladék feldolgozása hasznosítás céljából, valamint a melléktermékek biokomponensekké történő feldolgozása, például állati fogyasztásra szánt biotermékekké stb;
 • berendezések vásárlása a csomagolások saját technológiai folyamatában történő újrafelhasználásához;
 • a projekt másodlagos részeként a csomagolás, a feldolgozás, a marketing és az irányítás területén a digitális megoldások alkalmazásához kapcsolódó beruházások, amelyek a projekt által megcélzott tevékenység elvégzéséhez szükségesek;
 • a projekt másodlagos részeként a belső minőségellenőrzés javítása és az agrár- élelmiszeripari termékek feldolgozására és forgalmazására vonatkozó európai jogszabályok által előírt új szabványoknak való megfelelés;

Nem tárgyi javakba történő befektetések a következőkre:

 • minőségirányítási és élelmiszerbiztonsági rendszerek szervezése és végrehajtása, amennyiben a projekt tárgyi beruházásaihoz kapcsolódik;
 • technológiák (know-how), szabadalmak és licencek beszerzése a projekt megvalósításának előkészítése érdekében;
 • a projekt műszaki-gazdasági dokumentációjában szükségesnek ítélt szoftverek beszerzése;
 • az előállított termékek forgalmazása stb.;

A korszerűsítési beruházási projektekhez nyújtott vissza nem térítendő állami támogatás összege legfeljebb 3 millió euró/projekt lehet.

A vissza nem térítendő állami támogatás összege a gyümölcs- és zöldség-, a malomipari, az olaj- és az állati takarmány-ágazat számára legalább feldolgozási beruházást javasló induló beruházási projektek esetében legfeljebb 10 millió euró/projekt lehet. Az összes többi induló beruházás esetében a támogatás legfeljebb 7 millió euró.

A vissza nem térítendő állami támogatás intenzitása a támogatható költségekhez viszonyítva projektenként 65%.

Egyedi nem támogatható költségek:

 • épületek vásárlása;
 • földterület vásárlása;
 • lakások építése és korszerűsítése;
 • az egység általános tevékenységét szolgáló helyiségekkel kapcsolatos kiadások: adminisztratív irodák, tárgyalótermek, protokolltermek, szálláshelyek stb.
 • az elsődleges termelés megszerzésére fordított kiadások.
 • a borágazati program által támogatott beruházások kiadásai.
 • a gyümölcs- és zöldségágazati program, valamint a méhészeti ágazati program keretében megvalósuló beruházásokkal kapcsolatos kiadások.

DR-23 - BERUHÁZÁSOK A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEKNEK AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS 1. MELLÉKLETÉBEN FEL NEM SOROLT ÉLELMISZEREKKÉ ÉS FELDOLGOZOTT TERMÉKEKKÉ TÖRTÉNŐ FELDOLGOZÁSÁRA ÉS FORGALMAZÁSÁRA

Kedvezményezettek

 • a módosított 346/2004. sz. törvény szerinti IMM-k (kkv-ok), nagyvállalatok.

Támogathatósági feltételek:

 • a kérelmezőnek bizonyítania kell, hogy képes biztosítani a beruházás társfinanszírozását;
 • a kérelmező nem minősül „nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak”;
 • a kérelmezővel szemben nem áll fenn az Európai Bizottság vagy egy másik állami vagy csekély összegű (de minimis) támogatást nyújtó szervezet korábbi határozatát követő, a támogatást jogellenesnek és a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító visszafizettetési felszólítás, vagy ha a kérelmezővel szemben már volt ilyen határozat, akkor azt már végrehajtották, és a támogatást teljes egészében visszafizették, beleértve a kapcsolódó visszafizettetési kamatokat is;
 • a kérelmező megerősíti, hogy a támogatás iránti kérelmet megelőző két évben nem költözött át abba a létesítménybe, ahol a támogatásra igényelt kezdeti beruházás megvalósul, és kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatásra igényelt kezdeti beruházás befejezését követő két éven belül ezt nem teszi meg;
 • a beruházás gazdasági életképességét műszaki és gazdasági dokumentáció alapján kell igazolni;
 • a beruházás megfelel a projektre vonatkozó hatályos nemzeti jogszabályok rendelkezéseinek;
 • a támogatás az Európai Únió működéséről szóló szerződés (TFUE) I. mellékletében szereplő mezőgazdasági termékek feldolgozása és az I. mellékletben nem szereplő termékek előállítása céljából a CAEN kódok szintjén meghatározott támogatható gazdasági tevékenységi ágazatokban megvalósuló beruházásokra korlátozódik;
 • a projekt által javasolt beruházásnak a támogatható beruházások azon típusába kell tartoznia, amely a vállalkozás típusával, a beruházás helyszínéül szolgáló regionális fejlesztési területtel és a támogatási intenzitással korrelál;
 • a javasolt beruházással a kérelmező bizonyítja, hogy az ösztönző hatásra vonatkozó feltételek teljesülnek;
 • a regionális támogatás hatálya alá tartozó és a módosított 651/2014 rendelet szerinti „induló beruházás” fogalmába tartozó beruházások, beleértve az épületek energiahatékonyságával kapcsolatos beruházásokat, amelyek önmagukban nem létezhetnek, és a projekt másodlagos alkotóelemét képezik, megfelelnek az általános csoportmentességi rendelet 14. cikkelyének (általános csoportmentességi rendelet) rendelkezéseinek és az érintett területen az állami támogatásokra vonatkozó egyéb rendelkezéseknek;
 • a megújuló energia termelésével és felhasználásával kapcsolatos beruházásoknak, mint a projekt másodlagos részének, meg kell felelniük az általános csoportmentességi rendelet 41. cikkelyének, valamint a megújuló energiára vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek;

Támogatható beruházások:

