Székelyföldi Gazdaszervezetek Egyezetető Fórumának

működési szabályzata

 

 

 1. A testület megnevezése:

Székelyföldi Gazdaszervezetek Egyeztető Fóruma.

A röviditett névhasználata: Fórum.

 

 1. A Fórum célja:
 • A Székelyföld területén működő mezőgazdasági és vidékfejlesztési szervezetek számára lehetőséget teremteni az érdekegyeztetésre, a tevékenységük összehangolására, valamint a hatékonyabb érdekképviseletre.
 • Megfogalmazni és elfogadni azon célokat, terveket és programokat, amely a székelyföldi agrárium és vidék fejlődését, javát szolgálják, amelyek megvalósulását képviseli a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete.

 

 1. A Fórum tagjai

A Fórum tagja lehet aki az alábbi pontoknak megfelel:

 • Székelyföld területén bejegyzett és működő gazdaszervezet, mezőgazdasági szövetkezet, erdőtulajdonosi társulás, közbirtokosság és ezek szövetsége, több gazda által működtetett cég, vidékfejlesztéssel foglalkozó egyesület, gazdaképzéssel foglalkozó szervezet, illetve olyan helyi gazda csoportosulások is, amelyeknek nincs külön bejegyzett jogi személyisége, de van tagsága és vezetősége.
 • A Fórumban résztvevő tag vezetője a jelen szabályzathoz csatolt Együttműködési nyilatkozat aláírásával kifejezi együttműködési és csatlakozási szándékát, valamint átadja a szervezete által képvislet gazdák névsorát (név és település).
 • Helyi, térségi, megyei, országos szervezet is lehet tagja, amennyiben a fenti két pontnak megfelel.

A tagsági viszony megszűnik:

 • a tag kilépésével
 • a tag kizárásával
 • a tag megszünésével
 • a szövetség jogutód nélküli megszünésével

A Fórum kizárhatja a tagot, ha a tag:

 • tagsági kötelezettségeit a Fórum belső szabályzatában előírtakat súlyosan vagy figyelmeztetés ellenére ismételten megszegi,

A tag jogosult:

 • a tagok részére biztosított szolgáltatást igénybe venni,
 • a törvényes vagy delegált képviselője útján a Fórum munkájában részt venni, szavazati jogát gyakorolni,

A tag köteles:

 • a törvényes vagy delegált képviselője útján a Fórum életében, munkájában részt venni,
 • a Fórum szabályzatát, valamint határozatait betartani.

 

 1. A Fórum hatásköre
 • Székelyföldi agráriumot érintő kérdések és problémák megvitatása, javaslatok megfogalmazása és elfogadása.
 • A Székely Gazdaszervezetek Egyesületének beszámolója és a következő évre szóló tervének elfogadása.
 • Különböző agrár ágazatok integrációjára, fejlesztésére vonatkozó tervek megvitatása és elfogadása.
 • Közös gazda programok kidolgozása és elfogadása.
 • A Fórum Állandó Bizottsága létszámának megállapítása és annak megválasztása.

 

 1. A Fórum összehívása és döntéshozás

A Fórum évente legalább egyszer ülésezik, de szükség esetén többször is összehívható.

A Fórumot a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének vezetősége hívja össze, 7 nappal a gyűlés előtt, emailen, vagy faxon, előzetes napirendek közlésével.

Minden kiküldött meghívó megkapottnak számít, csak az igazolja vissza, aki nem tud jelen lenni.

Minden Fórum tagnak 1 szavazati joga van, függetlenül attól, hogy hány taggal rendelkezik.

A Fórum munkálatait a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének Elnöksége vezeti, határozatait a jelenlévő küldöttek fele plusz egy szavazatával, nyílt szavazással hozza, kivéve a személyre szóló szavazást, amely titkos is lehet, amennyiben úgy dönt a Fórum.

A Fórum üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni. Ennek tartalmaznia kell a jelenlévő tagok számát, a tárgyalt napirendi pontok összefoglalását, a határozatokat, a szavazás eredményére vonatkozó adatokat.

A Fórum tagjainak kétharmados szavazata szükséges a Fórum megszűnésének, illetve feloszlatásának kimondásához, vagy tag kizárásról szóló döntéshez.

 

 1. Székelyföldi Gazdaszervezetek Egyeztető Fórumának Állandó Bizottsága

Az Állandó Bizottságban a különböző szakterületek képviseltetik maguk, a Fórum dönti el a pontos létszámát és összetételét.

A következő ágaztok képviselői lehetségesek:

 • Szarvasmarhatenyésztők (tej, hús) – 3 fő
 • Juh és kecsketenyésztők – 3 fő
 • Növénytermesztők -3 fő
 • Zöldség-gyümölcs termesztők, Kertészek, Gyógynövény termesztők – 3 fő
 • Sertés tenyésztők – 3 fő
 • Méhészek – 3 fő
 • Oktatás, képzés – 3 fő
 • Erdő és vadgazdálkodás – 3 fő
 • Biogazdálkodás – 3 fő

Az Állandó Bizottságot a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének elnöksége hívja össze, valahányszor szükségesnek tartja az egyeztetést, főképpen akkor, ha nincs lehetőség a Fórum összehívására.

 

 1. A Fórum gazdálkodása

A Fórum és az Állandó Bizottság alap működtetéséhez szükséges anyagi hátteret a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete biztosítja.

A Fórum tagjai nem fizetnek tagdíjat, viszont egyes programok lebonyolításához hozzájárulhatnak.

 

 1. Záró rendelkezések

Ezen szabályzatot a Fórum többségi szavazással fogadja el és módosítja.