 • a mezőgazdasági feldolgozó kapacitás beindítása/fejlesztése (termelési kapacitás bővítése, tevékenység diverzifikálása, termelés diverzifikálása, alapvető változás);
 • a projekt másodlagos elemeként csomagolási kapacitás létrehozása/fejlesztése, a feldolgozott nyersanyag/feldolgozásból származó késztermék tárolása;
 • marketing/marketing komponens létrehozása/fejlesztése, mint a projekt másodlagos eleme;
 • az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez hozzájáruló beruházások, a beruházási projekt másodlagos összetevőjeként, a következőkhöz kapcsolódóan:
 • megújuló energiaforrásokból (nap-, szél-, aerotermikus, geotermikus, hidrotermikus stb.) származó energia előállítása és felhasználása kizárólag saját fogyasztásra, a megújuló energiatermelésre vonatkozó egyedi rendelkezések betartása mellett;
 • azon épületek energiahatékonysága, amelyekben a beavatkozás keretében támogatható tevékenységet végeznek;
 • azon projektek esetében, amelyek másodlagos elemként megújuló energiaforrásokból származó energia termelésébe és felhasználásába és/vagy az épületek energiahatékonyságába történő beruházásokat irányoznak elő, a kérelmezőnek külön meg kell határoznia a megújuló energiaforrásokból származó energia termelésére és/vagy az épületek energiahatékonyságának növelésére irányuló beruházásokat;
 • a projekt által megcélzott tevékenység végzéséhez szükséges digitális megoldások használatához kapcsolódó beruházások a kondicionálás, feldolgozás, marketing és menedzsment területén;
 • immateriális javakba történő befektetések, a meghatározott tárgyi eszközökbe történő befektetésekhez kapcsolódóan, a következő esetekben:
  • minőségirányítási és élelmiszerbiztonsági rendszerek szervezése és végrehajtása, amennyiben a projekt tárgyi beruházásaihoz kapcsolódik;
  • technológiák (know-how), szabadalmak és licencek beszerzése a projekt megvalósításának előkészítése érdekében;
  • a projekt műszaki-gazdasági dokumentációjában szükségesnek ítélt szoftverek beszerzése;
  • az előállított termékek forgalmazása stb.;

Egyedi nem támogatható kiadások:

 • épületek vásárlása;
 • földterület vásárlása;
 • lakások építése és korszerűsítése;
 • az egység általános tevékenységét szolgáló helyiségekkel kapcsolatos kiadások: adminisztratív irodák, tárgyalótermek, protokolltermek, szálláshelyek stb;
 • a GBER rendelet 14. és 41. cikkelyének hatályát meghaladó kiadások. Általános csoportmentességi rendelet, amelyet a végrehajtási keretrendszer részletez;

A támogatás összege a sütőipari ágazatban induló beruházások esetében legfeljebb 10 000 000 EUR/projekt.

A támogatás összege más típusú beruházások esetében legfeljebb 3 000 000 euró/projekt lehet.

DR-24 - AZ ERDEI ÖKOSZISZTÉMÁK ELLENÁLLÓ KÉPESSÉGÉT ÉS KÖRNYEZETI ÉRTÉKÉT JAVÍTÓ ERDÉSZETI TECHNOLÓGIÁKBA VALÓ BERUHÁZÁS

Támogatható kedvezményezettek:

 • a fakitermelési tevékenységet végző gazdasági szereplők tanúsításával foglalkozó bizottság által tanúsított/újra tanúsított gazdasági szereplők (a továbbiakban a beavatkozásban: gazdasági szereplők), kivéve az Országos Erdészeti Igazgatóság – Romsilva struktúrájába tartozó gazdasági szereplőket;
 • az erdészetért felelős központi hatóság által engedélyezett erdészeti hivatalok (a beavatkozás keretében erdészeti hivatalok);

Egyéb jogosultsági feltételek:

 • az erdészeti hivatalok kedvezményezettjeinek legalább 2000 hektár olyan erdőterülettel kell rendelkezniük és/vagy erdészeti szolgáltatást nyújtaniuk, amelyre vonatkozóan erdőgazdálkodási terv(ek) van(nak) hatályban (a terv akkor tekinthető hatályban lévőnek, ha a 2. tervezési konferencia jegyzőkönyvét jóváhagyták);
 • a gazdasági szereplőknek a támogatáshoz való hozzáférés iránti kérelem benyújtásakor igazolniuk kell, hogy az elmúlt évben az igazolt kapacitás legalább 30%-ában végeztek erdőgazdálkodási munkálatokat;
 • az olyan berendezések, mint például kötélpályák beszerzésére, csak azok a kérelmezők jogosultak, akik a támogatáshoz való hozzáférés iránti kérelem benyújtását megelőző évben a tanúsított kapacitás legalább 10%-ára vonatkozóan fakitermelési munkálatokat végeztek olyan megyékben, ahol a hegyvidéki terület* legalább 30%-át teszi ki;
 • a kérelmezőnek bizonyítania kell, hogy a beruházás társfinanszírozott;

Támogatható beruházások:

 • új berendezések/eszközök beszerzése a faanyag begyűjtéséhez és válogatásához, rakodásához, a fakitermelő udvarokban történő kezeléséhez (speciális traktorok, csuklós traktorok, traktoros szállítmányozó, kötélpályás rakodógépek, rakodógépek, feldolgozófej, félpótkocsik stb.);
 • az erdőgazdálkodási és gondozási munkák elvégzéséhez szükséges új eszközök beszerzése (elektromos szerszámok, láncfűrészek, speciális traktorok stb.);
 • új fakitermelő gépek vásárlása;
 • kockázatkezelési berendezések (tűzmegfigyeléshez és -megelőzéshez, valamint a kártevők és betegségek megelőzéséhez és ellenőrzéséhez) vagy az erdőgazdálkodás megfigyeléséhez szükséges eszközök (pl. megfigyelő kamerák, mozgás/napérzékelők stb.);
 • a vásárolt berendezések/szerszámok és/vagy a faanyagok fakitermelési, szállítási és tárolási folyamatainak kezelésére szolgáló szoftverek beszerzése vagy használata;

A támogatás intenzitása a támogatható költségek 65%-ára korlátozódik.

A gazdasági szereplőknek nyújtott támogatás maximális összege 500 000 EUR. Az erdészeti társulások számára a támogatás maximális összege 250 000 EUR.

Az erdészeti szervezetek kedvezményezettjei, mint gazdasági szereplők, ezen felül támogatást igényelhetnek számukra.

DR-25 - AZ ÖNTÖZÉSI INFRASTRUKTÚRA KORSZERŰSÍTÉSE

Kedvezményezettek:

 1. a hatályos jogszabályokkal összhangban létrehozott vízhasználói szervezetek;

Támogathatósági feltételek:

 • a kérelmezőnek igazolnia kell a beruházáshoz kapcsolódó földterület/fizikai eszköz tulajdonjogát, és ha a földterület állami/területi közigazgatási egység tulajdonában van, akkor a földterület kezelőjének hozzájárulását a beruházás megvalósításához;
 • a projekt által előirányzott öntözőrendszernek működőképes fő infrastruktúrához kell csatlakoznia, vagy igazolnia kell a vízforrás meglétét;
 • a 2115/2021/EU rendelet 74. cikkelyében meghatározott feltételek teljesülnek;
 • a projekt szintjén bebizonyosodott, hogy:
  • az előzetes értékelés alapján a beruházás legalább 8%-os lehetséges vízmegtakarítást biztosít;
  • amennyiben a beruházás olyan felszín alatti vagy felszíni víztesteket érint, amelyeket a megfelelő vízgyűjtő-gazdálkodási tervben vízmennyiségi okokból nem kielégítőnek minősítettek, a vízfelhasználás tényleges csökkenése az a) pontban meghatározott potenciális megtakarítás legalább 50 %-ával vagy (adott esetben) az illetékes hatóság által meghatározott százalékos mértékkel összhangban történik, hozzájárulva e víztestek jó állapotának eléréséhez;

  Támogatható tevékenységek:

  • az öntözési infrastruktúra (nyomóállomások és a kapcsolódó hálózat) korszerűsítése, a nyomóállomások építése és/vagy a közművekhez való csatlakoztatása, vízmérő rendszerek telepítése, megújuló energiaforrásokból (nap-, szél-, aerotermikus, geotermikus, hidrotermikus stb.) előállított és felhasznált energia előállítására és felhasználására szolgáló berendezések telepítése. ) a projekt részeként, és a nyert energiát kizárólag saját fogyasztásra használják fel, valamint a visszanyert vizet alternatív vízellátási forrásként használó beruházásokat csak akkor, ha e vízellátás és felhasználás összhangban van az (EU) 2020/741 európai parlamenti és tanácsi rendelettel és az alkalmazandó nemzeti jogszabályokkal;

  A támogatás összege kedvezményezettenként legfeljebb 1 500 000 EUR lehet.

  A vissza nem térítendő állami támogatás intenzitása a támogatható költségekhez viszonyítva projektenként 100%.

DR-26 - ÖNTÖZŐRENDSZEREK KIALAKÍTÁSA

Kedvezményezettek:

 • mezőgazdasági termelők és társulásaik, kivéve a magánszemélyeket;

Támogathatósági feltételek:

 • a kérelmezőnek igazolnia kell a beruházáshoz kapcsolódó földterület/fizikai eszköz tulajdonjogát, és ha a földterület állami/területi közigazgatási egység tulajdonában van, akkor a földterület kezelőjének hozzájárulását a beruházás megvalósításához;
 • a beruházás gazdasági életképességét a műszaki és gazdasági dokumentáció alapján kell igazolni;
 • helyi öntözőrendszerek kialakítása a gazdaságok szintjén, beleértve vízmérő rendszerek telepítését, öntözővízgyűjtő és -tároló tartályok építését/modernizálását, megújuló forrásokból (nap-, szél-, aerotermikus, geotermikus, hidrotermikus stb.) származó energia előállítására és felhasználására szolgáló berendezések telepítését. ), a projekt részeként, és a nyert energiát kizárólag saját fogyasztásra használják fel, valamint a visszanyert vizet alternatív vízellátási forrásként használó beruházások, csak akkor, ha e vízellátás és felhasználás összhangban van az (EU) 2020/741 európai parlamenti és tanácsi rendelettel és az alkalmazandó nemzeti jogszabályokkal;

A támogatás összege kedvezményezettenként legfeljebb 500 000 EUR lehet.

A vissza nem térítendő állami támogatás intenzitása a támogatható költségekhez viszonyítva projektenként 65%.

DR-27 - MEZŐGAZDASÁGI HOZZÁFÉRÉSI INFRASTRUKTÚRA LÉTREHOZÁSA/MODERNIZÁLÁSA

Kedvezményezettek:

 • a hatályos nemzeti jogszabályok alapján létrehozott területi közigazgatási egységek és társulásaik;

Támogathatósági feltételek:

 • a kérelmező nem lehet fizetésképtelen;
 • a beruházásnak egy meglévő úthoz kell csatlakoznia, vagy ahhoz más módon kell kapcsolódnia (pl. móló, kikötőponton gabonaszállító hajók számára stb.);
 • a kérelmezőnek igazolnia kell a beruházás alapjául szolgáló földterület tulajdonjogát/igazgatását;

Támogatható tevékenységek:

 • mezőgazdasági utak építése, bővítése és/vagy korszerűsítése a gazdaságok felé (gazdaságon kívüli bekötőutak);

A támogatás összege kedvezményezettenként legfeljebb 1 000 000 EUR lehet.

A vissza nem térítendő állami támogatás intenzitása a támogatható költségekhez viszonyítva projektenként 100%.

DR-28 - AZ ALAPVETŐ KÖZÚTI INFRASTRUKTÚRA LÉTREHOZÁSA/KORSZERŰSÍTÉSE A VIDÉKI TERÜLETEKEN

Kedvezményezettek:

 • a hatályos nemzeti jogszabályok alapján létrehozott önkormányzatok (területi közigazgatási egységek) és társulásaik;

Támogatható tevékenységek:

 • a helyi úthálózat építése, bővítése és/vagy korszerűsítése;

A támogatás összege legfeljebb 1 000 000 EUR/kedvezményezett.

A vissza nem térítendő állami támogatás intenzitása a támogatható költségekhez viszonyítva projektenként 100%.

DR-29 - BERUHÁZÁS NEM MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK LÉTREHOZÁSÁBA ÉS FEJLESZTÉSÉBE

Támogatható kedvezményezettek:

 • mikrovállalkozások a vidéki területeken;
 • a kedvezményezettekre a de minimis támogatások nyújtására vonatkozó hatályos európai és nemzeti jogszabályok rendelkezései vonatkoznak;

Támogathatósági feltételek:

 • a beruházásnak vidéki területeken kell megvalósulnia;
 • a kérelmező nem lehet fizetésképtelen, nem lehet fizetésképtelen vagy nehéz helyzetben;
 • a beruházásnak a beavatkozás által támogatott területek legalább egyikére kell vonatkoznia;
 • a kérelmezőnek bizonyítania kell, hogy képes biztosítani a beruházás társfinanszírozását;
 • a beruházás gazdasági életképességét műszaki és gazdasági dokumentáció benyújtása alapján kell igazolni;

Nem támogatható költségek:

 • működési költségek, beleértve az egyedi indítási és üzemeltetési költségeket;
 • közúti árufuvarozásra, személyes használatra és személyszállításra szolgáló járművek vásárlása a fuvarozás, mint gazdasági tevékenység végzése céljából;
 • mezőgazdasági szolgáltatások nyújtása, az TFUE I. mellékletében felsorolt termékek feldolgozása és forgalmazása;
 • panziók létesítésével, korszerűsítésével, bővítésével, adományozásával kapcsolatos kiadások;
 • a biomasszából történő villamosenergia-termelés mint gazdasági tevékenység;
 • használt áruk és berendezések vásárlásával kapcsolatos kiadások;

Az állami támogatás maximális összege projektenként 200 000 euró.

A vissza nem térítendő állami támogatás intenzitása a támogatható költségekhez viszonyítva projektenként 65%.

DR-30 - A FIATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK LETELEPEDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

A támogatható kedvezményezettek a fiatal mezőgazdasági termelők.

A fiatal mezőgazdasági termelő fogalmát a fogalommeghatározások fejezetben szereplő meghatározás szerint kell meghatározni.

Támogathatósági feltételek:

 • a kérelmező megfelel a fiatal mezőgazdasági termelő fogalmának;
 • a pályázó a támogatási kérelem benyújtását megelőzően szerepel az APIA/ANSVSA rendszerben (adott esetben) azzal a gazdasági tevékenységformával, amelyre a beavatkozás keretében támogatást igényel;
 • a kérelmezőnek a mikro- és kisvállalkozások kategóriájába kell tartoznia;
 • a kérelmező az üzleti tervben olyan mezőgazdasági üzem birtoklását javasolja, amelynek gazdasági mérete legalább 12 000 SO, illetve hegyvidéki területeken 8 000 SO, de legfeljebb 100 000 SO;
 • a pályázó életképes üzleti tervet nyújt be, amely tartalmazza:
  • a gazdaság kezdeti helyzete;
  • a kérelmező által kidolgozandó célkitűzések és intézkedések;
  • a beruházások a támogatás értékének legalább 40%-át teszik ki;
  • az üzleti terv végrehajtásának ütemterve;
 • a maximális végrehajtási időszak 3 év, illetve 5 év a gyümölcs- és csemegeszőlő- ágazatban;
 • a kérelmező fiatal mezőgazdasági termelőként először indít tevékenységet, és korábban nem részesült támogatásban a 2014-2020-as PNDR vagy PNS keretében, függetlenül attól, hogy milyen szervezeti formában érkezik a támogatásért;

Egyéb kötelezettségvállalások:

A kérelmező a második kifizetési részlet benyújtása előtt bizonyítja a gazdaság gazdasági teljesítményének növekedését azáltal, hogy az első kifizetési részlet értékének legalább 30%- át olyan szervezeteken keresztül értékesíti, mint például szövetkezetek, termelői csoportok, feldolgozó egységek, helyi piacok.

A kérelmező a szerződés időtartama alatt nem csökkentheti a mezőgazdasági üzemnek a finanszírozási kérelemben előirányzott gazdasági méretét több mint 15%-kal. Kivételesen, a faiskolák esetében a gazdasági méret legfeljebb 15%-os ingadozási sávja magasabb lehet. A mezőgazdasági üzem gazdasági mérete azonban semmilyen körülmények között sem csökkenhet a támogathatósági feltételekben meghatározott 8 000 SO minimális küszöbérték alá.

Támogatható kiadások:

Az üzleti tervben meghatározott valamennyi költség támogatható, beleértve a működőtőke- költségeket, a földhivatali nyilvántartásba vétel, a földvásárlás költségeit is, a támogatás értékének legfeljebb 10%-áig, a hatályos nemzeti és európai jogszabályoknak való megfelelésre is figyelemmel.

A vissza nem térítendő állami támogatás maximális összege 70 000 euró.

A támogatási arány 100%.

A kifizetés két részletben történik, és a támogatást megadják:

 • 75% a támogatási szerződés aláírásakor és
 • 25% az üzleti terv végrehajtása után.

DR-31 - A BIZTOSÍTÁSI DÍJAK FIZETÉSÉHEZ VALÓ PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS

Támogatható kedvezményezettek:

A PNS külön szakaszában meghatározott aktív mezőgazdasági termelők.

Támogathatósági feltételek:

 • a mezőgazdasági termelő mezőgazdasági termelésre vonatkozó biztosítási szerződést kötött, és a biztosítási díjat a szerződésben meghatározott összegben teljes egészében megfizette;
 • a biztosítási szerződés legalább az egyik elfogadható kockázatra kiterjed;
 • a biztosítási szerződés a mezőgazdasági termelő éves átlagtermelésének legalább 20%-át meghaladó veszteségekre nyújt fedezetet. E jogosultsági feltétel alkalmazásának részleteit a veszteségtérítésről szóló rész tartalmazza;
 • a biztosítási szerződésnek rendelkeznie kell a veszteségek kiszámításának módjáról, vagy a mezőgazdasági termelő elszámolásai és a biztosító műszaki szakértelme alapján a kár megállapításakor, vagy indexek alapján;
 • a biztosítási szerződésnek rendelkezéseket kell tartalmaznia a túlkompenzáció elkerülésére;

Nem támogatható kiadások:

 • a bortermelésre vagy a gyümölcs- és zöldségágazatra vonatkozó biztosítási szerződések azon mezőgazdasági termelők számára, akik az ágazati egyedi intervenció által támogatott termelői szervezetek tagjai;
 • kiegészítő díjak olyan biztosítási szerződések céltartalékai esetében, amelyek nem támogatható kockázatokra és/vagy 20%-nál kisebb veszteségekre is fedezetet nyújtanak;
 • az állami intézmények rendszereiben (IACS, Registrul Agricol, etc) meghatározott területeket meghaladó biztosítási területkülönbségekhez kapcsolódó biztosítási díjak;

A vissza nem térítendő állami támogatás a támogatható költségek 50%-át teszi ki.

DR-32 - TÁMOGATÁSI ESZKÖZ A MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉSKIESÉS ÁLTAL ÉRINTETT MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK SZÁMÁRA

Támogatható kedvezményezettek:

A PNS konkrét pontjában meghatározott aktív gazdálkodók, akik jogosultak valamelyik közvetlen támogatási rendszerre.

Támogathatósági feltételek:

 • a mezőgazdasági termelő az intervenció keretében támogatható esemény következtében termeléskiesést szenvedett;
 • a termeléskiesés a gazdálkodó átlagos éves termelésének több mint 30%-át teszi ki;
 • az esemény bekövetkeztét a felelős szerveknek a nemzeti jogszabályoknak megfelelően kell megállapítaniuk;

A vissza nem térítendő állami támogatás a támogatható költségek 20%-át teszi ki.

DR-33 - TERMELŐI CSOPORTOK LÉTREHOZÁSA A MEZŐGAZDASÁGI ÉS GYÜMÖLCS ÁGAZATOKBAN

Kedvezményezettek:

A mezőgazdasági és gyümölcságazatban működő termelői csoportok, amelyek megfelelnek a imm-k (kkv-k) meghatározásának, és amelyeket az illetékes hatóság hivatalosan elismert, és a támogatás az elismerést követő első 5 évre korlátozódik.

Különleges támogathatósági feltételek:

 • a kérelmezőnek a jogosult kedvezményezettek kategóriájába kell tartoznia;
 • a pályázó üzleti tervet nyújt be, amelyben részletesen ismertetnie kell a csoport tervezett tevékenységeit az alábbiakban felsorolt egy vagy több kategóriával kapcsolatban:
  • az e csoportokhoz tartozó termelők termelésének és termékeinek a piaci igényekhez való igazítása;
  • a termékek közös forgalmazása, beleértve az értékesítés előkészítését, az értékesítés központosítását és a nagykereskedelmi vevők ellátását;
  • a termelési információkra vonatkozó közös szabályok megállapítása, különös tekintettel a betakarításra és a termelés rendelkezésre állására;
  • egyéb, a termelői csoportok által végezhető tevékenységek, mint például a működési és marketingkészségek fejlesztése, valamint az innovációs folyamatok szervezése és elősegítése;

Az üzleti terv tartalmára vonatkozó konkrét minimumkövetelményeket a nemzeti végrehajtási keretrendszer fogja részletezni.

A támogatható költségek a mezőgazdasági/gyümölcsészeti ágazatban működő termelői csoportok létrehozásából és működéséből eredő, az üzleti tervben meghatározott költségek.

A támogatás összege legfeljebb 100 000 EUR/év.

A vissza nem térítendő állami támogatás mértéke a támogatás összegének 100%-a, és az elismerést követő első öt évben nem haladhatja meg a forgalomba hozott termelés értékének 10%-át.

A támogatást a csoporton keresztül értékesített éves termelés alapján számított százalékos arányban nyújtják, kivéve az első évben, amikor a csoporthoz való csatlakozást megelőző három évben a tagok által értékesített termelés éves átlagértéke alapján számított támogatás kifizethető a termelői csoportnak.

A támogatást a csoporton keresztül értékesített termelés százalékos arányában nyújtják az alábbiak szerint:

 • I. év – 10%.
 • II. év – 8%.
 • III. év – 6%.
 • IV. év – 5%.
 • V. év – 4%

Az üzleti terv be nem tartása esetén a támogatást az el nem ért célkitűzések arányában kell visszafizetni.

DR-34 - EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS INNOVÁCIÓ A MEZŐGAZDASÁGBAN A MŰKÖDÉSI CSOPORTOK RÉVÉN

Támogatható kedvezményezettek:

 • a pályázónak jogi státusszal nem rendelkező, működő csoportnak kell lennie, amely legalább egy mezőgazdasági termelői/termelői csoportból/szövetkezetből/egyéb mezőgazdasági/erdészeti társulási formából és egy, az alábbi kategóriákból és a projekt témájától függően egy partnerből áll:
  • partner, akinek fő tevékenységi területe az agrár-élelmiszeripari ágazat;
  • a projekt területén releváns szakértelemmel rendelkező partner;

Így a 2 (legalább) szervezet együttműködése alapján létrehozott Operatív Csoport (GO) egy adott téma alapján, amely a mezőgazdasági/erdészeti ágazatban érintett gazdálkodó(k)/szervezetek igényeire reagál, az innováció közös érdekében fog együttműködni. A munkacsoporthoz más érintett partnerek, például nem kormányzati szervezetek (ONG), egyéb tanácsadók, magánvállalkozások, erdőgazdálkodók is csatlakozhatnak. RO esetében a tanácsadót döntően az innovációs válaszadó képviseli, de a projekt sajátosságaitól függően ez a szerep más, GO szinten relevánsként azonosított partnerekre is hárulhat, és szerepe elengedhetetlen.

E beavatkozás révén a meglévő partnerségek is támogathatók, de csak abban az esetben, ha megfelelnek a fenti feltételeknek, és kizárólag új projekteket javasolnak.

Mivel Románia csak az európai innovációs partnerség végrehajtásának második évében van, az operatív csoportok javasolhatnak mind a romániai operatív csoportok közötti (a romániai területen megvalósuló) területközi együttműködési projekteket, mind a transznacionális együttműködési projekteket.

Támogathatósági feltételek:

 • a pályázónak együttműködési megállapodást kell benyújtania, amely legalább a finanszírozás időtartamával megegyező működési időszakra vonatkozik;
 • a kérelmező olyan projekttervet nyújt be, amely a PAC 9 célkitűzése közül legalább egynek, valamint a mezőgazdaság és a vidéki területek korszerűsítésére vonatkozó átfogó célkitűzésnek a hatálya alá tartozik;
 • a GO projektnek újnak kell lennie, nem lehet folyamatban lévő vagy befejezett;
 • a partnerség által benyújtott innovatív projekt a rendelet 127. cikkelyében meghatározott interaktív innovációs modellen alapul. (EU) 2115/2021:
  • a gazdálkodók/erdészeti dolgozók igényeire összpontosítanak, figyelembe véve jövőbeli interakcióikat;
  • egymást kiegészítő szakértelemmel rendelkező partnerek – például mezőgazdasági termelők, tanácsadók, kutatók, vállalkozások vagy nem kormányzati szervezetek – összehozása olyan kombinációban, amely a projekt célkitűzéseinek eléréséhez a legmegfelelőbb;
  • közös döntéshozatal és közös alkotás a projekt teljes időtartama alatt;
 • tanulmányok kidolgozása és egyéb előkészítő tevékenységek;
 • megvalósíthatósági tanulmányok és tervek, beleértve a projektterv elkészítését;
 • a munkacsoport működési költségei;
 • az irányító hatóság által benyújtott projekttervben szereplő tevékenységekből származó közvetlen költségek;
 • a projekttervben meghatározott projekt megvalósításához megfelelő kapacitású berendezések, gépek, beleértve a projektben leírt tevékenység elvégzéséhez szükséges megfelelő szállítóeszközöket stb;
 • a projekt által leírt tevékenységhez megfelelő szoftveralkalmazások/licencek;

A támogatható kiadásokkal kapcsolatos egyéb információk:

Az irányító hatóság által benyújtott projekttervben szereplő tevékenységekből származó közvetlen költségek, mint például:

 • a projektben leírt tevékenység végzéséhez szükséges berendezések, gépek, épületek (a helyiségeken kívül) stb. bérleti költségei;
 • a partnerek, külső együttműködők díjazásával kapcsolatos költségek, amelyek a projektben leírt tevékenységekkel és az általuk vagy más személyek/szervezetek által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosak, beleértve adott esetben a projektkoordinátor bérével/díjával kapcsolatos költségeket;
 • a projekttervben meghatározott projekt végrehajtásához szükséges megfelelő kapacitású berendezésekre, gépekre, beleértve a projektben leírt tevékenységhez megfelelő szállítóeszközöket stb. vonatkozó kiadásokat. Ebbe a kategóriába tartoznak a gépek és berendezések fejlesztésével, valamint az agrár-élelmiszeripari ágazatban alkalmazott eljárások és technológiák fejlesztésével kapcsolatos kiadások is;
 • a projektben leírt tevékenységnek megfelelő szoftveralkalmazásokra/licencekre fordított kiadások;
 • a laboratóriumokban használt fogyóeszközök (pl. táptalajok, reagensek stb.) költségei a projektek megvalósítása céljából;
 • az eredmények részletes terjesztésével kapcsolatos kiadások, amelyeket a projekt végét követő legfeljebb hat hónapon belül kell végrehajtani. A sikertelen projektek eredményeit is terjeszteni fogják. Az eredmények terjesztésével kapcsolatos kiadások a következők lehetnek (indikatív felsorolás): konkrét tematikus rendezvények szervezése, rádió-/tévéadások, mezőgazdasági kiadványok, tematikus műhelyek, szórólapok, kiadványok stb.;

A támogatás összege legfeljebb 300 000 euró/projekt.

 • az előkészítő tevékenységek támogatása nem haladhatja meg a OCS-projekt teljes támogatható költségének 2,5%-át;
 • az Operatív Csoport működési költségei nem haladhatják meg a projektenként megítélt maximális támogatási összeg 18%-át, mint például az adminisztratív, szállítási és egyéb költségek;
 • az eredmények terjesztésére fordított kiadások nem haladhatják meg a projektenként nyújtott támogatás maximális összegének 5%-át;

A vissza nem térítendő állami támogatás intenzitása a projektenként támogatható költségekhez kapcsolódik, és nem haladhatja meg:

 • a támogatható költségek 100%-a, kivéve a 73-74. cikkelye szerinti projektekbe történő egyedi beruházásokkal kapcsolatos kiadásokat, amelyek tiszteletben tartják az azon beavatkozásokra vonatkozó maximális intenzitást, amelyeknek a beruházások részét képezik, valamint a szoftveralkalmazásokkal/licencekkel kapcsolatos kiadásokat;

Megjegyzés: E beavatkozás esetében a PNS későbbi módosításainak részeként a finanszírozás megemelését javasolni fogják az eredeti költségvetésben szereplő maximális összeggel.

Az előlegfizetés a horizontális rendelet rendelkezéseivel összhangban lehetséges.

DR-35 - AZ ÉRTÉKLÁNC-EGYÜTTMŰKÖDÉS FEJLESZTÉSE

Támogatható kedvezményezettek:

Az alábbi kategóriákból legalább egy partner és legalább egy mezőgazdasági termelő, termelői csoport vagy a mezőgazdasági ágazatban működő szervezet/szövetkezet által kötött EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS keretében létrehozott partnerségek:

 • mezőgazdasági termelők (természetes személyek és/vagy jogi személyiségű szervezetek);
 • mikro- és kisvállalkozások;
 • nem kormányzati szervezetek;
 • hatóságok;
 • iskolák (beleértve az egyetemeket), egészségügyi, szabadidős és vendéglátóipari létesítmények;
 • operatív csoportok;

Támogathatósági feltételek:

A projektspecifikus kötelező minimumfeltételek teljesülésének bizonyítása érdekében szükséges, hogy a marketingtervben és/vagy a megvalósíthatósági tanulmányban minden releváns információ szerepeljen, és a vonatkozó dokumentumok alátámasszák ezeket az információkat.

 • a kérelmezőnek a jogosult kedvezményezettek kategóriájába kell tartoznia;
 • a pályázó együttműködési megállapodást nyújt be, amely legalább a finanszírozás időtartamával megegyező működési időszakra vonatkozik;
 • a rövid ellátási láncokhoz kapcsolódó projektek esetében a kérelmező tanulmányt/tervet nyújt be a rövid ellátási lánc projektkoncepciójáról;
 • a helyi piacokhoz kapcsolódó projektek esetében a pályázónak a helyi piachoz igazított marketingkoncepciót kell benyújtania, amely adott esetben tartalmazza a javasolt promóciós tevékenységek leírását;
 • a javasolt együttműködési projekt új, nem folyamatban lévő vagy befejezett;

Támogatható beruházások:

A támogatás tárgyi és/vagy immateriális együttműködési és beruházási költségekre nyújtható, legalább két együttműködő szervezetet érintő közös projektek előmozdítása érdekében:

 • rövid ellátási lánc/helyi (élelmiszer-) piacok létrehozása/fejlesztése és/vagy
 • a rövid ellátási lánc (ok) (élelmiszeripari termékekkel) és az e lánc(ok) által kiszolgált helyi piac létrehozásával/fejlesztésével kapcsolatos promóciós tevékenységek;

Az együttműködési és működési költségek, mint például az együttműködési projekt megvalósításával kapcsolatos adminisztratív költségek, díjak, szállítási költségek nem haladhatják meg a benyújtott projektenként maximálisan nyújtható támogatás 10%-át (vissza nem térítendő állami támogatás).

Az állami támogatás maximális összege projektenként 250 000 euró.

A vissza nem térítendő állami támogatás intenzitása a projektenként támogatható költségekhez kapcsolódik, és nem haladhatja meg:

 • az együttműködési projekt végrehajtásához kapcsolódó együttműködési és működési költségek 100%-át;
 • az együttműködési projekt megvalósításához szükséges beruházási kiadások támogatható költségeinek 65%-át;

DR-36 - LEADER - KÖZÖSSÉGVEZÉRELT HELYI FEJLESZTÉS

Támogatható kedvezményezettek:

 • a helyi társadalmi-gazdasági érdekek képviselőiből álló GAL-ok a köz- és a magánszektorból, ahol egyetlen érdekcsoport sem irányítja a döntéshozatali folyamatot;

Támogathatósági feltételek:

 • a LEADER-t olyan összefüggő területeken alkalmazzák, amelyek lakossága és területe biztosítja a GAL életképességét és a források hatékony felhasználását, és amelyeket a legfeljebb 20 000 lakosú közigazgatási területi egységek – települések és közigazgatási területi egységek – kisvárosok – képviselnek. A GAL-oknak legalább 10 000 lakosú területet kell képviselniük, tekintettel a Duna-delta alacsony népsűrűségére, e terület esetében legalább 5 000 lakos elfogadható. A városi lakosság aránya nem haladhatja meg a GAL által képviselt teljes lakosság 50%-át;
 • a GAL által lefedett területnek homogénnek kell lennie a lefedett területet tekintve (a területnek egybefüggőnek kell lennie, kivéve, ha egy 20 000 lakosnál nagyobb városról van szó) és stratégiai jellegűnek (területi szinten azonosított közös szükségletek vagy lehetőségek / hasonló domináns tevékenységi alágazat);
 • a LEADER támogatható területen csak egy GAL lesz jelen a több GAL átfedésének elkerülése érdekében. Ugyanaz a település (város/község) nem lehet jelen egynél több GAL -ban;
 • a helyi fejlesztési stratégiák koherenciája kötelezően teljesítendő kritérium, amelyet a 2021/1060/EU rendelet 32. cikkelye szerint a helyi fejlesztési stratégiákról szóló dokumentum szakaszai alapján kell értékelni. Ez az értékelés kiterjed a beavatkozás logikájára, a más finanszírozási programokkal való komplementaritásra/elhatárolásra, a stratégia végrehajtásához szükséges adminisztratív kapacitásra, beleértve a nyomon követési és értékelési kapacitást is stb.;

A stratégiák alapján nem támogatható kiadások:

 • I. pilléres beavatkozások;
 • a PS PAC rendelet 70., 71., 72., 74. és 76. cikkelyével kapcsolatos beavatkozások;
 • fiatal mezőgazdasági termelők letelepedése;
 • mezőgazdasági/gazdasági üzemekbe történő befektetések, kivéve a kollektív vagy szociális célú befektetéseket;
 • beruházások a mezőgazdasági/erdészeti hozzáférési infrastruktúra és az alapvető közúti infrastruktúra létrehozásába/modernizálásába a vidéki területeken;

A LEADER megközelítés olyan helyi kezdeményezéseken alapul, amelyek a helyi közösségek szintjén azonosított problémákra adott megoldásokat ötvözik, amelyek az ezen igényeknek megfelelő intézkedésekben és a legfeljebb 200 000 euró értékű, vissza nem térítendő projektek finanszírozásában nyilvánulnak meg.

A támogatás intenzitása akár 100%-os is lehet:

 • a stratégia keretében kiválasztott műveletek végrehajtása, beleértve az együttműködési tevékenységeket és azok előkészítését, valamint
 • a stratégia és annak ösztönzése irányítása, nyomon követése és értékelése, beleértve az érdekelt felek közötti eszmecserék elősegítését;

DR-37 - TUDÁSÁTADÁS

Támogatható kedvezményezettek:

A kedvezményezettek/kérelmezők olyan köz- vagy magánjogi szervezetek/konzorciumok, amelyek megfelelnek a támogathatósági és kiválasztási kritériumoknak.

A támogatás végső kedvezményezettjei a következők:

 • gazdálkodók, beleértve a szövetkezeteket és termelői csoportokat, a következő prioritások szerint:
  • a végső kedvezményezettek legalább 50%-a fiatal gazdálkodó és kis gazdaságokkal rendelkező gazdálkodó lesz;
  • a PNS 2.1. fejezetében meghatározott mezőgazdasági szaktanácsadók;

Támogathatósági feltételek:

 • a kérelmező a hatályos romániai jogszabályoknak megfelelően létrehozott közjogi vagy magánjogi szervezet/konzorcium;
 • a kérelmező a tevékenységének tárgyában a szakképzés területére jellemző tevékenységeket irányzott elő;
 • a kérelmező rendelkezik a szükséges szakértelemmel rendelkező személyzettel;
 • a kérelmező nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás alatt;
 • a kérelmező teljesítette az állami költségvetésbe befizetendő adó-, illeték- és társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségeit;

A 2014-2020-as nemzeti vidékfejlesztési program (PNDR) technikai segítségnyújtási intézkedése keretében lefolytatott közbeszerzési eljárás során kidolgozták a DR 37 – Tudásátadás című beavatkozás keretében alkalmazandó standard egységköltség meghatározásának módszertanát. Így a tudásátadás standard egységköltségeinek három típusát határozták meg, nevezetesen:

 • Standard egységköltség A- személyesen, szállással, 94 €/nap/kedvezményezett;
 • Standard egységköltség B- személyesen, szállás nélkül, 67 €/nap/kedvezményezett;
 • Standard egységköltség C- online, 21 €/nap/kedvezményezett;

A vissza nem térítendő állami támogatás intenzitása a projektenként támogatható költségekhez kapcsolódik, és legfeljebb a támogatható költségek 100%-át fedezheti.

DR-38 - MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSI TANÁCSADÁS

A beavatkozás közvetlen kedvezményezettjei (kérelmezők) a tanácsadók, akiket az AKIS rendszerben lefolytatott kiválasztási eljárást követően választanak ki és integrálnak az AKIS- ba. Ezek lehetnek:

 • felhatalmazott fizikai személyek;
 • a hatályos, módosított és kiegészített jogszabályokkal összhangban létrehozott köz- és/vagy magánjogi szervezetek képviselői;

Támogathatósági feltételek:

A tanácsadók pártatlansága: A tanácsadók nem vehetnek részt a mezőgazdasági és erdészeti nyersanyagok, eszközök és informatikai berendezések termelésével, kereskedelmével vagy forgalmazásával, valamint mezőgazdasági biztosítások értékesítésével kapcsolatos tevékenységekben.

Jogosultság:

 • a pályázó természetes személy, aki a beavatkozási adatlapban előírt bizonyos tevékenységi területeken vagy a mezőgazdasági termelők szintjén azonosított szükségletekben (mezőgazdasági, gazdasági, technológiai, informatikai stb.) szükséges készségekkel rendelkezik;
 • a tanácsadó által képviselt szervezet nem áll csődeljárás vagy felszámolás alatt;
 • a tanácsadó által képviselt szervezet teljesítette az állami költségvetésbe befizetendő adó-, illeték- és társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségeit;

A beavatkozás végső kedvezményezettjei a gazdálkodók. A végső kedvezményezettek rangsorolása a következő:

a beavatkozásra elkülönített költségvetés legalább 50%-át a fiatal mezőgazdasági termelők, valamint a kis- és közepes méretű gazdaságokkal rendelkező mezőgazdasági termelők tanácsadására fordítják.

A vissza nem térítendő állami támogatás intenzitása a projektenként támogatható költségekhez kapcsolódik, és legfeljebb a támogatható költségek 100%-át fedezheti.

DSVSA – Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság ANZ – Országos Állattenyésztési Hatóság

PNS – Nemzeti Stratégiai Terv (a 2023–2027-es időszakra)

PNDR – Országos Vidékfejlesztési Terv (a PNS elődje, a 2023-at megelőző ciklusokban) IACS – Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer

BISS – fenntarthatóságot elősegítő alapszintű jövedelemtámogatás

CRISS – fenntarthatóságot elősegítő újraelosztó jövedelemkiegészítő támogatás UVM – számosállat (az állatállomány esetében használt uniós mértékegység)

SO – termelési egyenérték (a farmok üzemméretének gazdasági kategorizálására és összehasonlítására használt uniós mértékegység, euróban kifejezve)

SCZ – termeléshez kötött uniós állattenyésztési támogatás

RNE – Nemzeti Elektronikus Rendszer (a farmok nyilvántartására) FEGA – Európai Mezőgazdasági Garanciaalap

FEADR – Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap OP – termelői szervezet